„CityBee“ gimtadienio akcija „Laimėk JBL Tune 125 ausines“
 
 
1. Organizatorius
1.1. UAB „Prime Leasing“, juridinio asmens kodas 302565318, buveinės adresas Ozo g. 10A, Vilnius (toliau – „Organizatorius") organizuoja akciją „Laimėk JBL 125 ausines" (toliau – „Akcija"), kuri yra vykdoma pagal šias taisykles (toliau – „Taisyklės").
 
2. Akcijos sąlygos ir laikotarpis
2.1. Akcija vyksta nuo 2022 m. birželio 1 d. iki 2022 m. birželio 27 d.
 
3. Akcijos dalyviai
3.1. Akcijos dalyvis – Organizatoriaus paslaugų teikimo taisyklėse, paskelbtose https://citybee.lt/lt/naudojimosi-taisykles/, nustatyta tvarka registruotas Organizatoriaus paslaugų „CityBee“ naudotojas.
 
4. Dalyvavimas Akcijoje
4.1. Norėdami dalyvauti Akcijoje ir laimėti prizą, Akcijos dalyviai privalo laikotarpiu nuo 2022 m. birželio 1 d. 00:00 val. iki 2022 m. birželio 27 d. 24:00 val. išsinuomoti automobilį Hyunday Bayon, pažymėtą Organizatoriaus gimtadienio lipdukais, bei užsisakyti specialų kelionės paketą - viena para plius 50 km.
4.2. Visi Organizatoriaus paslaugų „Citybee“ naudotojai, pasinaudoję Taisyklių 4.1 punkte nurodyta paslauga yra registruojami Akcijos dalyviais.
 
5. Prizai
5.1. Akcijos dalyviai, dalyvaudami Akcijoje, pretenduoja į prizą – JBL Tune 125 ausines, toliau tekste vadinamas „Prizu“. Viso Akcijos dalyviams bus išdalinta 10 vienetų ausinių. Vienas Akcijos dalyvis gali laimėti tik vienas ausines.
5.2. Prizų laimėtojai ištraukiami burtų keliu 2022 m. birželio 28 d.
5.3. Prizai į pinigus, Organizatoriaus dovanų, nuolaidų kuponus nėra keičiami. Už neatsiimtus Prizus Akcijos dalyviams nėra atlyginama jokia forma.
 
6. Laimėtojų informavimas bei Prizų atsiėmimas
6.1. Su laimėtoju dėl Prizo bus susisiekta jų pateiktu el. pašto adresu per 3 (tris) darbo dienas nuo laimėtojo išaiškinimo.
6.2. Laimėtojai bus skelbiami 2022 m. birželio 28 d.
6.3. Jeigu bus pateiktas neteisingas elektroninis paštas, Prizas nebus įteiktas ir Akcijos dalyvis neteks teisės reikalauti Prizo ar teisės reikalauti atlyginti kokius nors nuostolius, įskaitant nuostolius, susijusius su Prizo netekimu ir/ar dalyvavimu Akcijoje.
 
7. Ginčų nagrinėjimo tvarka
7.1. Visus skundus, susijusius su Akcija, įskaitant skundus, susijusius su laimėtojų atranka ir/ar Prizų teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius.
7.2. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti registruotu laišku ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo laimėtojų paskelbimo dienos, adresu Ozo g. 10A, Vilnius.
7.3. Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo skundo gavimo dienos.
 
 8. Asmens duomenų apsauga
8.1. Akcijos dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius.
8.2. Akcijoje dalyvaujantys asmenys sutinka, kad Akcijos metu jų nurodytus duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas) Organizatorius tvarko Akcijos organizavimo, Prizo įteikimo ir informavimo tikslais.
8.3. Šių duomenų tvarkymo pagrindas yra Akcijos dalyvių sutikimas. Akcijos dalyviai turi teisę nesutikti su jų asmens duomenų tvarkymu arba bet kada atsisakyti duoto sutikimo. Gavus tokį Akcijos dalyvio prašymą nutraukti jo asmens duomenų tvarkymą ar po jo duomenų ištrynimo, Akcijos dalyvis nebedalyvauja Akcijoje ir nepretenduoja į Prizą.
8.4. Tvarkydamas asmens duomenis duomenų valdytojas įgyvendina konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti nuo duomenų atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi su Akcijos organizavimu bei administravimu, laimėtojų nustatymu ir paskelbimu susiję asmens duomenys bus saugomi Akcijos vykdymo metu ir 12 mėnesius po Akcijos pabaigos, arba, kol Akcijos dalyvis atšauks duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis.
8.5. Akcijos dalyviai turi teisę prašyti susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis.
8.6. Akcijos dalyviai turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius su jais susijusius asmens duomenis.
8.7. Akcijos dalyviai turi teisę reikalauti ištrinti su jais susijusius asmens duomenis.
8.8. Akcijos dalyviai turi teisę apriboti duomenų tvarkymą.
8.9. Jei Akcijos dalyviai mano, kad jų teisės į privatumą buvo pažeistos, jie gali pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštu ada@ada.lt.
 
9. Atsakomybė
9.1. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Akcijos panaikinimu ar Akcijos vykdymo termino pakeitimu. Organizatorius taip pat neatsako ir neatlygina nuostolių, susijusiu su Prizų atsiėmimo tvarkos pakeitimu.
9.2. Organizatorius neprisiima jokių įsipareigojimų, susijusių su Prizų kokybe ir neteikia Prizams kokybės garantijos.
 
10. Mokesčiai ir kitos išlaidos
10.1. Mokesčius, susijusius su šia Akcija, jei mokestinė prievolė yra nustatyta teisės aktų, sumoka Organizatorius.
 
11. Kitos sąlygos
11.1. Akcijos dalyviai, registruodamiesi šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, patvirtina savo sutikimą dalyvauti Akcijoje.
11.2. Akcijos dalyviai, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.
11.3. Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Visais šiose Taisyklėse neaptartais klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.
11.4. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, visą naujausią informaciją pateikdamas svetainėje https://citybee.lt.
11.5. Organizatorius turi teise vienašališkai nutraukti Akciją bet kuriuo metu, jeigu įvyktu esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Apie Akcijos nutraukimą Organizatorius privalo paskelbti tinklalapyje https://citybee.lt.
11.6. Kilus klausimams galite kreiptis šiuo pagalbos telefonu +370 700 44844.
 
 
_________________