CITYBEE
PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS
 
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1.1. Šios UAB „Prime Leasing“, juridinio asmens kodas 302565318, buveinės adresas Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – „Bendrovė“), Paslaugų teikimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) reglamentuoja: (i) Naudotojo registracijos procedūrą, (ii) Transporto priemonių rezervaciją bei naudojimą, (iii) Transporto priemonių ir turto eksploatavimui taikomas sąlygas bei reikalavimus, (iv) Naudotojų atsakomybės sąlygas, (v) apmokėjimo sąlygas ir (vi) kitus su Paslaugų užsakymu ir naudojimu susijusius santykius.
1.2. Nuo Paskyros sukūrimo momento, kaip nurodyta Taisyklių III skyriuje, tarp Naudotojo ir Bendrovės susiklosto sutartiniai teisiniai santykiai, kuriuos reglamentuoja šių Taisyklių (įskaitant priedus) nuostatos, Bendrovės interneto svetainėje, Mobiliojoje programėlėje, Paskyroje pateikiama informacija, įskaitant Kainoraštį, Paslaugų įkainius ir kitas konkrečias Transporto priemonės rezervacijos sąlygas (toliau – „Sutartis“).
1.3. Prieš atlikdamas Transporto priemonės rezervaciją Naudotojas privalo susipažinti su Paslaugų įkainiais, Kainoraščiu ir kitomis rezervacijos sąlygomis. Naudotojui atlikus rezervaciją laikoma, kad Naudotojas susipažino su Paslaugų įkainiais, Kainoraščiu ir kitomis rezervacijos sąlygomis ir su jomis sutinka.
1.4. Naudotojui atlikus konkrečios Transporto priemonės rezervaciją, konkrečios Transporto priemonės rezervacijai bei naudojimui yra taikomos šios Taisyklės ir kiti Taisyklių 1.2 punkte nurodyti šaltiniai.
1.5. Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp Taisyklių 1.2 punkte nurodytų šaltinių, aiškinant Sutartį ir ją taikant yra nustatoma tokia pirmenybės tvarka:
1.5.1. Kainoraštis, Paslaugų įkainiai ir kitos konkrečios Transporto priemonės rezervacijos sąlygos;
1.5.2. informacija, nurodyta Paskyroje, Mobiliojoje programėlėje;
1.5.3. informacija, nurodyta Svetainėje;
1.5.4. šios Taisyklės.
 
II. SĄVOKOS
 
2.1. Kainoraštis“ reiškia Svetainėje ir Mobiliojoje programėlėje paskelbtas baudas, kitus mokesčius ir rinkliavas. Jį galite rasti čia: https://citybee.lt/lt/kiek-kainuoja/.
2.3.Kelių eismo taisyklės“ reiškia atitinkamoje šalyje galiojančias kelių eismo taisykles ir susijusias teisės aktų nuostatas.
2.4. Kuponas“ reiškia dovanas, nuolaidų kuponus ar kitokius paskatinimus, nurodytus Taisyklių VIII skyriuje.
2.5. Kuro kortelė“ reiškia kiekvienoje Transporto priemonėje esančią kuro kortelę, skirtą atsiskaityti už kurą Bendrovės nurodytoje degalinėje.
2.6. Mobilioji programėlė“ reiškia išmaniesiems telefonams ir (arba) kitiems mobiliesiems įrenginiams skirtą ir pritaikytą programinę įrangą, kurios pagalba atliekami Transporto priemonių rezervavimo, atrakinimo, užrakinimo ir (ar) kiti programinėje įrangoje numatyti veiksmai.
2.7. Mokėjimo kortelė“ reiškia Naudotojui ar kitam asmeniui išduotą galiojančią mokėjimo kortelę (korteles), susietą su Paskyra, kurią Naudotojas turi teisę teisėtai naudoti susiejimui su Paskyra ir atsiskaitymams už Paslaugas.
2.8. Mokėjimo sąskaita“ reiškia Naudotojui ar kitam asmeniui priklausančią mokėjimo sąskaitą, susietą su Mokėjimo kortele. 
2.9. Naudotojas“ reiškia Bendrovės klientą (fizinį asmenį), kuris sutinka su šiomis Taisyklėmis, sukuria Paskyrą ir naudojasi Paslaugomis laikydamasis Sutarties.
2.10. Naudojimo laikotarpis“ reiškia laikotarpį nuo Transporto priemonės paėmimo (atrakinimo) momento iki Transporto priemonės grąžinimo (užrakinimo) momento.
2.11. Svetainė“ reiškia interneto svetainę, pasiekiamą adresu www.citybee.lt
2.12. Pagrindinė Mokėjimo kortelė“ reiškia Mokėjimo kortelę, kurią Naudotojas Mobiliojoje programėlėje pasirenka kaip pagrindinę atsiskaitymams už Paslaugas.
2.13.Paslaugos“ reiškia mobilumo paslaugas (angl. shared mobility) ir kitas susijusias paslaugas, kurias Bendrovė teikia Naudotojui, įskaitant galimybę Mobiliojoje programėlėje pasirinkti norimą Transporto priemonę, ją rezervuoti ir ja naudotis Taisyklėse numatyta tvarka ir sąlygomis.
2.14. Paslaugų įkainiai“ reiškia Svetainėje ir Mobiliojoje programėlėje skelbiamą informaciją apie konkrečiai Transporto priemonei taikomas Paslaugų kainas. Ši informacija yra neatskiriama šių Taisyklių dalis.
2.15. Paskyra“ reiškia Naudotojo asmeninę elektroninę paskyrą Mobiliojoje programėlėje.
2.16. „Prisijungimo duomenys“ reiškia duomenis, nurodytus Taisyklių 3.2.3.-3.2.5 punktuose. 
2.17. Privatumo politika“ reiškia Bendrovės privatumo politiką, kurioje yra pateikiama informacija apie Naudotojo asmens duomenų tvarkymą, įskaitant apie Naudotojo, kaip duomenų subjekto, teises (pasiekiama adresu: https://citybee.lt/).
2.18. Stovėjimo zona“ reiškia Mobiliojoje programėlėje pažymėtą zoną ar teritoriją, kurioje Naudotojas gali rezervuoti Transporto priemonę ir (arba) į kurią privalo grąžinti Transporto priemonę.
2.19. Sutartis“ reiškia sutartį dėl Paslaugų teikimo Naudotojui. Sutartis dėl Paslaugų teikimo tarp Naudotojo ir Bendrovės laikoma sudaryta nuo to momento, kai Naudotojas susikuria Paskyrą. Sutartį reglamentuoja šių Taisyklių 1.2 punkte pateikiama informacija.
2.20. Transporto priemonė“ reiškia motorinę transporto priemonę, kurią Bendrovė suteikia Naudotojui laikinai naudotis už mokestį laikantis šių Taisyklių, įskaitant visą kitą turtą, priskiriamą Transporto priemonei ir (ar) esantį jos priklausiniu.
2.21. Kitos šiose Taisyklėse naudojamos sąvokos turi reikšmes, nurodytas Taisyklių 1.2 punkte nurodytuose šaltiniuose.
2.22.Šiose Taisyklėse vienaskaitos ir daugiskaitos forma vartojamos sąvokos turi tą pačią reikšmę, atsižvelgiant į kontekstą.
 
III. PASKYROS SUSIKŪRIMAS. TEISĖ NAUDOTIS PASLAUGOMIS
 
3.1. Paskyrą turi teisę susikurti ir Paslaugomis turi teisę naudotis asmenys, sulaukę Taisyklėse nurodyto amžiaus, atlikę šiose Taisyklėse nurodytus veiksmus ir atitinkantys šiose Taisyklėse nurodytus reikalavimus.
3.2. Susikurdamas Paskyrą (registracijos metu) Naudotojas privalo:
3.2.1. atidžiai ir atsakingai perskaityti Taisykles, Kainoraštį, Privatumo politiką (taip pat jų priedus), susipažinti su Paslaugų įkainiais, informacija pateikiama Bendrovės interneto svetainėje, Mobiliojoje programėlėje;
3.2.2. išreikšti sutikimą su Taisyklėmis ir kitais dokumentais bei informacija, kiek tai taikoma;
3.2.3. nurodyti savo vardą, pavardę, mobiliojo telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir atlikti prašomus autentifikacinius veiksmus (pvz., suvesti kodą, kuris Naudotojui atsiunčiamas SMS ir pan.);
3.2.4. pateikti kitus duomenis, informaciją ir (arba) dokumentus, kurių pagrįstai gali paprašyti Bendrovė registracijos metu;
3.2.5. susikurti PIN kodą, kuris bus naudojamas atsidarant Mobiliąją programėlę.
3.3. Norėdamas rezervuoti Transporto priemones ir ja naudotis, Naudotojas privalo savo Paskyrą susieti su Mokėjimo kortele.
3.3.1. Bendrovė turi teisę patikrinti su Mokėjimo kortele Naudotojo susietą Mokėjimo sąskaitą, t. y. rezervuoti sumą, kuri po sėkmingo patikrinimo (rezervacijos) bus sugrąžinta į Mokėjimo sąskaitą arba rezervuota suma bus atitinkamai sumažinta suteiktų Paslaugų kaina. Rezervuotos sumos grąžinimo terminas priklauso nuo Mokėjimo kortelę išdavusios finansų (mokėjimo) įstaigos taikomų sąlygų. Bendrovė turi teisę patikrinti Mokėjimo kortelę ir (ar) Mokėjimo sąskaitą ir kitais būdais.
3.3.2. Už ne Naudotojo vardu išduotos Mokėjimo kortelės susiejimą su Paskyra visiškai atsako pats Naudotojas ir, atitinkamai, už tokius veiksmus jis prisiima visą atsakomybę prieš tokios Mokėjimo kortelės turėtoją ir mokėjimo kortelę išdavusį banką, mokėjimo įstaigą ar kitą mokėjimo paslaugų teikėją.
3.3.3. Naudotojas su Paskyra gali susieti daugiau negu vieną Mokėjimo kortelę. Tais atvejais, kai Naudotojas su Paskyra susieja daugiau nei vieną Mokėjimo kortelę, Naudotojas Mobiliojoje programėlėje pasirenka Mokėjimo kortelę, kuri yra Pagrindinė Mokėjimo kortelė, iš kurios bus vykdomas atsiskaitymas už Paslaugas. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti Pagrindinės Mokėjimo kortelės nustatymus (t. y. pakeisti vieną Pagrindinę Mokėjimo kortelę kita), tačiau Naudotojas privalo užtikrinti, kad jam naudojantis Paslaugomis iki pilno atsiskaitymo už jas momento su Paskyra būtų susieta bent viena galiojanti Mokėjimo kortelė;
3.3.4. Pradėjęs naudotis Paslaugomis Naudotojas neturi teisės nuo Paskyros atsieti visas Mokėjimo korteles ir privalo palikti su Paskyra susietą bent vieną galiojančią Mokėjimo kortelę.
3.4. Norėdamas naudoti Transporto priemones, Naudotojas privalo turėti galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti Transporto priemones (t. y. vairuotojo pažymėjimą), ir atlikti šiuos veiksmus Mobiliojoje programėlėje nustatyta tvarka:
3.4.1. Mobiliojoje programėlėje nurodytu būdu realiu laiku padaryti ir įkelti galiojančio Naudotojui išduoto vairuotojo pažymėjimo priekinės pusės nuotrauką;
3.4.2. Mobiliojoje programėlėje nurodytu būdu realiu laiku padaryti ir įkelti savo veido nuotrauką (asmenukę);
3.4.3. Mobiliojoje programėlėje nurodytu būdu realiu laiku padaryti ir įkelti savo veido nuotrauką (asmenukę) kartu su vairuotojo pažymėjimu;
3.4.4. atlikti kitus Mobiliojoje programėlėje nurodytus veiksmus.
3.5. Bendrovė, pasitelkdama paslaugų teikėjus, Paskyros sukūrimo metu patikrina Naudotojo veido ir įkeltų dokumentų nuotraukų panašumą (atitiktį) bei dokumento, patvirtinančio teisę vairuoti Transporto priemones, galiojimą. Sukūrus Paskyrą, paskesnis Naudotojo dokumento, patvirtinančio teisę vairuoti Transporto priemones, galiojimo tikrinimas atliekamas periodiškai.
3.6. Laikoma, kad Naudotojo registracija yra baigta, Paskyra yra sukurta ir Sutartis su Naudotoju sudaryta nuo to momento, kai Naudotojas atlieka šių Taisyklių 3.2.1–3.2.3 punktuose nurodytus veiksmus. Atlikus šiuos veiksmus:
3.6.1. Naudotojas tampa pasyviu Naudotoju ir dar neturi teisės užsisakyti visų Paslaugų ir (ar) jomis naudotis, tačiau jis įgyja teisę naudotis Mobiliąja programėle ir atlikti toliau numatytus veiksmus bei įgyja Taisyklėse numatytas pareigas, nesusijusias su Paslaugų užsakymu ar jų naudojimusi (pvz., pareigas, nurodytas Taisyklių III, IV skyriuje);
3.6.2. pasyvaus Naudotojo atžvilgiu įsigalioja ir pradedamos taikyti Taisyklių nuostatos, išskyrus tas Taisyklių dalis, kurios reglamentuoja Paslaugų užsakymą (Transporto priemonių rezervaciją) ir naudojimąsi jomis.
3.7. Pateikęs likusius Taisyklių 3.2 punkte nurodytus duomenis ir atlikus likusius Taisyklių 3.3–3.5 punktuose nurodytus veiksmus, Naudotojas tampa aktyviu Naudotoju ir jo atžvilgiu įsigalioja ir pradedamos taikyti atitinkamos likusios Taisyklių dalys.
3.8. Paskyra yra laikoma sukurta to asmens vardu ir Sutartis yra laikoma sudaryta su tuo asmeniu, kurio vairuotojo pažymėjimas įkeliamas į Paskyrą Taisyklių 3.4 punkte nustatyta tvarka. Toks asmuo laikomas Naudotoju. Tol, kol kitaip nenustatyta kompetentingų institucijų teisės aktų nustatyta tvarka, toks asmuo taip pat yra laikomas tuo pačiu asmeniu, kuris atlieka Taisyklių 3.2 punkte ir 3.3 punkte nurodytus veiksmus.
3.9. Jeigu Paskyros kūrimo metu Naudotojas pateikia ne visus duomenis ar atlieka ne visus Mobiliojoje programėlėje nurodytus registracijos ar kitus veiksmus, numatytus Taisyklių 3.2–3.4 punktuose, Bendrovė turi teisę Naudotojui priminti apie tai ir atitinkamai šiais tikslais tvarkyti Naudotojo pateiktus bei apie jį surinktus duomenis, kaip tai yra nurodyta Privatumo politikoje.
3.10. Tais atvejais, kai (i) Bendrovė neturi techninių galimybių patikrinti vairuotojo pažymėjimo ar kitų Naudotojo pateikiamų dokumentų tikrumo, galiojimo ar kitų Paskyros kūrimo metu asmens pateikiamų duomenų tikrumo, ar (ii) Bendrovė turi pagrįstų abejonių dėl asmens pateikiamų duomenų tikrumo, ar (iii) kitais šiose Taisyklėse numatytais atvejais, Bendrovė turi teisę nepatvirtinti Paskyros sukūrimo arba asmeniui neleisti sukurti Paskyros ir (arba) neleisti naudotis Paslaugomis ar jų dalimi.
3.11. Laikoma, kad tiek sukurdamas Paskyrą, tiek ir kiekvieną kartą rezervuodamas Transporto priemonę, Naudotojas patvirtina (ir toks patvirtinimas galioja visu Paslaugų teikimo metu nuo Paskyros sukūrimo iki Sutarties nutraukimo), kad jis / ji:
3.11.1. yra sulaukęs tinkamo amžiaus naudotis Paslaugomis, kaip tai nurodoma Taisyklėse;
3.11.2. turi galiojančią teisę vairuoti Transporto priemonę ir tokią teisę turės visu Transporto priemonės naudojimo metu;
3.11.3. turi pakankamai žinių, kaip naudotis ir valdyti Transporto priemonę;
3.11.4. turi įgūdžių, būtinų naudojantis Transporto priemone;
3.11.5. Naudotojo fizinis pasirengimas ir fizinė bei psichinė sveikatos būklė yra pakankami Transporto priemonei valdyti ir jis tenkina kitus vairavimo pažymėjime nurodytus reikalavimus, jeigu tokie yra;
3.11.6. nėra neblaivus ir (ar) apsvaigęs nuo narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų, ir toks išliks visu Transporto priemonės naudojimo metu;
3.11.7. nėra kitų priežasčių, dėl kurių jis negali pradėti naudotis Transporto priemone pagal taikomus teisės aktus, ir tokių priežasčių neatsiras visu Transporto priemonės naudojimo metu;
3.11.8. patvirtina, jog Naudotojas turi teisę atsiskaityti už Paslaugas Mokėjimo kortele;
3.11.9. yra susipažinęs su Paslaugų rezervacijai ir naudojimuisi Paslaugomis taikomais Paslaugų įkainiais, Kainoraščiu, kitomis Paslaugų teikimo sąlygomis;
3.11.10. sutinka, kad kiekvienos rezervacijos Paslaugų kaina, baudos ir kitos Kainoraštyje nurodytos sumos būtų Taisyklėse nustatyta tvarka nurašytos nuo Mokėjimo sąskaitos, elektroninės piniginės (angl. wallet) arba rezervuotos Mokėjimo sąskaitoje;
3.11.11. sutinka, kad būtų renkami ir tvarkomi asmens duomenys, būtini Sutarties sudarymui ir vykdymui ir kitiems tikslams, kaip tau yra nurodyta Privatumo politikoje.
3.12. Susikūręs Paskyrą Naudotojas įgyja teisę bet kuriuo metu Mobilioje programėlėje automatiškai susikurti paskyras SIA CityBee Latvija ir CityBee Eesti OÜ ir atitinkamai naudotis šių bendrovių paslaugomis. Šiam tikslui Naudotojui nebereikės iš naujo pateikti duomenų ar jokios papildomos informacijos, nurodytos Taisyklių III skyriuje, išskyrus Mokėjimo kortelės duomenis. Naudotojui Mobiliojoje programėlėje pasirinkus SIA CityBee Latvija ir CityBee Eesti OÜ paslaugas, sutikus su atitinkamomis SIA CityBee Latvija ir CityBee Eesti OÜ paslaugų teikimo taisyklėmis ir susipažinus su privatumo pranešimais, visi duomenys, pateikti Naudotojui susikuriant Paskyrą, bus automatiškai perduoti ir perkelti į atitinkamai SIA CityBee Latvija ir CityBee Eesti OÜ administruojamas paskyras.
3.13. Susikurdamas Paskyrą ir pateikdamas savo duomenis bei dokumentus, būtinus tam, kad Naudotojas įgytų teisę užsakyti ir naudotis Paslaugomis, Naudotojas privalo pateikti teisingą, tikslią, tikrą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę, savo mobiliojo ryšio telefono numerį ir savo elektroninio pašto adresą. Draudžiama susikurti Paskyrą ir atlikti registraciją Mobiliojoje programėlėje naudojantis svetimais, netikrais, suklastotais ar neteisėtai surinktais duomenimis. Naudotojas prisiima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę, įskaitant, jeigu nepaisant nurodyto draudimo tokiais veiksmais bus padaryta žala Bendrovei ar bet kuriems kitiems asmenims.
3.14. Naudotojas privalo kruopščiai, rūpestingai ir atsakingai saugoti savo Prisijungimo duomenis, duomenis, kurie naudoti sukuriant Paskyrą, išmanųjį įrenginį, vairuotojo pažymėjimą ir kitus asmens dokumentus, ir neturi teisės jų perduoti ar kitu būdu atskleisti jokiam kitam asmeniui ar sudaryti galimybę ar sąlygas prie jų prieiti, ar jais pasinaudoti kuriant Paskyrą, ar naudojantis Paslaugomis. Naudotojas yra atsakingas už jo Prisijungimo duomenų bei Paskyros saugumą, slaptumą ir konfidencialumą.
3.15. Naudotojas neturi teisės:
3.15.1. perleisti, parduoti ar išnuomoti savo Paskyrą, ar kitaip suteikti teisę naudotis savo Paskyra kitiems asmenims;
3.15.2. suteikti galimybę kitam asmeniui į Paskyrą įkelti savo vairuotojo pažymėjimą arba su Paskyra susieti kitam asmeniui išduotą vairuotojo pažymėjimą;
3.15.3. kurti netikras, neteisėtas, apgaulingas Paskyras;
3.15.14. pridėti kitam asmeniui išduotos Mokėjimo kortelės negavus tokios asmens sutikimo ir neturint teisės naudoti tokios Mokėjimo kortelės susiejimui su Paskyra ir atsiskaitymui už Paslaugas;
3.15.5. kurti Paskyras kitų asmenų vardu.
3.16. Naudotojas privalo nedelsdamas po to, kai sužino, pranešti Bendrovei, jei jo / jos:
3.16.1. Prisijungimo duomenys yra prarandami, pametami arba kitaip tampa prieinami kitam asmeniui;
3.16.2. Naudotojas praranda Paskyros ar prieigos prie Paskyros duomenų kontrolę;
3.16.3. Naudotojas praranda duomenų, kurie naudoti sukuriant Paskyrą (pvz., vairuotojo pažymėjimas, elektroninio pašto adresas, mobiliojo ryšio telefono numeris), įrenginio, kuriame įdiegta Mobilioji programėlė, kontrolę;
3.16.4. be Naudotojo žinios yra panaudojami Prisijungimo duomenys, duomenys, kurie naudoti sukuriant Paskyrą;
3.16.5. pasikeitė Naudotojo duomenys, nustojo galioti vairuotojo pažymėjimas arba Naudotojui buvo išduotas naujas, pakeistas vairuotojo pažymėjimas ir pan.;
3.16.6. įvyksta Taisyklių 3.15 punkte nurodytos aplinkybės;
3.16.7. įvyksta kitos aplinkybės, dėl kurių iškyla pavojus Paskyros ir (ar) jos duomenų vientisumui, konfidencialumui, tikslumui.
3.17. Gavusi Naudotojo pranešimą apie Taisyklių 3.16 punkte nurodytas aplinkybes, Bendrovė ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) darbo valandas užblokuoja Paskyrą šių Taisyklių IX skyriaus nustatyta tvarka, sąlygomis, taikant šių Taisyklių X skyriuje numatytas pasekmes. Be to, Bendrovė pati nustačiusi Taisyklių 3.15 punkte nurodytas aplinkybes, taip pat turi teisę savo iniciatyva ir savo nuožiūra nedelsiant užblokuoti Paskyrą šių Taisyklių IX skyriaus nustatyta tvarka.
3.18. Gavusi Taisyklių 3.16 punkte nurodytą Naudotojo pranešimą, Bendrovė stengsis užkirsti kelią tolesniam neteisėtam Naudotojo Paskyros prisijungimo duomenų naudojimui, tačiau ji neprisiima atsakomybės už tai, kad tai pavyks, ir atitinkamai Bendrovė nėra ir nebus laikoma atsakinga dėl Naudotojo ar trečiųjų asmenų patirtos žalos, nuostolių ar nepatogumų, atsiradusių dėl Paskyros prisijungimo duomenų atskleidimo, vagystės ar neteisėto naudojimosi jais, išskyrus, jeigu jie patirti dėl Bendrovės kaltės. Naudotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Naudotojo Paskyros prisijungimo duomenimis. Visi veiksmai, atlikti Naudotojo Paskyroje ir visos iš to kylančios pasekmės, rizika ir atsakomybė tenka Naudotojui. Naudotojas prieš Bendrovę atsako ir prisiima visą riziką, nuostolius bei žalą, susijusią su ar kilusią dėl kitų asmenų naudojimosi jo Paskyra iki pranešimo, nurodyto Taisyklių 3.16 punkte, gavimo momento, išskyrus atvejus, kai tokie nuostoliai patirti dėl Bendrovės didelio neatsargumo ar tyčios. Nuostoliai, Naudotojo patirti dėl Bendrovės kaltės po nurodyto Paskyros užblokavimo, tenka Bendrovei, išskyrus atvejus, kai jie atsiranda ir dėl Naudotojo ar trečiųjų asmenų kaltės.
3.19. Naudotojas užtikrina, kad naudojantis kompiuterine, programine ar kita įranga registracijai, Paskyros sukūrimui ir (arba) prisijungimui prie Mobiliosios programėlės, būtų laikomasi racionalių ir pagrįstų saugumo priemonių (įskaitant antivirusines programas ir ugniasienes), ir atitinkamai atsako už visas pasekmes, kylančias dėl nepakankamo Naudotojo kompiuterio, išmaniojo telefono, planšetės ar kito įrenginio saugumo.
 
IV. MOBILIOSIOS PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS
 
4.1. Sutarties galiojimo laikotarpiui Bendrovė suteikia Naudotojui asmeninę, neišimtinę, neperleidžiamą, atšaukiamą ir nesublicencijuojamą teisę Naudotojo įrenginyje diegti ir (arba) naudoti Mobiliąją programėlę, naudotis informacija, pasiekiama per Mobiliąją programėlę, skirtą tik Naudotojo naudojimui.
4.2. Naudotojas, naudodamasis Mobiliąja programėle, neturi teisės:
4.2.1. licencijuoti, sublicencijuoti, kopijuoti, modifikuoti, platinti, kurti, parduoti, perparduoti, perleisti ar išnuomoti Mobiliąją programėlę ar jos dalį;
4.2.2. taikyti atvirkštinę inžineriją arba bandyti išgauti Mobiliosios programėlės išeities kodus, išskyrus įstatymų leidžiamus atvejus;
4.2.3. paleisti ar sudaryti sąlygas paleisti bet kokias programas ar kodus, leidžiančius iškarpyti, indeksuoti, tirti ar užsiimti duomenų gavyba arba kasyba (angl. data mining, data scraping) iš Mobiliosios programėlės ir (ar) duomenų.
4.3. Mobiliąją programėlę galima parsisiųsti arba prie jos prisijungti naudojantis daugeliu išmaniųjų įrenginių, kurie turi interneto prieigą bei kuriuose įdiegtos įprastai naudojamos operacinės sistemos (pvz., Android, iOS).
4.4. Naudotojas, naudodamasis Mobiliąja programėle:
4.4.1. yra atsakingas už naudojimuisi Mobiliąja programėle bei Paslaugomis reikalingo ryšio ar tinklo prieigos turėjimą. Naudotojui tenka visi ryšio paslaugų teikėjo taikomi mokesčiai, įskaitant mokesčius už naudojantis Mobiliąja programėle perduodamus duomenis;
4.4.2. privalo naudotis originalia gamintojo suteikiama ir palaikoma operacine sistema ir jos standartinėmis priemonėmis, suteiktomis kartu su išmaniuoju įrenginiu. Naudotojas privalo diegti gamintojo siūlomus operacinės sistemos, programinės įrangos atnaujinimus, pakeitimus, naujinius (angl. updates), laikytis kitų operacinės sistemos, programinės įrangos, išmaniojo įrenginio gamintojo, o taip pat mobiliųjų programų prekyviečių (platformų) rekomendacijų ir nurodymų;
4.4.3. periodiškai pasitikrinti, ar mobiliųjų programų prekyvietėse ir skaitmeninio turinio platformose (pvz., „Google Play“, „AppStore“) nėra atnaujintos, naujesnės Mobiliosios programėlės versijos, naujinių ar atnaujinimų, ir naudoti naujausią prieinamą Bendrovės Mobiliosios programėlės versiją;
4.4.4. Bendrovės prašymu bendradarbiauti su Bendrove tiek, kiek tai pagrįstai ir techniškai įmanoma ir būtina Bendrovei siekiant išsiaiškinti Mobiliosios programėlės veikimo sutrikimo priežastis. 
4.5. Bendrovė turi teisę, tačiau neprivalo, Naudotojus informuoti apie atnaujintą Mobiliosios programėlės versiją, apie naujinio prieinamumą ir pateikti informaciją apie pasekmes jo neįdiegus.
4.6. Kadangi naudojimasis Mobiliąja programėle ir Paslaugomis priklauso nuo daugelio veiksnių (pvz., nuo nerezervuotų Transporto priemonių skaičiaus ir jų buvimo vietos, nuo Naudotojo buvimo vietos, nuo kitų naudotojų elgesio), Bendrovė negarantuoja, kad Naudotojas visuomet norimoje vietoje ir norimu laiku galės užsisakyti (rezervuoti) Transporto priemonę ir pasinaudoti Paslaugomis.
4.7. Mobilioji programėlė yra pateikiama „tokia, kokia yra“, „kai yra galimybė“. Mobiliosios programėlės veikimas gali būti su apribojimais, vėlavimais ir (arba) kitomis problemomis, būdingomis naudojantis internetu ir elektroninėmis ryšio priemonėmis, ir nėra garantuojama, kad ji visada bus pasiekiama ar nebus trikdžių. Bendrovė negarantuoja, kad Mobiliosios programėlės pasiekiamumas bus nepertraukiamas ar ji veiks be klaidų. Įvykus programinės įrangos gedimams, sutrikus jos veikimui, Bendrovė stengsis ištaisyti juos kaip įmanoma greičiau, tačiau Mobiliosios programėlės veikimas gali būti apribotas dėl atsitiktinių techninių klaidų ir Bendrovė negali garantuoti, kad Mobilioji programėlė visuomet funkcionuos tinkamai ir taip, kaip tikisi Naudotojas. Be to, kiek leidžiama pagal taikomus teisės aktus, Bendrovė negarantuoja, kad:
4.7.1. Mobilioji programėlė veiks be pertrūkių ar be klaidų;
4.7.2. nebus vėlavimo ar kitokio neatitikimo tarp Mobiliosios programėlės rodomos / atvaizduojamos informacijos, duomenų ir realios informacijos ir duomenų (pvz., tiksli Transporto priemonės lokacija, kt.).
4.8. Bendrovė turi teisę:
4.8.1. keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Mobiliosios programėlės funkcijų ar jų dalies veikimą, taip pat keisti Mobiliojoje programėlėje esančių elementų išdėstymą;
4.8.2. tobulinti Mobiliąją programėlę, savo informacinę sistemą ir šalinti pastebėtus trūkumus, net jei tai gali sukelti ir (ar) sukelia trumpalaikius Paslaugų teikimo Naudotojams sutrikimus. Esant ypatingoms aplinkybėms ir svarbioms priežastims, Bendrovė, siekdama išvengti galimų Naudotojo ir (ar) savo nuostolių, turi teisę šalinti Mobiliosios programėlės, informacinės sistemos trūkumus bet kuriuo paros metu.
4.9. Kiek leidžiama pagal taikomus teisės aktus, Bendrovė yra atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai žala (nuostoliai) kyla:
4.9.1. dėl Naudotojo naudojamo išmanaus įrenginio operacinės sistemos funkcionavimo, sąveikumo, suderinamumo sutrikimų, išmanaus įrenginio saugumo pažeidimų;
4.9.2. Naudotojui neįdiegus atnaujintos Mobiliosios programėlės versijos arba atnaujinimo, naujinio, apie kurių prieinamumą informavo Bendrovė;
4.9.3. dėl operacijų, veiksmų, atliktų Naudotojui nesilaikant Bendrovės pateiktų Mobiliosios programėlės diegimo, naujinimo ar naudojimo instrukcijų;
4.9.4. dėl trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo, prieigos prie Mobiliosios programėlės ir duomenų, įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolius, patirtus dėl elektroninio ryšių ir elektroninio ryšių tinklų trikdžių, gedimų;
4.9.5. jei Naudotojas dėl kokių nors priežasčių negali prisijungti prie Mobiliosios programėlės arba bet koks įrenginys, programa, operacinė sistema, kuri naudojama kartu su Mobiliąja programėle, nustoja veikti arba ji neveikia taip, kaip tikėjosi Naudotojas, ar buvo aptikta klaidų, arba Paslaugos negalėjo būti suteiktos laiku dėl virusų, kibernetinių atakų, kitokios trečiųjų asmenų įtakos (pvz., programinės įrangos, operacinės sistemos, operatorių ir pan.).
 
V. TRANSPORTO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS
 
Bendrosios taisyklės
 
5.1. Bendrovė įsipareigoja užtikrinti, kad Transporto priemonė būtų tvarkinga ir tinkama naudoti bei eksploatuoti pagal jos tiesioginę paskirtį, atsižvelgiant į normalų ir įprastą Transporto priemonės nusidėvėjimą.
5.2. Gedimai ir veikimo sutrikimai, kurie nedaro įtakos eismo saugumui ir nedarys jam įtakos artimiausiu metu (pvz., išoriniai ar vidiniai įrangos, detalių subraižymai, nubrozdinimai, multimedijos įrangos veikimo sutrikimai, daviklių gedimai), taip pat defektai, kurie nėra netinkamos Transporto priemonės priežiūros pasekmė, nepripažįstami trūkumais.
5.3. Naudodamasis Paslaugomis, Naudotojas, be kita ko:
5.3.1. privalo laikytis Transporto priemonės eksploatavimo reikalavimų, taip pat laikytis Transporto priemonės eksploatavimo reikalavimų, kurie nepaminėti šiose Taisyklėse, tačiau laikomi įprastais reikalavimais tokio turto naudojimui;
5.3.2. privalo laikytis Bendrovės instrukcijų, nurodymų ir rekomendacijų, nustatytų šiose Taisyklėse ir pateikiamų Mobiliojoje programėlėje, Paskyroje, Bendrovės interneto svetainėje;
5.3.3. privalo vairuoti atsargiai, rūpestingai, kultūringai ir saugiai, gerbdamas kitus eismo dalyvius bei asmenis, laikantis visų būtinų atsargumo priemonių ir nekeliant pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai;
5.3.4. privalo elgtis kaip pakankamai atsargus, apdairus, atsakingas ir informuotas asmuo;
5.3.5. privalo būti visiškai blaivus (0,00 promilės) ir nepaveiktas psichiką veikiančių medžiagų;
5.3.6. privalo nepradėti vairuoti Transporto priemonės, jei serga ar yra pavargęs ir vairavimas gali kelti pavojų eismo saugumui, ar yra kitų priežasčių, dėl kurių negali saugiai naudoti Transporto priemonės pagal teisės aktų reikalavimus;
5.3.7. neturi teisės perduoti vairuoti, valdyti ar naudoti Transporto priemonę kitiems asmenims, neturi teisės subnuomoti Transporto priemonės, perleisti jokių šiose Taisyklėse numatytų teisių ar pareigų;
5.3.8. neturi teisės kopijuoti, keisti ar ištrinti Transporto priemonės sistemos duomenų, pasisavinti, sunaikinti ar kitaip sugadinti Transporto priemonėje esančių Transporto priemonės dokumentų (pvz., techninio paso);
5.3.9. neturi teisės ardyti, remontuoti, modifikuoti Transporto priemonės;
5.3.10. privalo laikytis kitų reikalavimų, taikomų tų kategorijų Transporto priemonėms, kurias jis / ji turi teisę vairuoti, kaip tai nurodyta vairuotojo pažymėjime; 
5.3.11. neturi teisės Transporto priemone vežti sprogstamųjų, degių, toksinių medžiagų ar medžiagų, pavojingų žmogaus gyvybei ar sveikatai, kt., neturi teisės Transporto priemonėje arba šalia jos naudoti šildymo prietaisus, atviros ugnies ar kitus gaisrą sukelti galinčius šaltinius;
5.3.12. neturi teisės Transporto priemonės naudoti tiems tikslams, kuriems ji nėra skirta (pvz., transportuoti krovinius (šis ribojimas netaikomas naudojant krovinių perveržimui skirtas Transporto priemones), gyvūnus, kt.), perkrauti Transporto priemonę didesniu svoriu, netinkamai pritvirtinti ir išdėstyti krovinį;
5.3.13. privalo laikytis Kelių eismo taisyklių;
5.3.14. neturi teisės naudoti Transporto priemonės lenktynėse, varžybose ar kitais su sportu ar lenktynėmis susijusiais tikslais, nenaudoti jos kaip mokomosios transporto priemonės, taip pat nenaudoti Transporto priemonės padidintos apkrovos režimu (sunkių krovinių gabenimui ir pan., išskyrus tam pritaikytas krovinines Transporto priemones) ir (ar) kitoms transporto priemonėms vilkti, nenaudoti Transporto priemonės tiems tikslams, kuriems ji nėra skirta ar pritaikyta (pvz., nevažiuoti miškais, vandens telkiniais, kitomis nepravažiuojamomis vietomis), nenaudoti Transporto priemonės veiklai, kurią draudžia teisės aktai arba kuriai teisės aktai kelia specialius reikalavimus (pvz., taksi, pavėžėjimo veiklai);
5.3.15. privalo saugoti, tausoti Transporto priemones, įskaitant jose esantį turtą, privalo imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti Transporto priemonės saugumą (t. y. užrakinti Transporto priemonę, uždaryti langus, išjungti žibintus bei grotuvą ir kt.);
5.3.16. privalo užtikrinti, kad (i) Transporto priemonėje nebūtų rūkoma; kad (ii) gyvūnai būtų vežami specialiai tam pritaikytoje transportavimo dėžėje;
5.3.17. privalo laikytis kitų teisės aktų reikalavimų.
5.4. Transporto priemonė gali būti naudojama tik Lietuvos, Latvijos ir Estijos teritorijose. Naudotojui leidžiama naudotis Transporto priemone už Lietuvos, Latvijos ir Estijos teritorijų ribų tik gavus išankstinį rašytinį Bendrovės sutikimą.
 
Rezervacija. Transporto priemonės paėmimas, naudojimas
 
5.5. Naudotojas gali pradėti naudotis Transporto priemone per rezervacijos laiką, kuris kiekvienai Transporto priemonei yra nurodytas Mobiliojoje programėlėje ir prasideda nuo rezervacijos patvirtinimo momento; pasibaigus rezervacijos laikui Transporto priemonės rezervacija automatiškai atšaukiama. Jei Naudotojas rezervacijos metu pasirenka ilgesnį rezervacijos laiką, o pradinis rezervacijos laikas baigiasi iki Transporto priemonės naudojimo pradžios, rezervacijos laikas pratęsiamas Naudotojo Mobiliojoje programėlėje pasirinktam terminui; Naudotojas moka papildomą mokestį (nurodytą Mobiliojoje programėlėje) už pratęstą rezervacijos laiką. Jei Naudotojas nepradeda naudotis Transporto priemone per ilgesnį rezervacijos laiką, pratęsta rezervacija automatiškai atšaukiama, o aukščiau nurodytas papildomas mokestis už laikotarpį kol Transporto priemonė buvo rezervuota, nėra grąžinimas.
5.6. Maksimalus Transporto priemonės naudojimo laikas yra 30 (trisdešimt) dienų, nebent šalys susitaria kitaip ir nebent kitaip yra nurodyta Mobiliojoje programėlėje prie konkrečios Transporto priemonės. Bendrovė turi teisę vienašališkai nutraukti rezervaciją bet kuriuo metu, jei maksimalus Transporto priemonės naudojimo laikas yra pasibaigęs. Jei Naudotojas negrąžina Transporto priemonės pasibaigus maksimaliam Transporto priemonės naudojimo laikui, jeigu jis yra taikomas, Bendrovė turi teisę kreiptis į policiją dėl Transporto priemonės vagystės.
5.7. Naudotojui vengiant laiku grąžinti Transporto priemonę ir (ar) atsiskaityti už Paslaugas, blokavus Naudotojo Paskyrą, taip pat kitais Taisyklėse numatytais atvejais, Bendrovė turi teisę blokuoti Transporto priemonės užvedimą. 
5.8. Jei Naudotojas numato, kad gali būti viršytas maksimalus Transporto priemonės naudojimo terminas, jis / ji privalo apie tai informuoti Bendrovę ne vėliau kaip likus 2 valandoms iki maksimalaus termino pabaigos. Maksimalus Transporto priemonės naudojimo terminas gali būti pratęstas abipusiu šalių susitarimu.
5.9. Paslaugų teikimo laikotarpiu Bendrovė turi teisę raštu (įskaitant elektroninį laišką arba SMS) įspėjusi Naudotoją prieš 1 (vieną) dieną, Naudotojo išsinuomotą Transporto priemonę pakeisti kita atitinkamos kategorijos ir parametrų Transporto priemone tam, kad galėtų atlikti periodinius Transporto priemonės techninės priežiūros ir remonto darbus, pašalintų Transporto priemonės gedimą arba atliktų kitus būtinus veiksmus. Naudotojas, gavęs šiame punkte nurodytą Bendrovės pranešimą, privalo leisti pakeisti Transporto priemonę (įskaitant, bet neapsiribojant, grąžinti Transporto priemonės raktus ir kitus Transporto priemonės priedus, taip pat pasiimti visus savo asmeninius daiktus iš Transporto priemonės) Bendrovės nurodytą dieną ir laiku šalių sutartoje vietoje ir priimti kitą Transporto priemonę laikantis šių Taisyklių.
 
Kelionės pabaiga. Transporto priemonės grąžinimas
 
5.10. Prieš grąžinant Transporto priemonę, Naudotojas padeda Transporto priemonės raktą į tam skirtą vietą (t. y., puodelių laikiklyje, daiktų dėtuvėje arba kitoje aiškiai matomoje vietoje), patikrina, ar Transporto priemonėje neliko jo / jos asmeninių daiktų, išmeta šiukšles bei patikrina, ar visi Transporto priemonės dokumentai, priedai ir aksesuarai yra savo vietose.
5.11. Transporto priemonė turi būti grąžinta ir pastatyta tokioje viešoje vietoje Stovėjimo zonos ribose, kur bet kada galima ją pasiekti, taip pat laikantis Kelių eismo taisyklių bei kitų teisės aktų, taisyklių ir apribojimų, taikytinų Transporto priemonių parkavimui. Transporto priemonių negalima palikti:
5.11.1. aikštelėse su užkardomis (išskyrus specialias automobilių stovėjimo aikšteles oro uostuose ir kitose vietose, pažymėtose Mobiliojoje programėlėje);
5.11.2. požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse;
5.11.3. vietose, kuriose tai draudžiama pagal Kelių eismo taisykles bei kitus teisės aktus;
5.11.4. vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles bei kitus teisės aktus Transporto priemonės parkavimas arba Transporto priemonės laikinas sustojimas leidžiamas tik nustatytomis dienomis, nustatytomis savaitės dienomis, nustatytomis valandomis arba yra kitaip ribojamas laike (pvz., rezervuotose vietose su galiojimo laiku), net jeigu kelionės baigimo metu pagal Kelių eismo taisykles bei kitus teisės aktus Transporto priemonės parkavimas yra leidžiamas (t. y. net jeigu parkavimo ar kelionės baigimo metu draudžiantis ženklas negalioja);
5.11.5. palikti elektromobilį vietose, skirtose elektromobiliams ir kitoms elektros varikliais varomoms transporto priemonėms įkrauti, neįjungus įkrovimo;
5.11.6. tokios būklės ar tokiomis sąlygomis, kad su ja negalėtų pradėti ir/ar tęsti kelionės kitas Naudotojas (pvz., visiškai tuščiu kuro baku ar palikus kuro, kurio objektyviai neužtenka pasiekti artimiausios degalinės, kt.). 
5.12. Jeigu Naudojimo laikotarpiu Naudotojas pastato Transporto priemonę mokamoje aikštelėje ar palieka Transporto priemonę mokamoje aikštelėje, jis / ji privalo sumokėti už Transporto priemonės stovėjimą, išskyrus išimtis, nurodytas Mobiliojoje programėlėje (pvz., Bendrovė gali būti sudariusi sutartį su parkavimo bendrove, pagal kurią parkavimo paslaugas apmoka Bendrovė ir pan.).
5.13. Norėdamas grąžinti Transporto priemonę, Naudotojas Mobiliojoje programėlėje turi pasirinkti reikiamą komandą. Prieš palikdamas Transporto priemonę, Naudotojas turi įsitikinti, kad ji yra užrakinta, visi langai ir stoglangiai uždaryti, išjungti žibintai, priedai palikti Transporto priemonėje.
5.14. Naudotojas privalo grąžinti Transporto priemonę ne blogesnės būklės už tokią, kokios Transporto priemonė buvo gauta, atsižvelgiant į jos normalų nusidėvėjimą. Siekiant nustatyti Transporto priemonės normalų nusidėvėjimą, vadovaujamasi 2010 m. kovo 1 d. Lietuvos autoverslininkų asociacijos parengta atmintine, paskelbta asociacijos interneto svetainėje http://www.laa.lt/uploads/Atmintine_2010_03_01.pdf (su vėlesniais pakeitimais) (atmintinė laikoma neatskiriama Taisyklių dalimi), ir valstybinės techninės apžiūros taisyklėmis. Normaliu nusidėvėjimu nelaikoma, pvz.:
5.14.1. sulūžusios, deformuotos ar kitaip mechaniškai ar termiškai pažeistos dalys, įtaisai ir mechanizmai;
5.14.2. Transporto priemonės kėbulo įlenkimai, dažų sluoksnio įtrūkimai ir matomi įbrėžimai (kai dažų sluoksnis pažeistas iki grunto sluoksnio);
5.14.3. dažų sluoksnio nusidėvėjimas dėl intensyvaus Transporto priemonės plovimo ir (arba) valymo;
5.14.4. nekokybiškas remontas ir (arba) defektai, atsiradę dėl remonto (nepaisant to, kad Naudotojas neturi teisės nei pats, nei pasitelkdamas trečiuosius asmenis remontuoti Transporto priemonės);
5.14.5. kėbulo langų įtrūkimai;
5.14.6. kėbulo langų įbrėžimai, atsiradę dėl netinkamo Transporto priemonės naudojimo ir (arba) valymo;
5.14.7. interjero pažeidimai ir sugadinimas, pavyzdžiui, pradegintos ar suteptos sėdynės, sulaužytos priekinio skydelio ar kitos plastikinės dalys, bagažinės dangtis, langų atidarymo rankenėlės ir kt.;
5.14.8. pažeista kėbulo geometrija.
 
Kuro kortelės
 
5.15. Kiekvienoje Transporto priemonėje yra Kuro kortelė. Šios kortelės yra Bendrovės nuosavybė. Pasinaudojęs Kuro kortele Naudotojas už degalus atskirai nemoka, o jų kaina yra įtraukta į Naudotojo mokamą Paslaugos mokestį. Kuro kortelės PIN kodą sužinoti galima Mobiliojoje programėlėje.
5.16. Jei Transporto priemonės degalų atsargos sumažėja iki 1/4 degalų bako, Bendrovė gali paprašyti, kad Naudotojas mainais už Kuponą, nuolaidą ar kitą Bendrovės pasiūlytą paskatinimą, papildytų Transporto priemonės degalų baką artimiausioje degalinėje, kuri priklauso Kuro kortelę išdavusiai bendrovei.
5.17. Transporto priemonės degalų pildymui gali būti naudojama tik toje Transporto priemonėje esanti Kuro kortelė. Draudžiama Kuro kortele apmokėti už degalus, pilamus į bet kokią kitą transporto priemonę ar kitą tarą. Naudotojui pažeidus šį draudimą, Bendrovė praneša policijai apie neteisėtą kuro pasisavinimą, o Naudotojo atžvilgiu taikoma Taisyklių VII skyriuje numatyta atsakomybė.
5.18. Naudotojas privalo saugoti Kuro kortelę ir pasinaudojęs ją palikti Transporto priemonėje. Kuro kortelės praradimo atveju Naudotojas nedelsdamas praneša apie tai Bendrovei ir atlygina jos patirtus nuostolius.
5.19. Svetainėje ir Mobiliojoje programėlėje nurodytais atvejais Bendrovė naudotojams siūlo papildomą paslaugą – Transporto priemonės pristatymą į Naudotojo nurodytą pasirinktą vietą. Tokiai paslaugai taikomi mokesčiai numatomi Paslaugų įkainiuose / Kainoraštyje. Bendrovė taip pat turi teisę Naudotojui siūlyti už papildomus įkainius teikti ir kitas paslaugas.
 
Įvykiai Naudojimo laikotarpiu
 
5.20. Jeigu Transporto priemonė sugenda, Transporto priemonės prietaisų skydelyje įsijungia įspėjamieji signalai, girdimi įtartini pašaliniai garsai arba Transporto priemonės negalima toliau saugiai valdyti ir naudoti, Naudotojas privalo nedelsdamas: (i) nutraukti Transporto priemonės naudojimą, (ii) pranešti apie tai Bendrovei telefonu ir (iii) vykdyti kitus Bendrovės nurodymus.
5.21. Eismo įvykio metu ar dėl kitų aplinkybių padarius žalą Transporto priemonei, tretiesiems asmenims ar jų turtui, Bendrovei ar jos turtui, Naudotojas nedelsdamas apie tai praneša Bendrovei ir, kai tai taikoma, atitinkamoms valstybės institucijoms ar tarnyboms (policijai, priešgaisrinei tarnybai ir kt.), užpildo eismo įvykio deklaraciją ir (ar) atlieka kitus būtinus veiksmus, kuriuos privaloma atlikti pagal taikomus teisės aktus, o taip pat kuriuos būtina atlikti tam, kad būtų išvengta didesnės žalos Transporto priemonei, kitam turtui ir (arba) asmenims, arba ta žala būtų sumažinta.
 
Kelionės pabaiga ir Transporto priemonės grąžinimas
 
5.22. Baigęs kelionę Naudotojas privalo išjungti Transporto priemonę (užgesinti jos variklį), atlikti veiksmus, nurodytus Mobiliojoje programėlėje (pvz., užrakinti Transporto priemonę) ir palikti Transporto priemonę Stovėjimo zonoje. Atlikęs visus veiksmus ir įsitikinęs, kad Transporto priemonė yra užrakinta, Naudotojas gali palikti Transporto priemonę.
5.23. Stovėjimo zona, iš kurios paimama Transporto priemonė, ir Stovėjimo zona, į kurią grąžinama Transporto priemonė, gali skirtis. Kai kurių nurodytų Svetainėje ir (arba) Mobiliojoje programėlėje modelių Transporto priemonės turi būti grąžintos į tą pačią Stovėjimo zoną, iš kurios buvo paimtos. Stovėjimo zonų teritorijos pažymimos ir parodomos Bendrovės interneto svetainėje ir (ar) Mobiliojoje programėlėje. Transporto priemonės parkavimas ar palikimas Stovėjimo zonoje gali būti mokamas, t. y. už Transporto priemonės palikimą ar paėmimą (rezervavimą) tokioje zonoje gali būti imamas Paslaugų įkainiuose ir (ar) Kainoraštyje numatyto dydžio mokestis.
 

VI. NAUDOJIMOSI TURTU SĄLYGOS

 
6.1. Jeigu kitaip nenumatyta Taisyklėse ar Mobiliojoje programėlėje, turtu, esančiu Transporto priemonėje, įskaitant Transporto priemonės priklausinius (pvz., vaikiška kėdutė) ir kitu Transporto priemonėje esančiu turtu (pvz., rogutėmis), Naudotojas privalo naudotis laikantis šių Taisyklių reikalavimų.
6.2. Jeigu kitaip nenumatyta Taisyklėse ar Mobiliojoje programėlėje, Naudotojas gali naudoti turtą, esantį Transporto priemonėje, įskaitant jos priklausinius, tik pagal tiesioginę jo paskirtį, tik Transporto priemonėje arba su ja ir tik tuo metu, kai yra naudojamasi Paslaugomis.
6.3. Naudodamasis turtu, esančiu Transporto priemonėje, įskaitant jos priklausinius, Naudotojas privalo laikytis tokio turto naudojimo instrukcijų ir kitų reikalavimų.
6.4. Baigęs naudojimąsi Transporto priemone, Naudotojas privalo turtą, esantį Transporto priemonėje, įskaitant jos priklausinius, grąžinti kartu su grąžinama Transporto priemone ne blogesnės būklės už tokią, kokios šis turtas buvo gautas, atsižvelgiant į jo normalų nusidėvėjimą, grąžinamą turtą paliekant jam pritaikytoje ir (ar) jam skirtoje vietoje.
 
VII. ATSAKOMYBĖ
 
Bendrosios žalos atlyginimo nuostatos
 
7.1. Naudotojas, kaip didesnio pavojaus šaltinio valdytojas, visu Transporto priemonės Naudojimo laikotarpiu prisiima visišką atsakomybę už Taisyklių, teisės aktų pažeidimus bei žalą, padarytą Bendrovei, Transporto priemonei ir (ar) tretiesiems asmenims. Naudotojas yra atsakingas už asmenų, kurie naudojasi Transporto priemone kartu su Naudotoju (pavyzdžiui, keleivių), saugumą, sveikatą, gyvybę, taip pat savo ar kitų asmenų turto sugadinimą, sunaikinimą ar praradimą, nebent kitaip būtų numatyta taikytinuose teisės aktuose. 
7.2. Jokios šių Taisyklių nuostatos neriboja Bendrovės teisės nukreipti išieškojimą į trečiuosius asmenis (taikant deliktinę ar kvazideliktinę atsakomybę), savo veiksmais ar neveikimu sukėlusius žalą Bendrovei, tačiau tokia Bendrovės teisė niekaip neapriboja minėtos Naudotojo atsakomybės.
7.3.. Šių Taisyklių tikslais Bendrovės patirtą žalą (nuostolius) sudaro (įskaitant, bet neapsiribojant):
7.3.1. žala Bendrovės reputacijai, prestižui ir geram vardui, prekių ženklams ir pavadinimui, jos korporatyviniams principams, taip pat Bendrovės socialiniam įvaizdžiui;
7.3.2. žala Transporto priemonei (įskaitant jos vertės sumažėjimą) ir joje esančiam turtui, įskaitant priklausinius;
7.3.3. visos išlaidos, susijusios su Transporto priemonės transportavimu, saugojimu, valymu, parkavimu, remontu (tiek faktiškai patirtos, tiek ir išlaidos, kurios nėra patirtos, tačiau yra nustatytos ir įvertintos nepriklausomo žalos vertintojo kaip būtinos Transporto priemonės remonto išlaidos);
7.3.4. išlaidos, susijusios su žalos vertinimu, nustatymu, reguliavimu ir administravimu;
7.3.5. išlaidos, susijusios su Transporto priemonės pardavimu, realizavimu;
7.3.6. išlaidos, skirtos skolos išieškojimui;
7.3.7. netiesioginiai nuostoliai (pvz., negautos pajamos, Transporto priemonės prastova);
7.3.8. išlaidos, skirtos žalos prevencijai ar jai sumažinti. 
7.4. Neapribojant jokių šių Taisyklių nuostatų taikymo, Naudotojas bus pilnai atsakingas už žalą Transporto priemonei:
7.4.1. jeigu pavagiama Transporto priemonė ar jos dalis arba jos apgadinamos dėl to, kad vairuotojas paliko atidarytus langus, stoglangį, nudengtą stogą, neužrakintas duris ir pan.;
7.4.2. pavogus Transporto priemonę ar jos dalis arba juos apgadinus asmenims, kurie su Naudotoju ar jo žinia ir valia naudojosi Transporto priemone.
7.5. Naudotojas nėra atsakingas už žalą Transporto priemonei, Bendrovei ar kitiems asmenims, kai:
7.5.1. tokie pažeidimai ar žala yra padaryti dėl Bendrovės ir (ar) trečiųjų asmenų kaltės (išskyrus Taisyklių 7.6 punkte aptartą trečiųjų asmenų kaltę, už kurią atsako Naudotojas);
7.5.2. Transporto priemonės gedimai yra ankstesnio Transporto priemonės eksploatavimo arba normalaus nusidėvėjimo pasekmė, jeigu Naudotojas nedelsdamas informavo apie juos Bendrovę telefonu bei vykdė Bendrovės nurodymus;
7.5.3. egzistuoja kiti teisėti pagrindai, ribojantys arba panaikinantys Naudotojo atsakomybę (pavyzdžiui, nenugalima jėga (force majeure), valstybės veiksmai ir kt.).
7.6. Tais atvejais, kai Taisyklių pažeidimą ar kitus jose nurodytus veiksmus atlieka ir (arba) žalą Bendrovei ir (ar) kitiems asmenims, įskaitant patį Naudotoją, sukelia trečiasis asmuo, kuriam Naudotojas savo aktyviais ar pasyviais veiksmais ir (arba) neveikimu, tiesiogiai ar netiesiogiai, tyčia ar dėl neatsargumo, leidžia, sutinka, perduoda ar kitaip įgalina, arba sudaro galimybes, arba bet kaip kitaip sukuria sąlygas trečiajam asmeniui ar jų grupei patekti į, valdyti ir (ar) kitaip naudotis Transporto priemone, jų priedais ir (ar) savo Paskyra, arba neužkerta tam kelio:
7.6.1. Naudotojas prisiima visą riziką, atsakomybę ir nuostolius už trečiųjų asmenų veiksmais ar neveikimu padarytus Taisyklių, įstatymų pažeidimus ir (ar) sukeltą žalą Bendrovei ir (ar) tretiesiems asmenims;
7.6.2. Taisyklėse nurodytos baudos, žalos (nuostolių) atlyginimas, kitos atsakomybės priemonės ir visos jų pasekmės taikomos Naudotojui, laikant, kad tokius veiksmus ir pažeidimus padarė bei žalą sukėlė pats Naudotojas;
7.6.3.Taisyklių IX-X skyriuje nurodytos priemonės (Paskyros blokavimas, draudimas naudotis Paslaugomis, kt.) ir visos jų pasekmės taikomos Naudotojui, laikant, kad tokius veiksmus ir pažeidimus padarė pats Naudotojas;
7.6.4. visos kitos tokių veiksmų ir neveikimo pasekmės taikomos Naudotojui, laikant, kad tokius veiksmus (neveikimą) padarė pats Naudotojas.
 
Baudos
 
7.7. Taisyklėse yra aptariamos baudos bei jų taikymo sąlygos, principai ir tvarka, o konkrečios baudų rūšys ir jų konkretus dydis yra nurodomas Kainoraštyje, kuris gali būti periodiškai atnaujinamas. Kainoraštį galima rasti Svetainėje ir Mobiliojoje programėlėje. Be to, su kiekvienai rezervacijai taikomu ir tuo metu galiojančiu Kainoraščiu Naudotojas privalo susipažinti Mobiliojoje programėlėje prieš patvirtinant kiekvieną rezervaciją.
7.8. Taisyklėse aptariamos ir Kainoraštyje išvardijamos baudos yra laikomos iš anksto nustatytais būsimais, neginčijamais ir neįrodinėtinais Bendrovės nuostoliais, įskaitant nuostolius Bendrovės reputacijai, prestižui ir geram vardui, prekių ženklams ir pavadinimui, jos korporatyviniams principams, taip pat Bendrovės socialiniam įvaizdžiui, taip pat įskaitant visus kitus Bendrovės nepatogumus, suvaržymus ir pan., kuriuos ji patiria dėl to, kad Naudotojas netinkamai vykdo Taisyklių reikalavimus ar jų nevykdo, t. y. kuriuos sukelia neteisėti Naudotojo veiksmai. Visos baudos, kurios yra taikomos Naudotojui remiantis šiomis Taisyklėmis ir kurių dydžiai yra nurodyti Kainoraštyje, yra skirtos visų pirma užtikrinti Naudotojo prievolių, numatytų šiose Taisyklėse, tinkamą įvykdymą, o antra – kompensuoti Bendrovės nuostolius, todėl negali būti aiškinamos ar suprantamos kaip baudinės netesybos, kuriomis siekiama nubausti Naudotoją, net jei jos ir vadinamos „baudomis“
7.9. Visos Taisyklėse nurodytos baudos yra įskaitinės, tai yra, į jas yra įskaičiuoti Bendrovės patirti nuostoliai. Be to, Naudotojas sumokėjęs Kainoraštyje nurodytą baudą privalo atlyginti Bendrovei visus papildomo dydžio ar papildomo tipo nuostolius, kurių nepadengia sumokėta bauda. Baudos sumokėjimas neatleidžia Naudotojo nuo pareigos atlyginti visus kitus Bendrovės nuostolius, kurių ir kiek nepadengia sumokėta bauda. Taip pat, baudos taikymas neatleidžia Naudotojo nuo pareigos vykdyti kitus šiose Taisyklėse ir (ar) teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, tiek kiek pagal esmę ir turinį tokių įsipareigojimų nepadengia ar nepakeičia Naudotojo sumokėta bauda. Visi Naudotojo atskirais veiksmais sukelti atskirų rūšių žalos (nuostolių) atvejai nustatomi ir vertinami atskirai, net jeigu jie yra sukeliami tuo pačiu metu. Tokiais atskirais veiksmais sukeltų atskirų / skirtingų nuostolių (žalos) rūšių atlyginimas (sumokant baudą ir (ar) atlyginant nuostolius) nepadengia viena kitos ir taikomas atskirai kiekvienai tokiai žalos rūšiai ir atitinkamai ją sukėlusiam Naudotojo veiksmui.
7.10. Naudotojas privalo sumokėti Bendrovei Kainoraštyje nurodyto dydžio baudą šiais atvejais (atvejų sąrašas yra tik iliustracinis, nėra baigtinis, o baigtinis baudų sąrašas pateikiamas Kainoraštyje):
7.10.1. už Transporto priemonės, priedų ar įrenginių sugadinimą, praradimą;
7.10.2. už rūkymą Transporto priemonėje;
7.10.3. už netinkamą Kuro kortelės naudojimą;
7.10.4. už pavojingą, chuliganišką ar neatsargų vairavimą;
7.10.5. už išteptą, išpurvintą Transporto priemonę, kai ji tampa nešvaresnė nei įprastai naudojant Transporto priemones (pavyzdžiui, važiuojama bekele, miškais, vandens telkiniais, sekliomis pelkėmis, kalnais, tokiose vietose, kurios privažiuojamos tik specialiu transportu arba specialiai tam parengtais automobiliais, arba pažeidžiant kelių eismo taisykles, kt.);
7.10.6. už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio (viršijant 0,00 promilių), narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (arba kai Naudotojas vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo, arba vengė neblaivumo arba apsvaigimo patikrinimo (šių Taisyklių prasme neblaivumas ir apsvaigimas suprantamas taip, kaip jis apibrėžiamas teisės aktuose). Naudotojas privalo sumokėti Bendrovei Kainoraštyje nurodyto dydžio baudą už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio (viršijant 0,00 promilių), narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir tais atvejais, kai jis / ji perdavė Transporto priemonę ar kitu būdu sudarė galimybę ją vairuoti kitam asmeniui, apsvaigusiam nuo alkoholio (viršijant 0,00 promilių), narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, arba toks asmuo vengė neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo;
7.10.7. už Transporto priemonės, joje esančio turto pasavinimą, praradimą ar kuro pasisavinimą;
7.10.8. už leidimą kitiems asmenims naudotis Naudotojo Paskyra ar išsinuomota Transporto priemone;
7.10.9. už kitų šių Taisyklių ar teisės aktų nuostatų pažeidimą.
7.11. Naudotojas, sumokėjęs baudą Bendrovei ar atlyginęs jai žalą, neįgyja nuosavybės teisių į Transporto priemonę, ar regreso teisių į Bendrovę ar Transporto priemonės savininką.
 
Specialios baudų nuostatos
 
7.12. Kuro pasisavinimo atveju Naudotojas privalo sumokėti Bendrovei Kainoraštyje nurodytą baudą, kuri yra skirta kompensuoti Bendrovės nuostolius, patiriamus dėl tokių įvykių užkardymo, prevencijos, nustatymo, administravimo, o taip pat papildomai kompensuoti visą pasisavinto kuro vertę.
7.13. Tuo atveju, jeigu Naudotojas Transporto priemonę palieka (t. y., baigia kelionę) ne Mobiliojoje programėlėje pažymėtose Stovėjimo zonose ir tai įvyksta ne Lietuvoje, Naudotojas privalo sumokėti Bendrovei Kainoraštyje nurodytą baudą, kuri yra skirta kompensuoti Bendrovės nuostolius, patiriamus dėl tokių įvykių užkardymo, prevencijos, nustatymo, administravimo, o taip pat privalo kompensuoti visas Bendrovės patirtas Transporto priemonės transportavimo ir kitas papildomas išlaidas.
7.14. Tuo atveju, jeigu Naudotojas praranda Transporto priemonės užvedimo raktus, Naudotojas privalo sumokėti Bendrovei Kainoraštyje nurodytą baudą, kuri yra skirta kompensuoti Bendrovės nuostolius, patiriamus dėl tokių įvykių užkardymo, prevencijos, nustatymo, administravimo, o taip pat privalo kompensuoti visus rakto įsigijimo (gamybos) bei programavimo kaštus.
7.15. Kainoraštyje nurodyta bauda už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio (viršijant 0,00 promilių), narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (arba kai Naudotojas vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo, arba vengė neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo) yra laikoma Naudotojo ir Bendrovės iš anksto sutartais, neginčijamais ir neįrodinėtinais Bendrovės nuostoliais Bendrovės reputacijai, prestižui ir geram vardui, prekių ženklams ir pavadinimui, jos korporatyviniams principams, taip pat Bendrovės socialiniam įvaizdžiui, taip pat ji skirta atlyginti visus kitus Bendrovės nepatogumus, suvaržymus ir pan., kuriuos Bendrovė patiria dėl to, kad Naudotojas nevykdo ar netinkamai vykdo Taisyklių reikalavimus. Aptariama bauda taip pat atlieka tinkamo Naudotojo prievolės vairuoti neapsvaigus nuo alkoholio (neviršijant 0,00 promilių), narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, kaip detaliau aprašyta šiose Taisyklėse, užtikrinimo bei su tuo susijusią prevencinę funkciją.
 
Eismo įvykio sukelti nuostoliai
 
7.16. Išskyrus Taisyklių 7.17 punkte nurodytas išimtis, tais atvejais, kai eismo įvykio metu buvo sugadinta Transporto priemonė ar Bendrovei buvo sukelta kita žala, o dėl tokio eismo įvykio kaltas Naudotojas, jis Bendrovei atlygina dėl tokio įvykio sukeltų nuostolių sumą, kuri neviršija 500 (penkių šimtų) eurų ir dėl tokio įvykio Bendrovei neprivalo atlyginti jokių papildomų nuostolių. Tokiu atveju Bendrovė sau prisiima visus likusius dėl tokio įvykio patirtus nuostolius, kurie viršija 500 (penkių šimtų) eurų sumą. Jeigu dėl tokio įvykio Naudotojo sukelta žala Bendrovei nesiekia nurodytos 500 (penkių šimtų) eurų sumos, Naudotojas Bendrovei atitinkamai atlygina tokią nuostolių sumą.
7.17. Žemiau nurodytais atvejais, jeigu eismo įvykio metu buvo sugadinta Transporto priemonė ar Bendrovei padaryta kita žala, ir dėl tokio eismo įvykio kaltas Naudotojas (ar kitas asmuo, nurodytas Taisyklių 7.6 punkte), Naudotojas privalo Bendrovei atlyginti visus nuostolius, kurių dydis nėra ribojamas Taisyklių 7.16 punkte nurodyta suma:
7.17.1. kai žala atsirado Transporto priemonei dalyvaujant bet kurio pobūdžio sportinėse varžybose, sportinėse lenktynėse ar sportinėse treniruotėse;
7.17.2. kai Transporto priemonę valdė tokios teisės neturintis asmuo;
7.17.3. kai Transporto priemonė yra naudojama tikslams, kuriems ji nėra suprojektuota ar skirta (įskaitant kai įvykis nutiko važiuojant ne kelių eismui skirtomis vietovėmis (užšalusiais vandens telkiniais, miškais, pievomis ir pan.));
7.17.4. kai asmuo neturi teisės vairuoti tokios kategorijos arba visų Transporto priemonių, arba Transporto priemonė valdoma neteisėto valdytojo (įskaitant asmens, kuriam Transporto priemonę perdavė Naudotojas, pažeisdamas šias Taisykles);
7.17.5. kai vairuotojas Transporto priemone naudojosi apsvaigęs nuo alkoholio (viršijant 0,00 promilių), narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (taip pat, kai Naudotojas vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo, arba vengė neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo);
7.17.6. kai žala padaryta tyčia ar dėl didelio neatsargumo (pvz., dėl ženkliai viršyto greičio, dėl pavojingo ar chuliganiško vairavimo, dėl kitų šiurkščių KET pažeidimų);
7.17.7. kai žala Transporto priemonei sukeliama pažeidus Taisyklių 5.3.11 punkto, 5.3.12 punkto reikalavimus;
7.17.8. kai Naudotojas pasišalina iš įvykio vietos;
7.17.9. kai Naudotojas nevykdo kelių policijos ar kitų kompetentingų institucijų nurodymų;
7.17.10. kai Naudotojas naudoja Transporto priemonę nusikalstamai veikai vykdyti;
7.17.11. kai Naudotojas nepraneša Bendrovei, policijai, priešgaisrinei tarnybai ir (arba) kitoms kompetentingoms institucijoms ar tarnyboms apie eismo įvykį;
7.17.12. kai Naudotojas pažeidžia Taisyklių 7.19 punkte numatytas pareigas.
7.18. Į Transporto priemonę įpylus ne tos rūšies kurą, Naudotojas Bendrovei atlygina dėl to patirtų nuostolių sumą, neviršijančią 500 (penkis šimtus) eurų.
 
Žala (nuostoliai), eismo įvykio metu sukelti tretiesiems asmenims. Draudimas
 
7.19. Eismo įvykio metu Naudotojas privalo laikytis Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme įtvirtintų pareigų, įskaitant:
7.19.1. imtis jam prieinamų, protingų priemonių galimai žalai sumažinti, imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų suteikta medicinos pagalba nukentėjusiesiems, pagal galimybes apsaugoti nukentėjusiųjų turtą;
7.19.2. apie eismo įvykį nedelsdamas pranešti policijai Kelių eismo taisyklėse nustatytais atvejais;
7.19.3. teisės aktuose numatytais atvejais užpildyti eismo įvykio deklaraciją ir joje nubraižyti eismo įvykio schemą, aprašyti eismo įvykio aplinkybes ir duoti visiems eismo dalyviams pasirašyti;
7.19.4. pateikti kitiems eismo įvykio dalyviams informaciją, būtiną jo civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įmonei nustatyti;
7.19.5. apie įvykį nedelsdamas pranešti Bendrovei.
7.20. Naudotojas privalo atlyginti žalą, sukeltą tretiesiems asmenims, ar kitaip kompensuoti eismo įvykio metu jiems sukeltą žalą (arba kompensuoti šias sumas civilinės atsakomybės draudikui) tais atvejais, kai dėl Naudotojo kaltės arba kitų priežasčių, už kurias nėra atsakinga Bendrovė, draudikas atsisako išmokėti draudimo išmoką pagal Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo polisą:
7.20.1. Naudotojas pažeidė Taisyklių 7.19 punkte įtvirtintas pareigas;
7.20.2. egzistuoja Taisyklių 7.17 punkte nurodytos aplinkybės;
7.20.3. žala atsirado tuo metu, kai Transporto priemonė nedalyvavo viešajame kelių eisme: buvo garaže, remonto dirbtuvėse, kitoje ne kelių eismui skirtoje vietoje, buvo naudojama darbams ne keliuose;
7.20.4. atvejais, kai žala viršija sumą, numatytą Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo polise, arba draudikas, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras ir pan. atsisako išmokėti draudimo išmoką dėl kitų priežasčių, už kurias nėra atsakinga Bendrovė;
7.20.5. atvejais, kai dėl Naudotojo kaltės negalioja Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo polisas arba draudikas atsisako išmokėti draudimo išmoką.
 
Žalos nustatymas. Žalos reguliavimas
 
7.21. Tais atvejais, kai Bendrovė patiria žalą (išskyrus atvejus, kai žalos dydis patenka į šalių iš anksto sutartų nuostolių sumas (baudas), kurių dydžiai numatyti Kainoraštyje), Bendrovės patirtos žalos dydis (nuostolių suma) nustatomas Bendrovei pasitelkiant profesionalius nepriklausomus sertifikuotus (licencijuotus) žalos vertintojus ir kitus paslaugų teikėjus.
7.22. Bendrovė ar jos pasitelktas nepriklausomas žalų reguliavimo ekspertas gavęs pradinę informaciją, atlieka įvykio tyrimą, kurio metu gali būti apklausiamas Naudotojas, įvykio liudininkai, apžiūrima įvykio vieta, užklausiamos atitinkamos teisėsaugos, teisėtvarkos, gydymo medicininės ekspertizės įstaigos, taip pat organizacijos, kuriose sudaromi psichoneurologinių, toksikologinių, narkologinių įskaitų sąrašai, taip pat kitokios organizacijos, įmonės ar įstaigos. Prireikus, daromos nuotraukos, atliekamos ekspertizės, tyrimai. Visu žalos nustatymo ir tyrimo metu Naudotojas turi teisę teikti papildomą medžiagą, paaiškinimus Bendrovei ir (ar) jos pasitelktam nepriklausomam žalų reguliavimo ekspertui.
7.23. Žala Transporto priemonei bei Bendrovės patirta žala (nuostoliai) nustatoma ir įvertinama vadovaujantis transporto priemonių, kito turto vertinimo bei nustatymo metodikomis, žalos įvertinimo metodikomis ir taisyklėmis, kuriomis pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus privalo vadovautis nepriklausomi žalų reguliavimo ekspertai, nustatydami žalą Transporto priemonei.
7.24. Bendrovė ar jos pasitelktas žalų reguliavimo ekspertas informuoja Naudotoją apie pradėtą žalos nustatymo procesą, o atlikus žalos įvertinimą, Naudotojui pateikia žalos vertinimo ataskaitą, sąmatą bei susijusius dokumentus ir informaciją. Bendrovės ar jos pasitelkto žalų reguliavimo eksperto išvados yra privalomos Naudotojui, jei šių Taisyklių 7.25 punkte nurodyta tvarka nėra įrodoma, kad jos iš esmės neatitinka tikrosios padėties.
7.25. Naudotojas dėl Bendrovės ar jos pasitelkto žalų reguliavimo eksperto atlikto žalos vertinimo per 7 (septynių) dienų terminą gali pareikšti motyvuotus prieštaravimus, pateikdamas savo pasitelkto nepriklausomo sertifikuoto (licencijuoto) vertintojo žalos nustatymo (įvertinimo) ataskaitą, atitinkančią tokio pobūdžio vertinimui ir dokumentams keliamus teisės aktų reikalavimus (toliau – Alternatyvi žalos ataskaita). Naudotojo pateikta Alternatyvi žalos ataskaita ir kiti Bendrovei Naudotojo pateikti dokumentai vertinami drauge su kita Bendrovės ir jos pasitelkto žalų reguliavimo eksperto bei kitų paslaugų teikėjų surinkta ir parengta informacija. Tarp šalių kilus nesutarimams dėl žalos dydžio, galutinę išvadą šiuo klausimu pateikia Bendrovės pasitelktas žalų reguliavimo ekspertas, kurio išvados yra privalomos Bendrovei ir Naudotojui. Naudotojas prisiima visus kaštus, susijusius su Alternatyvia žalos ataskaita ir su savo ar kitų trečiųjų asmenų pasamdyto nepriklausomo žalos vertintojo darbu.
7.26. Naudotojas privalo padengti žalos nustatymo, reguliavimo ir administravimo kaštus, kuriuos patiria Bendrovė, taip pat prisiimti visas alternatyvaus ar papildomo tyrimo ar žalos vertinimo išlaidas, kurias Naudotojas patiria įgyvendindamas Taisyklių 7.25 punkte numatytas teises. 
 
Papildomi mokesčiai
 
7.27. Jei Naudotojas, naudodamasis Transporto priemone, pažeidžia Kelių eismo taisykles, Bendrovė turi teisę taikyti administravimo mokestį, kurio dydis nurodytas Kainoraštyje. Administravimo mokestis skirtas padengti minimalias Bendrovės išlaidas, susijusias su tokio pažeidimo administravimu.
7.28. Visos valstybės taikomos baudos už Kelių eismo taisyklių pažeidimus tenka Naudotojui.
7.29. Naudotojas turi pats susimokėti kelių naudotojo mokestį už važiavimą krovininėmis Transporto priemonėmis teisės aktų nustatyta tvarka (daugiau informacijos rasite čia: https://www.keliumokestis.lt/).
7.30. Taisyklėse numatytais atvejais Naudotojas taip pat privalo padengti Bendrovės patirtus su Naudotojo padarytos žalos ar skolos administravimu susijusius kaštus, išskyrus atvejus, kai šie kaštai jau yra įtraukti į Kainoraštyje nurodytos baudos sumą.
7.31. Naudotojas taip pat privalo sumokėti kitus papildomus mokesčius, nurodytus Kainoraštyje.
 
Baudų, papildomų mokesčių, kitų sumų mokėjimo sąlygos
 
7.32. Bendrovė automatiškai nurašo baudos ir (arba) papildomų mokesčių, nurodytų Kainoraštyje, sumą iš Mokėjimo sąskaitos. Lėšos nuo Mokėjimo sąskaitos nurašomos iškart po to, kai nustatomas pažeidimas, jis tinkamai užfiksuojamas ir apie tai iš anksto informuojamas Naudotojas (per Mobiliąją programėlę ar kitaip).
7.33. Naudotojas, gavęs Taisyklių 7.24 7.25 punkte nurodytus dokumentus ir sąskaitą, ją apmoka per 7 (septynias) dienas (išskyrus atvejus, kai Naudotojas pasinaudoja savo teise, numatyta Taisyklių 7.25 punkte).
 
Bendrovės atsakomybė
 
7.34. Bendrovė yra atsakinga už šiose Taisyklėse numatytų pareigų vykdymą ir atlygina Naudotojui nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo Bendrovės pareigų vykdymo, tik tuo atveju, jeigu tokie nuostoliai sukelti esant Bendrovės kaltei.
7.35. Neapribojant aukščiau pateiktų nuostatų taikymo, tiek, kiek tokius atsakomybės ribojimus leidžia taikytina teisė, Bendrovė neatsako už:
7.35.1. žalą, kurią Naudotojas patyrė dėl vėlavimo (pvz., vėlavimo atvykti į nustatytą vietą, kt.), termino praleidimo ir pan., susijusio su naudojimusi Paslaugomis;
7.35.2. žalą, kurią Naudotojas sukėlė tretiesiems asmenims ar jų turtui, naudodamasis Paslaugomis;
7.35.3. Naudotojo turtui, sveikatai ar gyvybei padarytą žalą, kurią Naudotojas patyrė naudodamasis Paslaugomis;
7.35.4. negautą pelną, pajamų, verslo praradimą, nesudarytus susitarimus ar nesudarytas sutartis, programinės įrangos, duomenų ar informacijos sugadinimą ar naudojimosi galimybių praradimą, reputacijos praradimą arba jai padarytą žalą;
7.35.5. Naudotojo nuostolius, kuriuos jis / ji patyrė dėl to, kad negalėjo naudotis Transporto priemone įvykus eismo įvykiui ar esant kitoms nuo Bendrovės nepriklausančioms priežastims;
7.35.6. nuostolius, viršijančius nesuteiktų ar netinkamai suteiktų Paslaugų kainą.
7.36. Jeigu Bendrovė neužtikrina tinkamo Paslaugų teikimo Naudotojui (t. y. Transporto priemonės rezervacijos galiojimo metu rezervuotos Transporto priemonės nėra toje vietoje, kuri nurodyta Mobiliojoje programėlėje, arba jos negalima eksploatuoti), Naudotojui informavus apie tai Bendrovę, Bendrovė įsipareigoja Bendrovės pasirinkimu: (i) atlyginti Naudotojo taksi išlaidas, kurių dydis suderinamas telefonu ir neviršija Kainoraštyje nurodytos sumos, arba (ii) suteikti atitinkamo dydžio nuolaidą, sumą pervedant į Naudotojo elektroninę piniginę (angl. wallet).
7.37. Bendrovės Naudotojui kompensuojama suma (dėl kurios susitarė šalys arba kurią nustatė kompetentinga institucija) Naudotojo pasirinkimu įtraukiama (įskaitoma) į būsimas sąskaitas ir (arba) mokėjimus už Paslaugas, arba pervedama į Mokėjimo sąskaitą, arba sumokama pervedant į Naudotojo elektroninę piniginę (angl. wallet).
7.38. Tiek, kiek leidžia taikytini teisės aktai, Bendrovė netaiko jokių garantijų ir neprisiima jokios atsakomybės už Naudotojo ar trečiosios šalies veiksmus ar neveikimą.
 
VIII. PASLAUGŲ KAINA. PAPILDOMI MOKESČIAI. MOKĖJIMO SĄLYGOS
 
8.1. Už naudojimąsi Paslaugomis Naudotojas moka Bendrovei kainą, nurodytą Paslaugų įkainiuose ir galiojančią Paslaugų užsakymo (rezervacijos) metu, taip pat sumoka visus papildomus mokesčius, nurodytus Kainoraštyje.
8.2. Bendrovė turi teisę vienašališkai nustatyti ir keisti Paslaugų įkainius, Kainoraštį, kitas rezervacijos sąlygas, jas paskelbdama Mobiliojoje programėlėje ir Svetainėje. Šie pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Mobiliojoje programėlėje ir (ar) Svetainėje. Su kiekvienai rezervacijai taikomomis Paslaugų kainomis ir su taikomu Kainoraščiu Naudotojas privalo susipažinti Mobiliojoje programėlėje kiekvieną kartą prieš patvirtindamas rezervaciją.
8.3. Mobiliojoje programėlėje nurodytais atvejais gali būti taikomi papildomi mokesčiai ar tarifai, nurodyti Kainoraštyje arba Paslaugų įkainiuose:
8.3.1. mokestis už Naudotojo tapatybės patikrinimą – verifikaciją (už vairuotojo pažymėjimo pridėjimą ir pan.);
8.3.2. registracijos mokestis, kurį Naudotojas gali išleisti Paslaugoms;
8.3.3. minimali Paslaugų kaina (t. y. minimali suma, kuri yra nuskaičiuojama nuo Mokėjimo sąskaitos nepriklausomai nuo Paslaugų trukmės).
8.4. Paslaugų mokesčio apskaičiavimo tikslais Naudojimo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Transporto priemonės atrakinimo (pratęstos rezervacijos atveju – nuo pratęsto rezervacijos laiko patvirtinimo momento), ir tęsiasi iki kelionės pabaigos atliekant Mobilioje programėlėje nurodytus veiksmus (arba rezervacijos atšaukimo). Paslaugos kaina apskaičiuojama pagal Paslaugų įkainius ir Kainoraštį, galiojančius Paslaugų užsakymo (rezervacijos) metu. Transporto priemonės atrakinimas arba užrakinimas (kiekvienas veiksmas atskirai) gali užtrukti iki 1 (vienos) minutės, ir šis laikas yra įtraukiamas į Naudojimo laikotarpį.
8.5. Išskyrus tuos atvejus, jeigu taikomas kitokias sąlygas numatantis Paslaugų planas, Paslaugų kaina už kiekvieną Transporto priemone nuvažiuotą kilometrą apskaičiuojama Transporto priemone nuvažiuotų kilometrų skaičių dauginant iš Paslaugų įkainiuose nurodyto vieno kilometro įkainio. Transporto priemone nuvažiuotas atstumas apvalinamas į didesnę pusę kilometro tikslumu.
8.6. Bendrovė gali savo nuožiūra nustatyti ir taikyti įvairius apmokėjimo už Paslaugas planus. Planų tipai, mokesčių dydžiai, sąlygos, taikoma kainodara, siūlomos naudos ir privalumai bei taikomos papildomos taisyklės (jeigu taikomos) yra nurodytos Svetainėje bei Mobiliojoje programėlėje.
8.7. Bendrovė turi teisę savo nuožiūra suteikti Naudotojui maksimalaus įsiskolinimo už suteiktas Paslaugas limitą naudojimuisi Paslaugomis. Bendrovė turi išimtinę teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, panaikinti, sumažinti ar padidinti šį limitą.
8.8. Prieš Naudotojui pradedant naudotis Transporto priemone, Bendrovė turi teisę patikrinti, ar Naudotojo Mokėjimo sąskaitoje yra pakankamai lėšų, bei Mokėjimo sąskaitoje rezervuoti Kainoraštyje nurodytą sumą. Užbaigus kelionę, už Paslaugas mokėtina suma gali būti išskaitoma iš rezervuotos sumos; tokiu atveju, jeigu rezervuota suma yra didesnė, skirtumas yra grąžinamas į Mokėjimo sąskaitą.
8.9. Už suteiktas Paslaugas Naudotojas privalo atsiskaityti ne vėliau kaip kelionės pabaigoje, tačiau ilgalaikės kelionės atveju Bendrovė turi teisę apskaičiuotas Paslaugų kainos sumas periodiškai nuskaičiuoti nuo Naudotojo Mokėjimo sąskaitos anksčiau nei baigiama kelionė. Naudotojas sutinka, kad ne vėliau kaip kelionės pabaigoje Paslaugų kaina būtų automatiškai nuskaitoma tokiu eiliškumu, laikant, kad iš pradžių visa Paslaugų kainos suma nuskaitoma:
8.9.1. nuo Naudotojo turimų dovanų kortelių (angl. gifts), o jeigu Paslaugų kainos suma viršija pastarąją, tuomet likusi suma nuskaitoma
8.9.2. nuo sumų, esančių Naudotojo elektroninėje piniginėje (angl. wallet), o jeigu likutis viršija pastarąsias, likusi suma nuskaitoma
8.9.3. nuo Mokėjimo sąskaitos; tuo atveju, jeigu Naudotojas su Paskyra susieja daugiau nei vieną Mokėjimo kortelę, sumos nuskaitomos nuo Pagrindinės Mokėjimo kortelės, o kai joje neužtenka lėšų – gali būti nuskaitoma nuo kitų su Paskyra susietų Mokėjimo kortelių, ir t.t.
Jeigu Paslaugų kainos ir kitų mokesčių nepavyksta nuskaityti ir (ar) aukščiau nurodytuose šaltiniuose nepakanka lėšų, Paslaugų kainą (jos likutį) ir kitas sumas Bendrovė bando nuskaityti automatiškai savo pasirinktu dažnumu iki bus padengta visa suma. Tais atvejais, kai Naudotojas su Paskyra susieja daugiau nei vieną Mokėjimo kortelę, atsiskaitymai, lėšų nurašymai ir kiti mokėjimai, numatyti Taisyklėse, yra atliekami iš Mokėjimo sąskaitos, susietos su Pagrindine Mokėjimo kortele.
8.10. Tais atvejais, kai už Paslaugas nepavyksta atsiskaityti Taisyklių 8.9 punkte nustatyta tvarka ir terminais, Naudotojo galutinis atsiskaitymas už suteiktas Paslaugas privalo įvykti mokėjimo pavedimu į Bendrovės sąskaitą ne vėliau nei per 5 (penkias) dienas po sąskaitos faktūros išrašymo.
8.11. Nepavykus nurašyti lėšų ir (arba) esant lėšų trūkumui Mokėjimo sąskaitoje, nauja šio Naudotojo kelionė (ar rezervacija) yra negalimi tol, kol nesumokama visa įsiskolinimo suma.
8.12. Naudotojas turi teisę prisijungęs prie Svetainėje esančios savitarnos nurodyti duomenis sąskaitų faktūrų išrašymui.
8.13. Bendrovė už suteiktas Paslaugas (remiantis Mobiliosios programėlės ir Transporto priemonės sistemos duomenimis) išrašo sąskaitą faktūrą ir ją išsiunčia Naudotojui elektroniniu paštu tokiais terminais:
8.13.1. už einamojo mėnesio 1–15 d., sąskaita faktūra išrašoma ir siunčiama Naudotojui iki einamojo mėnesio 16 d.;
8.13.2. už einamojo mėnesio 16–31 d., sąskaita faktūra išrašoma ir siunčiama Naudotojui iki sekančio mėnesio 1 d.
8.14. Bendrovė turi teisę už suteiktas Paslaugas sąskaitas faktūras išrašyti ir dažniau nei aukščiau nurodytu periodiškumu. Bendrovė teisės aktų nustatyta tvarka išrašo ir Naudotojui pateikia sąskaitas faktūras už visus papildomus mokesčius, nurodytus Kainoraštyje.
8.15. Gavęs sąskaitas faktūras, Naudotojas privalo per 5 (penkias) darbo dienas patikrinti, ar jos yra teisingos, o pastebėjęs neatitikimų, apie tai pranešti Bendrovei. Naudotojas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo sąskaitos gavimo pareikšti visas pretenzijas, susijusias su sąskaitose nurodoma informacija. Jei Naudotojas nepareiškia jokių pretenzijų per aukščiau nurodytą terminą, yra laikoma, kad Naudotojas sutinka su išrašyta sąskaita faktūra.
8.16. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu peržiūrėti jam išrašytas sąskaitas faktūras Svetainėje, prisijungęs prie savitarnos. Tuo atveju, jeigu visos per nurodytą laikotarpį Naudotojui suteiktos Paslaugos yra pilnai apmokėtos, Naudotojui siunčiamame pranešime yra nurodoma, jog jo neapmokėtas likutis – 0,00 EUR. Kitu atveju Naudotojui siunčiamame pranešime nurodomas nesumokėtos Paslaugų kainos likutis.
8.17. Jeigu Naudotojas nori, kad sąskaita faktūra būtų išrašyta iš naujo arba ištaisyta ne dėl Bendrovės kaltės (pavyzdžiui, kai Naudotojas nurodo neteisingus rekvizitus arba sąskaita fiziniam asmeniui turi būti išrašyta juridiniam asmeniui), už tokį sąskaitos faktūros išrašymą arba ištaisymą taikomas papildomas mokestis, nurodytas Kainoraštyje.
8.18. Tuo atveju, jei Naudotojas laiku neatsiskaito už suteiktas Paslaugas, ir to neatlieka per Bendrovės nustatytą papildomą protingą laikotarpį, Bendrovė turi teisę įgalioti skolų išieškojimo bendrovę atlikti išieškojimo veiksmus arba perduoti savo reikalavimo teisę į Naudotoją skolų išieškojimo bendrovei ar kitiems ūkio subjektams. Bendrovės turimi Naudotojo asmens duomenys skolų išieškojimo, administravimo, žalos apskaičiavimo ir valdymo ir pan. tikslais gali būti perduoti valdžios institucijoms ir (arba) antstoliams, kitiems asmenims ir institucijoms, turinčioms teisę gauti ir tvarkyti šiuos duomenis.
8.19. Naudotojas moka Bendrovei 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
8.20. Jei Naudotojas neatsiskaito už Paslaugas ir negrąžina Transporto priemonės, Bendrovė turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą Naudotojui šių Taisyklių IX skyriaus nustatyta tvarka, blokuoti Transporto priemonės naudojimą, atrakinimą ir (ar) užvedimą, kol Naudotojas neatsiskaitys už suteiktas Paslaugas, taip pat pranešti policijai apie neteisėtą Transporto priemonės pasisavinimą.
8.21. Visos Naudotojo pagal šias Taisykles Bendrovei mokėtinos sumos mokamos, nuskaitomos ir įskaitomos tokiu eiliškumu:
8.21.1. baudos ir delspinigiai;
8.21.2. žalos kompensacija (nuostolių atlyginimas);
8.21.3. kiti Bendrovei mokėtini papildomi mokesčiai ir mokėjimai;
8.21.4. įsiskolinimas už suteiktas Paslaugas.
 
Dovanos, nuolaidos, kuponai, elektroninė piniginė
 
8.22. Naudotojas gali įsigyti arba iš kito asmens gauti dovanų kuponą arba nuolaidų kuponą, arba Bendrovė už Naudotojo socialiai atsakingą ir bendruomenei naudingą elgesį, arba kaip kompensaciją už Naudotojo patirtus nepatogumus arba patirtas išlaidas naudojantis Paslaugomis, arba kitais atvejais (pvz., Naudotojui užpylus kuro, kt.) gali Naudotojui savo nuožiūra suteikti dovanų, nuolaidų kuponą ar kitokį paskatinimą (toliau – Kuponas), kurį Naudotojas turi teisę naudoti atsiskaitymams už Paslaugas ar kitiems Mobiliojoje programėlėje nurodytiems tikslams.
8.23. Bendrovė siūlo įvairių nominalų ir dydžių Kuponus. Savo nuožiūra Bendrovė gali nustatyti, kad Kupono kaina yra mažesnė nei Kupono nominalas.
8.24. Kuponas nėra Bendrovės garantija ar įsipareigojimas, kad Bendrovė neribotą laiką tokiomis pat sąlygomis ir būdu teiks Kupono įsigijimo metu ar kodo susiejimo su Paskyra metu teiktas Paslaugas.
8.25. PVM sąskaita faktūra išrašoma už suteiktas Paslaugas Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais, laikant, kad Kuponas suteikia teisę į atitinkamos sumos dydžio nuolaidą už Paslaugas, kuria atitinkamai sumažinama Paslaugų kaina.
8.26. Aktyvavus Kuponą, Naudotojo elektroninė piniginė (angl. wallet) yra automatiškai papildoma ekvivalenčiu skaičiumi kreditų (išankstinio apmokėjimo už Paslaugas verte). Už kreditus Naudotojas gali įsigyti Paslaugų. Bendrovė turi teisę pasiūlyti įvairias nuolaidas ir akcijas, kurios leistų už kreditus pasinaudoti didesniu kiekiu savo Paslaugų, išbandyti naujas Paslaugas.
8.27. Kupono ir jo kodo galiojimo terminas nurodomas Mobiliojoje programėlėje. Jei Kuponai neišnaudojami pilnai per jų galiojimo laikotarpį, yra laikoma, kad Pirkėjui Paslauga yra suteikta, toks Kuponas yra anuliuojamas.
8.28. Paslaugoms neišnaudota suma Paskyroje negali būti perkeliama į kitą Paskyrą bei nėra grąžinama ištrynus ar panaikinus Paskyrą.
8.29. Naudotojas gali bet kada pasitikrinti elektroninės piniginės (angl. wallet) likutį, Kuponų galiojimo laiką Mobiliojoje programėlėje.
8.30. Kuponas į pinigus nėra keičiamas ir po įsigijimo negali būti grąžinamas, perleidžiamas ar pan.
8.31. Bendrovė pasilieka teisę nepriimti Kupono kodo, suspenduoti arba anuliuoti kreditų sumą, ar kitaip apriboti Paslaugų teikimą, jei Naudotojo veiksmai kelia pagrįstų įtarimų, kad Kuponas yra suklastotas, Kuponas yra naudojamas nesąžiningai, neteisėtai arba kitaip pažeidžiantis Taisykles arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.
8.32. Naudotojas turi teisę į Paskyroje esančią elektroninę piniginę (angl. wallet) iš Mokėjimo sąskaitos pervesti sumą, kuria vėliau Naudotojas gali atsiskaityti už Paslaugas Taisyklių punkte 8.9punkte nustatyta tvarka. Naudotojo prašymu Bendrovė grąžina sumas iš elektroninės piniginės į tą pačią Mokėjimo sąskaitą.
 
IX. PASLAUGŲ TEIKIMO SUSTABDYMAS
 
Laikinas Paslaugų teikimo sustabdymas (Paskyros blokavimas)
 
9.1. Jei Bendrovės nuomone Naudotojas nesilaiko šių Taisyklių, neatsiskaito už Paslaugas, Naudotojas bando pakenkti Mobiliosios programėlės darbo stabilumui, saugumui, o taip pat kitais Taisyklėse įsakmiai nurodytais atvejais (pvz., Taisyklių III skyriuje), Bendrovė turi teisę savo pasirinkimu ir savo nuožiūra Naudojo atžvilgiu nedelsiant pritaikyti vieną iš šių arba visas šias laikinojo pobūdžio apsaugos priemones, skirtas apsaugoti Naudotojo, Bendrovės, kitų naudotojų, trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus (toliau – „Laikinos apsaugos priemonės“):
9.1.1. laikinai sustabdyti Paslaugų teikimą (užblokuoti Paskyrą) (t. y. apriboti Naudotojo galimybę rezervuoti Transporto priemonę);
9.1.2. atšaukti Naudotojo jau užsakytas keliones ar rezervacijas, ir
9.1.3. pritaikyti kitas adekvačias ir proporcingas laikinojo pobūdžio priemones, kurios yra tinkamos šiame punkte nurodytiems tikslams pasiekti.
9.2. Laikinos apsaugos priemonės gali būti taikomos ir Naudotojo prašymu, t. y. paties Naudotojo iniciatyva. Be to, laikinosios ar kitos analogiškos Paslaugų sustabdymo priemonės, Naudotojui pritaikytos Latvijoje ir (ar) Estijoje, t. y. pagal Naudotojo sutartis, sudarytas su SIA CityBee Latvija ir (ar) CityBee Eesti OÜ, automatiškai galioja ir Lietuvoje, laikant, kad jos Naudotojo atžvilgiu yra tinkamai pritaikytos ir galioja vadovaujantis šių Taisyklių nuostatomis.
9.3. Parinkdama Laikinas apsaugos priemones bei nustatydama jų taikymo laikotarpį, Bendrovė įvertina pažeidimo pobūdį, trukmę, sukeltus padarinius, ankstesnius Naudotojo veiksmus naudojantis Paslaugomis, kitus reikšmingus kriterijus.
9.4. Bendrovė nedelsdama praneša Naudotojui (Mobiliojoje programėlėje ar kitaip) apie jam pritaikytas Laikinas apsaugos priemones. Laikinos apsaugos priemonės įsigalioja ir Naudotojo atžvilgiu pradedamos taikyti nedelsiant (įskaitant atvejus, kai Bendrovė nusprendžia jas taikyti po pranešimo apie pažeidimą pateikimo pagal Taisyklių 9.6 punktą).
9.5. Taisyklėse numatyta tvarka ir sąlygomis Bendrovei pritaikius vieną ar kelias Laikinas apsaugos priemones:
9.5.1. laikinai sustabdomas Paslaugų teikimas Naudotojui;
9.5.2. laikinai sustabdomas su tuo susijusių Bendrovės pareigų vykdymas;
9.5.3. Naudotojas privalo nedelsdamas baigti kelionę (jeigu pranešimas gaunamas kelionės metu) ir grąžinti Transporto priemonę į artimiausią Stovėjimo zoną;
9.5.4. esant pakankamam pagrindui ir objektyvioms priežastims (pvz., Naudotojas toliau neteisėtai naudojasi Transporto priemone, atsisako grąžinti Transporto priemonę), Bendrovė turi teisę blokuoti Transporto priemonės naudojimą, atrakinimą ir (ar) užvedimą, taip pat atsiimti Transporto priemonę nedalyvaujant Naudotojui;
9.5.5. Naudotojui taikomos bendrosios Taisyklėse numatytos atsakomybės priemonės.
9.6. Prieš pritaikant vieną ar kelias Laikinas apsaugos priemones, Bendrovė turi teisę, tačiau neprivalo, pareikalauti, kad Naudotojas pašalintų pažeidimą per Bendrovės nustatytą terminą.
9.7. Laikinos apsaugos priemonės panaikinamos ir galimybė naudotis Paslaugomis atnaujinama:
9.7.1. gavus Naudotojo rašytinį prašymą, su sąlyga, kad:
9.7.1.1. Naudotojas pašalina pažeidimą(-us) ir jo padarinius (pvz., padengia įsiskolinimą, kt.);
9.7.1.2. išnyksta kitos priežastys, lėmusios tokių Laikinų apsaugos priemonių pritaikymą.
9.7.2. pačios Bendrovės iniciatyva ir nuožiūra.
9.8. Jeigu pasibaigus Taisyklių 9.3 punkte nurodytam laikotarpiui Laikinos apsaugos priemonės nėra panaikinamos Taisyklių 9.7 punkte nustatyta tvarka, Bendrovė nutraukia Sutartį Taisyklių X skyriuje numatyta tvarka.
9.9. Laikinas apsaugos priemones Bendrovė turi teisę savo pasirinkimu ir savo nuožiūra taikyti kartu su arba vietoje Taisyklių VII skyriuje numatytų atsakomybės priemonių.
 
X. NUTRAUKIMAS
 
10.1. Naudotojas turi teisę dėl bet kokių priežasčių bet kada nutraukti Sutartį ir reikalauti deaktyvuoti jo Paskyrą apie tai raštu įspėjęs Bendrovę. Bendrovė, gavusi Naudotojo pranešimą apie Sutarties nutraukimą, ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nutraukia Sutartį ir deaktyvuoja Paskyrą. Sutarties nutraukimas neatleidžia Naudotojo nuo pareigų, atsiradusių iki Sutarties nutraukimo, vykdymo. 
10.2. Bendrovė turi teisę nutraukti Sutartį su Naudotoju prieš 7 (septynias) dienas informavusi Naudotoją (pranešimu Mobiliojoje programėlėje, elektroniniu paštu ir (ar) SMS)šiais atvejais:
10.2.1. kai Transporto priemonę valdė tokios teisės neturintis asmuo;
10.2.2. kai Transporto priemonė yra naudojama tikslams, kuriems ji nėra suprojektuota ar skirta;
10.2.3. kai vairuotojas Transporto priemone naudojosi apsvaigęs nuo alkoholio (viršijant 0,00 promilių), narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (taip pat, kai Naudotojas vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo arba vengė neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo);
10.2.4. kai Naudotojas Transporto priemonei sukėlė žalą tyčia ar dėl didelio neatsargumo (pvz., dėl ženkliai viršyto greičio, dėl pavojingo ar chuliganiško vairavimo, dėl kitų šiurkščių Kelių eismo taisyklių pažeidimų);
10.2.5. chuliganiško ir pavojingo vairavimo atveju; 
10.2.6. kai Naudotojas pasišalina iš įvykio vietos;
10.2.7. kai Naudotojas nevykdo kelių policijos ar kitų kompetentingų institucijų nurodymų;
10.2.8. kai Naudotojas naudoja Transporto priemonę nusikalstamai veikai vykdyti;
10.2.9. kai Naudotojas nepraneša Bendrovei, policijai, priešgaisrinei tarnybai ir (arba) kitoms kompetentingoms institucijoms ar tarnyboms apie eismo įvykį;
10.2.10. kai Naudotojas pažeidžia Taisyklių 7.19 punkte numatytas pareigas;
10.2.11. kai Naudotojas ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius nepadengia įsiskolinimo už Paslaugas;
10.2.12. iki Taisyklių 9.3 punkte nurodyto termino pabaigos nepanaikinamos Naudotojo atžvilgiu pritaikytos Laikinos apsaugos priemonės, arba Bendrovė iki Taisyklių 9.3 punkte nurodyto termino pabaigos nustato, kad egzistuoja kiti šiame punkte išvardinti Sutarties nutraukimo pagrindai;
10.2.13. per vienerius kalendorinius metus Naudotojo atžvilgiu tris ir daugiau kartų pritaikomos Laikinos apsaugos priemonės;
10.2.14. kai Naudotojas sukuria Paskyrą pažeisdamas Taisyklių ir (ar) teisės aktų reikalavimus;
10.2.15. kai Naudotojas šiurkščiai pažeidžia šias Taisykles ir (arba) sistemingai nesilaiko Taisyklių, ir (arba) egzistuoja kitos objektyvios aplinkybės, dėl kurių Bendrovės nuomone Naudotojas kelia pavojų kitiems naudotojams, klientams, visuomenei, Bendrovei, Transporto priemonei;
10.2.16. teisės aktuose numatytais atvejais ir sąlygomis.
10.3. Be to, Bendrovė turi teisę iki Sutarties nutraukimo Naudotojui pritaikyti Laikinas apsaugos priemones, numatytas Taisyklių IX skyriuje.
10.4. Taisyklių 10.2 punkte išvardinti atvejai apima ir tuos atvejus, kai Taisyklių pažeidimą ar kitus nurodytus veiksmus atlieka ir (arba) žalą Bendrovei ir ar kitiems asmenims, įskaitant patį Naudotoją, sukelia trečiasis asmuo, kuriam Naudotojas savo aktyviais ar pasyviais veiksmais ir (arba) neveikimu, tiesiogiai ar netiesiogiai, tyčia ar dėl neatsargumo leidžia, sutinka, perduoda ar kitaip įgalina, arba sudaro galimybes, arba bet kaip kitaip sukuria sąlygas trečiajam asmeniui ar jų grupei patekti į Transporto priemonę, valdyti ir (ar) kitaip naudotis ja, jos priedais ir (ar) savo Paskyra, arba neužkerta tam kelio.
10.5. Taisyklėse numatyta tvarka ir sąlygomis Bendrovei nutraukus Sutartį su Naudotoju:
10.5.1. panaikinama Paskyra;
10.5.2. nutraukiamas Paslaugų teikimas;
10.5.3. nutraukiamas su tuo susijusių Bendrovės pareigų vykdymas;
10.5.4. Naudotojas privalo nedelsdamas baigti kelionę (jeigu pranešimas gaunamas kelionės metu) ir grąžinti Transporto priemonę į artimiausią Stovėjimo zoną;
10.5.5. esant pakankamam pagrindui ir objektyvioms priežastims (pvz., Naudotojas toliau neteisėtai naudojasi Transporto priemone, atsisako grąžinti Transporto priemonę), Bendrovė turi teisę blokuoti Transporto priemonės naudojimą, atrakinimą ir (ar) užvedimą, taip pat atsiimti Transporto priemonę nedalyvaujant Naudotojui;
10.5.6. laikoma, kad Sutartis nutraukta dėl Naudotojo kaltės;
10.5.7. Naudotojui taikomos Taisyklėse numatytos atsakomybės priemonės.
 
Draudimas naudotis Paslaugomis ateityje
 
10.6. Dėl bet kokių priežasčių nutraukus Sutartį su Naudotoju, Bendrovė turi teisę savo pasirinkimu ir savo nuožiūra apriboti Naudotojo galimybę arba uždrausti jam sudaryti Sutartį ateityje ir naudotis Paslaugomis Bendrovės nustatytą laikotarpį. Šiame Taisyklių punkte nurodytų priemonių trukmė – iki 10 metų, išskyrus išimtinius atvejus (pvz., vairavimas apsvaigus nuo alkoholio ar psichiką veikiančių priemonių, didelės žalos sukėlimas Bendrovei ar kitiems asmenims (jų turtui, sveikatai, gyvybei) tyčiniais Naudotojo veiksmais ar dėl jo didelio neatsargumo), kuriais Bendrovė savo nuožiūra gali taikyti ilgesnį šių priemonių taikymo laikotarpį.
10.7. Pritaikydama šias priemones bei parinkdama jų taikymo laikotarpį, Bendrovė įvertina pažeidimo pobūdį, pavojingumo laipsnį, trukmę, sukeltus padarinius, ankstesnius Naudotojo veiksmus naudojantis Paslaugomis, kitus reikšmingus kriterijus.
10.8. Naudotojui visą aukščiau Taisyklių 10.6 punkte nurodytą terminą yra draudžiama:
10.8.1. naudotis Paslaugomis;
10.8.2. susikurti naują Paskyrą;
10.8.3. bandyti bet kokiomis priemonėmis apeiti šį draudimą arba jo išvengti;
10.8.4. susikurti Paskyrą kito asmens vardu, naudotis kitų asmenų Paskyromis ir pan.
10.9. Pasibaigus Taisyklių 10.6 punkte nurodytam terminui, arba anksčiau, jeigu mano, kad išnyko aplinkybės / priežastys, lėmusios Taisyklių 10.6 punkte nurodytų apribojimų taikymą, Naudotojas turi teisę teikti motyvuotą prašymą Bendrovei dėl galimybės iš naujo susikurti Paskyrą ir vėl naudotis Bendrovės Paslaugomis.
10.10. Bendrovė turi teisę savo nuožiūra Naudojo atžvilgiu vienašališkai, anksčiau nei sueina Taisyklių 10.6 punkte nurodytas terminas, panaikinti Taisyklių 10.6 punkte nurodytus apribojimus.
10.11. Privatumo politikoje nurodytais pagrindais, tvarka ir terminais Bendrovė turi teisę ir po Sutarties nutraukimo ir Paskyros deaktyvavimo toliau tvarkyti Naudotojo duomenis, būtinus šiame Taisyklių skyriuje ir Privatumo politikoje numatytiems tikslams pasiekti.
 
XI.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
11.1. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles, apie tai pranešdama Naudotojui elektroniniu paštu; Taisyklių pakeitimai taip pat nurodomi Mobiliojoje programėlėje ir Svetainėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja praėjus 5 (penkioms) dienoms nuo pranešimo apie juos Naudotojams. Jei Naudotojas užsako Paslaugas (atlieka rezervaciją) pagal pakeistas Taisykles, laikoma, kad Naudotojas sutiko su jų pakeitimais. Jau atliktų rezervacijų (pradėtų kelionių) atžvilgiu visais atvejais taikoma Taisyklių redakcija, galiojusi rezervacijos atlikimo momentu.
11.2. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti Paslaugų įkainius, Kainoraštį, kitas rezervacijos sąlygas, jas paskelbdama Mobiliojoje programėlėje ir Svetainėje. Šie pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Mobiliojoje programėlėje ir (ar) Svetainėje. Jau atliktų rezervacijų (pradėtų kelionių) atžvilgiu taikomi įkainiai, galioję rezervacijos atlikimo momentu.
11.3. Šių Taisyklių tikslais yra laikoma, kad Naudotojas yra tinkamai raštu informuotas kitą dieną po to, kai: (i) Naudotojui išsiunčiamas elektroninis pranešimas jo Paskyroje nurodyto elektroninio pašto adresu; arba (ii) jo Paskyroje pateikiamas Mobiliosios programėlės pranešimas.
11.4. Šių Taisyklių tikslais yra laikoma, kad Naudotojas yra tinkamai raštu informavęs Bendrovę kitą dieną po to, kai: (i) iš savo Paskyroje nurodyto elektroninio pašto adreso išsiunčia elektroninį pranešimą Bendrovei elektroniniu paštu support@citybee.lt; arba (ii) pateikia prašymą elektroniniu paštu support@citybee.lt, pasirašytą kvalifikuotu el. parašu (pvz., naudojant „Smart-ID“ arba „M. parašą“). Tais atvejais, kai pagal Taisykles Naudotojas privalo nedelsdamas informuoti Bendrovę, tokia Naudotojo pareiga yra laikoma tinkamai įvykdyta tik Bendrovę informavus tiesioginio ir momentinio ryšio priemonėmis, t. y. telefonu.
11.5. Bendrovė turi teisę vienašališkai perleisti dalį ar visas iš šių Taisyklių ir (ar) Sutarties kylančias teises ir pareigas trečiajam asmeniui, (i) iš anksto informavusi apie tai Naudotoją ar visus Naudotojus raštu (siunčiant bendro pobūdžio pranešimą elektroniniu būdu arba Paskyroje, pateikiant Mobiliosios programėlės pranešimą), ir (ii) užtikrinusi, kad dėl tokio perleidimo nesumažės Naudotojo teisių apimtis.
11.6. Visos teisės, kurios nėra aiškiai suteiktos Naudotojui pagal Taisykles, priklauso Bendrovei. Mobilioji programėlė, visi duomenys, surinkti naudojant Mobiliąją programėlę (įskaitant visas su jais susijusias intelektinės nuosavybės teises) yra ir išlieka Bendrovės, su Bendrove susijusių bendrovių nuosavybė arba licencijų turėtojų nuosavybė. Bendrovė turi teisę ir po Sutarties nutraukimo toliau naudoti Naudotojo pateiktą turinį, kuris negali būti panaudotas kitoje aplinkoje nei Mobilioji programėlė, arba kuris susijęs tik su Naudotojo veikla naudojantis Mobiliąja programėle, arba kuris yra susietas su kitais Bendrovės duomenimis ir negali būti atsietas arba gali būti atsietas tik dedant neproporcingas pastangas arba kuris buvo sukurtas Naudotojo kartu su kitais asmenimis ir kiti klientai ar asmenys gali toliau naudotis turiniu.
11.7. Naudotojas neturi teisės, o taip pat negali leisti jokiems tretiesiems asmenims:
11.7.1. naudotis, demonstruoti ar valdyti Bendrovės ar CityBee pavadinimus, ženklus ar kūrinius jokiais kitais tikslais, išskyrus Mobiliosios programėlės naudojimui;
11.7.2. kurti ar registruoti bet kokius žymenis, domenus, programinės įrangos programų vardus ar pavadinimus, arba socialinių tinklų naudotojų vardus ar profilius, kuriuose yra Bendrovės pavadinimai, ženklai ar kūriniai, arba klaidinamai ar iš esmės panašūs ženklai, vardai, pavadinimai ar kūriniai;
11.7.3. naudoti Bendrovės ar CityBee pavadinimus, ženklus ar kūrinius kaip savo socialinių tinklų profilio paveikslėlį ar ekrano foną;
11.7.4. pirkti raktinius žodžius (įskaitant, bet neapsiribojant „Google AdWords“), kuriuose yra Bendrovės ar CityBee pavadinimai, ženklai ar kūriniai; arba
11.7.5. jokiais tikslais ir būdais neįregistruoti, nenurodyti, nenaudoti, nekopijuoti ir (arba) nereikalauti nuosavybės teisių į vardus, žymenis, ženklus ar kūrinius, arba bet kokį klaidinamai ar iš esmės panašų vardą, ženklą, žymenį, pavadinimą ar kūrinį atskirai arba kartu su kitomis raidėmis, skyrybos ženklais, žodžiais, simboliais, piešiniais ir (arba) kitais kūrybos darbais ar elementais, išskyrus aukščiau nurodytas išimtis.
11.8. Bet kurių Taisyklių punktų negaliojimas neturi įtakos likusių Taisyklių punktų galiojimui ir vykdymui. Bet kuris toks negaliojantis, neteisėtas ar neįgyvendinamas punktas yra laikomas panaikintu.
11.9. Bet kokios pretenzijos dėl Paslaugų turi būti pareikštos ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo sužinojimo (turėjimo sužinoti) apie netinkamai suteiktas Paslaugas. Bendrovė sieks atsakyti į Naudotojo pretenziją kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo. Jei Bendrovė netenkina Naudotojo pretenzijos arba ją tenkina tik iš dalies, Naudotojas turi teisę kreiptis į nacionalinę vartotojų teisių apsaugos instituciją – Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (http://www.vvtat.lt/, tel. numeris 85 262 67 51; prašymai ar skundai gali būti siunčiami el. pašto adresu tarnyba@vvtat.lt, siunčiami paštu ar pristatomi adresu Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, Lietuva (arba teritorinių padalinių adresais http://www.vvtat.lt/vartotojams/aptarnavimas/432).
11.10. Naudotojas gali pasinaudoti Europos elektronine ginčų sprendimo (EGS) platforma (daugiau informacijos rasite https://ec.europa.eu/consumers/odr). Ši nuostata jokiu būdu neapriboja Naudotojo teisės dėl savo teisių gynimo kreiptis į kompetentingą teismą.
11.11. Visi ginčai ir nesutarimai tarp šalių sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Šios Taisyklės aiškinamos ir taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
11.12. Visais dėl šių Taisyklių kilusiais klausimais Naudotojas gali kreiptis į Bendrovę telefonu + 370 700 77084, el. paštu support@citybee.lt.
 
Taisyklės paskutinį kartą atnaujintos: 2022 m. vasario 16 d.
 
 
 
CITYBEE
PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS
 
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1.1. Šios UAB „Prime Leasing“, juridinio asmens kodas 302565318, buveinės adresas Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – „Bendrovė“), Paslaugų teikimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) reglamentuoja: (i) Naudotojo registracijos procedūrą, (ii) Transporto priemonių rezervaciją bei naudojimą, (iii) Transporto priemonių ir turto eksploatavimui taikomas sąlygas bei reikalavimus, (iv) Naudotojų atsakomybės sąlygas, (v) apmokėjimo sąlygas ir (vi) kitus su Paslaugų užsakymu ir naudojimu susijusius santykius.
1.2. Nuo Paskyros sukūrimo momento, kaip nurodyta Taisyklių III skyriuje, tarp Naudotojo ir Bendrovės susiklosto sutartiniai teisiniai santykiai, kuriuos reglamentuoja šių Taisyklių (įskaitant priedus) nuostatos, Bendrovės interneto svetainėje, Mobiliojoje programėlėje, Paskyroje pateikiama informacija, įskaitant Kainoraštį, Paslaugų įkainius ir kitas konkrečias Transporto priemonės rezervacijos sąlygas (toliau – „Sutartis“).
1.3. Prieš atlikdamas Transporto priemonės rezervaciją Naudotojas privalo susipažinti su Paslaugų įkainiais, Kainoraščiu ir kitomis rezervacijos sąlygomis. Naudotojui atlikus rezervaciją laikoma, kad Naudotojas susipažino su Paslaugų įkainiais, Kainoraščiu ir kitomis rezervacijos sąlygomis ir su jomis sutinka.
1.4. Naudotojui atlikus konkrečios Transporto priemonės rezervaciją, konkrečios Transporto priemonės rezervacijai bei naudojimui yra taikomos šios Taisyklės ir kiti Taisyklių 1.2 punkte nurodyti šaltiniai.
1.5. Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp Taisyklių 1.2 punkte nurodytų šaltinių, aiškinant Sutartį ir ją taikant yra nustatoma tokia pirmenybės tvarka:
1.5.1. Kainoraštis, Paslaugų įkainiai ir kitos konkrečios Transporto priemonės rezervacijos sąlygos;
1.5.2. informacija, nurodyta Paskyroje, Mobiliojoje programėlėje;
1.5.3. informacija, nurodyta Svetainėje;
1.5.4. šios Taisyklės.
 
II. SĄVOKOS
 
2.1. Kainoraštis“ reiškia Svetainėje ir Mobiliojoje programėlėje paskelbtas baudas, kitus mokesčius ir rinkliavas. Jį galite rasti čia: https://citybee.lt/lt/kiek-kainuoja/.
2.3.Kelių eismo taisyklės“ reiškia atitinkamoje šalyje galiojančias kelių eismo taisykles ir susijusias teisės aktų nuostatas.
2.4. Kuponas“ reiškia dovanas, nuolaidų kuponus ar kitokius paskatinimus, nurodytus Taisyklių VIII skyriuje.
2.5. Kuro kortelė“ reiškia kiekvienoje Transporto priemonėje esančią kuro kortelę, skirtą atsiskaityti už kurą Bendrovės nurodytoje degalinėje.
2.6. Mobilioji programėlė“ reiškia išmaniesiems telefonams ir (arba) kitiems mobiliesiems įrenginiams skirtą ir pritaikytą programinę įrangą, kurios pagalba atliekami Transporto priemonių rezervavimo, atrakinimo, užrakinimo ir (ar) kiti programinėje įrangoje numatyti veiksmai.
2.7. Mokėjimo kortelė“ reiškia Naudotojui ar kitam asmeniui išduotą galiojančią mokėjimo kortelę (korteles), susietą su Paskyra, kurią Naudotojas turi teisę teisėtai naudoti susiejimui su Paskyra ir atsiskaitymams už Paslaugas.
2.8. Mokėjimo sąskaita“ reiškia Naudotojui ar kitam asmeniui priklausančią mokėjimo sąskaitą, susietą su Mokėjimo kortele. 
2.9. Naudotojas“ reiškia Bendrovės klientą (fizinį asmenį), kuris sutinka su šiomis Taisyklėmis, sukuria Paskyrą ir naudojasi Paslaugomis laikydamasis Sutarties.
2.10. Naudojimo laikotarpis“ reiškia laikotarpį nuo Transporto priemonės paėmimo (atrakinimo) momento iki Transporto priemonės grąžinimo (užrakinimo) momento.
2.11. Svetainė“ reiškia interneto svetainę, pasiekiamą adresu www.citybee.lt
2.12. Pagrindinė Mokėjimo kortelė“ reiškia Mokėjimo kortelę, kurią Naudotojas Mobiliojoje programėlėje pasirenka kaip pagrindinę atsiskaitymams už Paslaugas.
2.13.Paslaugos“ reiškia mobilumo paslaugas (angl. shared mobility) ir kitas susijusias paslaugas, kurias Bendrovė teikia Naudotojui, įskaitant galimybę Mobiliojoje programėlėje pasirinkti norimą Transporto priemonę, ją rezervuoti ir ja naudotis Taisyklėse numatyta tvarka ir sąlygomis.
2.14. Paslaugų įkainiai“ reiškia Svetainėje ir Mobiliojoje programėlėje skelbiamą informaciją apie konkrečiai Transporto priemonei taikomas Paslaugų kainas. Ši informacija yra neatskiriama šių Taisyklių dalis.
2.15. Paskyra“ reiškia Naudotojo asmeninę elektroninę paskyrą Mobiliojoje programėlėje.
2.16. „Prisijungimo duomenys“ reiškia duomenis, nurodytus Taisyklių 3.2.3.-3.2.5 punktuose. 
2.17. Privatumo politika“ reiškia Bendrovės privatumo politiką, kurioje yra pateikiama informacija apie Naudotojo asmens duomenų tvarkymą, įskaitant apie Naudotojo, kaip duomenų subjekto, teises (pasiekiama adresu: https://citybee.lt/).
2.18. Stovėjimo zona“ reiškia Mobiliojoje programėlėje pažymėtą zoną ar teritoriją, kurioje Naudotojas gali rezervuoti Transporto priemonę ir (arba) į kurią privalo grąžinti Transporto priemonę.
2.19. Sutartis“ reiškia sutartį dėl Paslaugų teikimo Naudotojui. Sutartis dėl Paslaugų teikimo tarp Naudotojo ir Bendrovės laikoma sudaryta nuo to momento, kai Naudotojas susikuria Paskyrą. Sutartį reglamentuoja šių Taisyklių 1.2 punkte pateikiama informacija.
2.20. Transporto priemonė“ reiškia motorinę transporto priemonę, kurią Bendrovė suteikia Naudotojui laikinai naudotis už mokestį laikantis šių Taisyklių, įskaitant visą kitą turtą, priskiriamą Transporto priemonei ir (ar) esantį jos priklausiniu.
2.21. Kitos šiose Taisyklėse naudojamos sąvokos turi reikšmes, nurodytas Taisyklių 1.2 punkte nurodytuose šaltiniuose.
2.22.Šiose Taisyklėse vienaskaitos ir daugiskaitos forma vartojamos sąvokos turi tą pačią reikšmę, atsižvelgiant į kontekstą.
 
III. PASKYROS SUSIKŪRIMAS. TEISĖ NAUDOTIS PASLAUGOMIS
 
3.1. Paskyrą turi teisę susikurti ir Paslaugomis turi teisę naudotis asmenys, sulaukę Taisyklėse nurodyto amžiaus, atlikę šiose Taisyklėse nurodytus veiksmus ir atitinkantys šiose Taisyklėse nurodytus reikalavimus.
3.2. Susikurdamas Paskyrą (registracijos metu) Naudotojas privalo:
3.2.1. atidžiai ir atsakingai perskaityti Taisykles, Kainoraštį, Privatumo politiką (taip pat jų priedus), susipažinti su Paslaugų įkainiais, informacija pateikiama Bendrovės interneto svetainėje, Mobiliojoje programėlėje;
3.2.2. išreikšti sutikimą su Taisyklėmis ir kitais dokumentais bei informacija, kiek tai taikoma;
3.2.3. nurodyti savo vardą, pavardę, mobiliojo telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir atlikti prašomus autentifikacinius veiksmus (pvz., suvesti kodą, kuris Naudotojui atsiunčiamas SMS ir pan.);
3.2.4. pateikti kitus duomenis, informaciją ir (arba) dokumentus, kurių pagrįstai gali paprašyti Bendrovė registracijos metu;
3.2.5. susikurti PIN kodą, kuris bus naudojamas atsidarant Mobiliąją programėlę.
3.3. Norėdamas rezervuoti Transporto priemones ir ja naudotis, Naudotojas privalo savo Paskyrą susieti su Mokėjimo kortele.
3.3.1. Bendrovė turi teisę patikrinti su Mokėjimo kortele Naudotojo susietą Mokėjimo sąskaitą, t. y. rezervuoti sumą, kuri po sėkmingo patikrinimo (rezervacijos) bus sugrąžinta į Mokėjimo sąskaitą arba rezervuota suma bus atitinkamai sumažinta suteiktų Paslaugų kaina. Rezervuotos sumos grąžinimo terminas priklauso nuo Mokėjimo kortelę išdavusios finansų (mokėjimo) įstaigos taikomų sąlygų. Bendrovė turi teisę patikrinti Mokėjimo kortelę ir (ar) Mokėjimo sąskaitą ir kitais būdais.
3.3.2. Už ne Naudotojo vardu išduotos Mokėjimo kortelės susiejimą su Paskyra visiškai atsako pats Naudotojas ir, atitinkamai, už tokius veiksmus jis prisiima visą atsakomybę prieš tokios Mokėjimo kortelės turėtoją ir mokėjimo kortelę išdavusį banką, mokėjimo įstaigą ar kitą mokėjimo paslaugų teikėją.
3.3.3. Naudotojas su Paskyra gali susieti daugiau negu vieną Mokėjimo kortelę. Tais atvejais, kai Naudotojas su Paskyra susieja daugiau nei vieną Mokėjimo kortelę, Naudotojas Mobiliojoje programėlėje pasirenka Mokėjimo kortelę, kuri yra Pagrindinė Mokėjimo kortelė, iš kurios bus vykdomas atsiskaitymas už Paslaugas. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti Pagrindinės Mokėjimo kortelės nustatymus (t. y. pakeisti vieną Pagrindinę Mokėjimo kortelę kita), tačiau Naudotojas privalo užtikrinti, kad jam naudojantis Paslaugomis iki pilno atsiskaitymo už jas momento su Paskyra būtų susieta bent viena galiojanti Mokėjimo kortelė;
3.3.4. Pradėjęs naudotis Paslaugomis Naudotojas neturi teisės nuo Paskyros atsieti visas Mokėjimo korteles ir privalo palikti su Paskyra susietą bent vieną galiojančią Mokėjimo kortelę.
3.4. Norėdamas naudoti Transporto priemones, Naudotojas privalo turėti galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti Transporto priemones (t. y. vairuotojo pažymėjimą), ir atlikti šiuos veiksmus Mobiliojoje programėlėje nustatyta tvarka:
3.4.1. Mobiliojoje programėlėje nurodytu būdu realiu laiku padaryti ir įkelti galiojančio Naudotojui išduoto vairuotojo pažymėjimo priekinės pusės nuotrauką;
3.4.2. Mobiliojoje programėlėje nurodytu būdu realiu laiku padaryti ir įkelti savo veido nuotrauką (asmenukę);
3.4.3. Mobiliojoje programėlėje nurodytu būdu realiu laiku padaryti ir įkelti savo veido nuotrauką (asmenukę) kartu su vairuotojo pažymėjimu;
3.4.4. atlikti kitus Mobiliojoje programėlėje nurodytus veiksmus.
3.5. Bendrovė, pasitelkdama paslaugų teikėjus, Paskyros sukūrimo metu patikrina Naudotojo veido ir įkeltų dokumentų nuotraukų panašumą (atitiktį) bei dokumento, patvirtinančio teisę vairuoti Transporto priemones, galiojimą. Sukūrus Paskyrą, paskesnis Naudotojo dokumento, patvirtinančio teisę vairuoti Transporto priemones, galiojimo tikrinimas atliekamas periodiškai.
3.6. Laikoma, kad Naudotojo registracija yra baigta, Paskyra yra sukurta ir Sutartis su Naudotoju sudaryta nuo to momento, kai Naudotojas atlieka šių Taisyklių 3.2.1–3.2.3 punktuose nurodytus veiksmus. Atlikus šiuos veiksmus:
3.6.1. Naudotojas tampa pasyviu Naudotoju ir dar neturi teisės užsisakyti visų Paslaugų ir (ar) jomis naudotis, tačiau jis įgyja teisę naudotis Mobiliąja programėle ir atlikti toliau numatytus veiksmus bei įgyja Taisyklėse numatytas pareigas, nesusijusias su Paslaugų užsakymu ar jų naudojimusi (pvz., pareigas, nurodytas Taisyklių III, IV skyriuje);
3.6.2. pasyvaus Naudotojo atžvilgiu įsigalioja ir pradedamos taikyti Taisyklių nuostatos, išskyrus tas Taisyklių dalis, kurios reglamentuoja Paslaugų užsakymą (Transporto priemonių rezervaciją) ir naudojimąsi jomis.
3.7. Pateikęs likusius Taisyklių 3.2 punkte nurodytus duomenis ir atlikus likusius Taisyklių 3.3–3.5 punktuose nurodytus veiksmus, Naudotojas tampa aktyviu Naudotoju ir jo atžvilgiu įsigalioja ir pradedamos taikyti atitinkamos likusios Taisyklių dalys.
3.8. Paskyra yra laikoma sukurta to asmens vardu ir Sutartis yra laikoma sudaryta su tuo asmeniu, kurio vairuotojo pažymėjimas įkeliamas į Paskyrą Taisyklių 3.4 punkte nustatyta tvarka. Toks asmuo laikomas Naudotoju. Tol, kol kitaip nenustatyta kompetentingų institucijų teisės aktų nustatyta tvarka, toks asmuo taip pat yra laikomas tuo pačiu asmeniu, kuris atlieka Taisyklių 3.2 punkte ir 3.3 punkte nurodytus veiksmus.
3.9. Jeigu Paskyros kūrimo metu Naudotojas pateikia ne visus duomenis ar atlieka ne visus Mobiliojoje programėlėje nurodytus registracijos ar kitus veiksmus, numatytus Taisyklių 3.2–3.4 punktuose, Bendrovė turi teisę Naudotojui priminti apie tai ir atitinkamai šiais tikslais tvarkyti Naudotojo pateiktus bei apie jį surinktus duomenis, kaip tai yra nurodyta Privatumo politikoje.
3.10. Tais atvejais, kai (i) Bendrovė neturi techninių galimybių patikrinti vairuotojo pažymėjimo ar kitų Naudotojo pateikiamų dokumentų tikrumo, galiojimo ar kitų Paskyros kūrimo metu asmens pateikiamų duomenų tikrumo, ar (ii) Bendrovė turi pagrįstų abejonių dėl asmens pateikiamų duomenų tikrumo, ar (iii) kitais šiose Taisyklėse numatytais atvejais, Bendrovė turi teisę nepatvirtinti Paskyros sukūrimo arba asmeniui neleisti sukurti Paskyros ir (arba) neleisti naudotis Paslaugomis ar jų dalimi.
3.11. Laikoma, kad tiek sukurdamas Paskyrą, tiek ir kiekvieną kartą rezervuodamas Transporto priemonę, Naudotojas patvirtina (ir toks patvirtinimas galioja visu Paslaugų teikimo metu nuo Paskyros sukūrimo iki Sutarties nutraukimo), kad jis / ji:
3.11.1. yra sulaukęs tinkamo amžiaus naudotis Paslaugomis, kaip tai nurodoma Taisyklėse;
3.11.2. turi galiojančią teisę vairuoti Transporto priemonę ir tokią teisę turės visu Transporto priemonės naudojimo metu;
3.11.3. turi pakankamai žinių, kaip naudotis ir valdyti Transporto priemonę;
3.11.4. turi įgūdžių, būtinų naudojantis Transporto priemone;
3.11.5. Naudotojo fizinis pasirengimas ir fizinė bei psichinė sveikatos būklė yra pakankami Transporto priemonei valdyti ir jis tenkina kitus vairavimo pažymėjime nurodytus reikalavimus, jeigu tokie yra;
3.11.6. nėra neblaivus ir (ar) apsvaigęs nuo narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų, ir toks išliks visu Transporto priemonės naudojimo metu;
3.11.7. nėra kitų priežasčių, dėl kurių jis negali pradėti naudotis Transporto priemone pagal taikomus teisės aktus, ir tokių priežasčių neatsiras visu Transporto priemonės naudojimo metu;
3.11.8. patvirtina, jog Naudotojas turi teisę atsiskaityti už Paslaugas Mokėjimo kortele;
3.11.9. yra susipažinęs su Paslaugų rezervacijai ir naudojimuisi Paslaugomis taikomais Paslaugų įkainiais, Kainoraščiu, kitomis Paslaugų teikimo sąlygomis;
3.11.10. sutinka, kad kiekvienos rezervacijos Paslaugų kaina, baudos ir kitos Kainoraštyje nurodytos sumos būtų Taisyklėse nustatyta tvarka nurašytos nuo Mokėjimo sąskaitos, elektroninės piniginės (angl. wallet) arba rezervuotos Mokėjimo sąskaitoje;
3.11.11. sutinka, kad būtų renkami ir tvarkomi asmens duomenys, būtini Sutarties sudarymui ir vykdymui ir kitiems tikslams, kaip tau yra nurodyta Privatumo politikoje.
3.12. Susikūręs Paskyrą Naudotojas įgyja teisę bet kuriuo metu Mobilioje programėlėje automatiškai susikurti paskyras SIA CityBee Latvija ir CityBee Eesti OÜ ir atitinkamai naudotis šių bendrovių paslaugomis. Šiam tikslui Naudotojui nebereikės iš naujo pateikti duomenų ar jokios papildomos informacijos, nurodytos Taisyklių III skyriuje, išskyrus Mokėjimo kortelės duomenis. Naudotojui Mobiliojoje programėlėje pasirinkus SIA CityBee Latvija ir CityBee Eesti OÜ paslaugas, sutikus su atitinkamomis SIA CityBee Latvija ir CityBee Eesti OÜ paslaugų teikimo taisyklėmis ir susipažinus su privatumo pranešimais, visi duomenys, pateikti Naudotojui susikuriant Paskyrą, bus automatiškai perduoti ir perkelti į atitinkamai SIA CityBee Latvija ir CityBee Eesti OÜ administruojamas paskyras.
3.13. Susikurdamas Paskyrą ir pateikdamas savo duomenis bei dokumentus, būtinus tam, kad Naudotojas įgytų teisę užsakyti ir naudotis Paslaugomis, Naudotojas privalo pateikti teisingą, tikslią, tikrą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę, savo mobiliojo ryšio telefono numerį ir savo elektroninio pašto adresą. Draudžiama susikurti Paskyrą ir atlikti registraciją Mobiliojoje programėlėje naudojantis svetimais, netikrais, suklastotais ar neteisėtai surinktais duomenimis. Naudotojas prisiima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę, įskaitant, jeigu nepaisant nurodyto draudimo tokiais veiksmais bus padaryta žala Bendrovei ar bet kuriems kitiems asmenims.
3.14. Naudotojas privalo kruopščiai, rūpestingai ir atsakingai saugoti savo Prisijungimo duomenis, duomenis, kurie naudoti sukuriant Paskyrą, išmanųjį įrenginį, vairuotojo pažymėjimą ir kitus asmens dokumentus, ir neturi teisės jų perduoti ar kitu būdu atskleisti jokiam kitam asmeniui ar sudaryti galimybę ar sąlygas prie jų prieiti, ar jais pasinaudoti kuriant Paskyrą, ar naudojantis Paslaugomis. Naudotojas yra atsakingas už jo Prisijungimo duomenų bei Paskyros saugumą, slaptumą ir konfidencialumą.
3.15. Naudotojas neturi teisės:
3.15.1. perleisti, parduoti ar išnuomoti savo Paskyrą, ar kitaip suteikti teisę naudotis savo Paskyra kitiems asmenims;
3.15.2. suteikti galimybę kitam asmeniui į Paskyrą įkelti savo vairuotojo pažymėjimą arba su Paskyra susieti kitam asmeniui išduotą vairuotojo pažymėjimą;
3.15.3. kurti netikras, neteisėtas, apgaulingas Paskyras;
3.15.14. pridėti kitam asmeniui išduotos Mokėjimo kortelės negavus tokios asmens sutikimo ir neturint teisės naudoti tokios Mokėjimo kortelės susiejimui su Paskyra ir atsiskaitymui už Paslaugas;
3.15.5. kurti Paskyras kitų asmenų vardu.
3.16. Naudotojas privalo nedelsdamas po to, kai sužino, pranešti Bendrovei, jei jo / jos:
3.16.1. Prisijungimo duomenys yra prarandami, pametami arba kitaip tampa prieinami kitam asmeniui;
3.16.2. Naudotojas praranda Paskyros ar prieigos prie Paskyros duomenų kontrolę;
3.16.3. Naudotojas praranda duomenų, kurie naudoti sukuriant Paskyrą (pvz., vairuotojo pažymėjimas, elektroninio pašto adresas, mobiliojo ryšio telefono numeris), įrenginio, kuriame įdiegta Mobilioji programėlė, kontrolę;
3.16.4. be Naudotojo žinios yra panaudojami Prisijungimo duomenys, duomenys, kurie naudoti sukuriant Paskyrą;
3.16.5. pasikeitė Naudotojo duomenys, nustojo galioti vairuotojo pažymėjimas arba Naudotojui buvo išduotas naujas, pakeistas vairuotojo pažymėjimas ir pan.;
3.16.6. įvyksta Taisyklių 3.15 punkte nurodytos aplinkybės;
3.16.7. įvyksta kitos aplinkybės, dėl kurių iškyla pavojus Paskyros ir (ar) jos duomenų vientisumui, konfidencialumui, tikslumui.
3.17. Gavusi Naudotojo pranešimą apie Taisyklių 3.16 punkte nurodytas aplinkybes, Bendrovė ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) darbo valandas užblokuoja Paskyrą šių Taisyklių IX skyriaus nustatyta tvarka, sąlygomis, taikant šių Taisyklių X skyriuje numatytas pasekmes. Be to, Bendrovė pati nustačiusi Taisyklių 3.15 punkte nurodytas aplinkybes, taip pat turi teisę savo iniciatyva ir savo nuožiūra nedelsiant užblokuoti Paskyrą šių Taisyklių IX skyriaus nustatyta tvarka.
3.18. Gavusi Taisyklių 3.16 punkte nurodytą Naudotojo pranešimą, Bendrovė stengsis užkirsti kelią tolesniam neteisėtam Naudotojo Paskyros prisijungimo duomenų naudojimui, tačiau ji neprisiima atsakomybės už tai, kad tai pavyks, ir atitinkamai Bendrovė nėra ir nebus laikoma atsakinga dėl Naudotojo ar trečiųjų asmenų patirtos žalos, nuostolių ar nepatogumų, atsiradusių dėl Paskyros prisijungimo duomenų atskleidimo, vagystės ar neteisėto naudojimosi jais, išskyrus, jeigu jie patirti dėl Bendrovės kaltės. Naudotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Naudotojo Paskyros prisijungimo duomenimis. Visi veiksmai, atlikti Naudotojo Paskyroje ir visos iš to kylančios pasekmės, rizika ir atsakomybė tenka Naudotojui. Naudotojas prieš Bendrovę atsako ir prisiima visą riziką, nuostolius bei žalą, susijusią su ar kilusią dėl kitų asmenų naudojimosi jo Paskyra iki pranešimo, nurodyto Taisyklių 3.16 punkte, gavimo momento, išskyrus atvejus, kai tokie nuostoliai patirti dėl Bendrovės didelio neatsargumo ar tyčios. Nuostoliai, Naudotojo patirti dėl Bendrovės kaltės po nurodyto Paskyros užblokavimo, tenka Bendrovei, išskyrus atvejus, kai jie atsiranda ir dėl Naudotojo ar trečiųjų asmenų kaltės.
3.19. Naudotojas užtikrina, kad naudojantis kompiuterine, programine ar kita įranga registracijai, Paskyros sukūrimui ir (arba) prisijungimui prie Mobiliosios programėlės, būtų laikomasi racionalių ir pagrįstų saugumo priemonių (įskaitant antivirusines programas ir ugniasienes), ir atitinkamai atsako už visas pasekmes, kylančias dėl nepakankamo Naudotojo kompiuterio, išmaniojo telefono, planšetės ar kito įrenginio saugumo.
 
IV. MOBILIOSIOS PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS
 
4.1. Sutarties galiojimo laikotarpiui Bendrovė suteikia Naudotojui asmeninę, neišimtinę, neperleidžiamą, atšaukiamą ir nesublicencijuojamą teisę Naudotojo įrenginyje diegti ir (arba) naudoti Mobiliąją programėlę, naudotis informacija, pasiekiama per Mobiliąją programėlę, skirtą tik Naudotojo naudojimui.
4.2. Naudotojas, naudodamasis Mobiliąja programėle, neturi teisės:
4.2.1. licencijuoti, sublicencijuoti, kopijuoti, modifikuoti, platinti, kurti, parduoti, perparduoti, perleisti ar išnuomoti Mobiliąją programėlę ar jos dalį;
4.2.2. taikyti atvirkštinę inžineriją arba bandyti išgauti Mobiliosios programėlės išeities kodus, išskyrus įstatymų leidžiamus atvejus;
4.2.3. paleisti ar sudaryti sąlygas paleisti bet kokias programas ar kodus, leidžiančius iškarpyti, indeksuoti, tirti ar užsiimti duomenų gavyba arba kasyba (angl. data mining, data scraping) iš Mobiliosios programėlės ir (ar) duomenų.
4.3. Mobiliąją programėlę galima parsisiųsti arba prie jos prisijungti naudojantis daugeliu išmaniųjų įrenginių, kurie turi interneto prieigą bei kuriuose įdiegtos įprastai naudojamos operacinės sistemos (pvz., Android, iOS).
4.4. Naudotojas, naudodamasis Mobiliąja programėle:
4.4.1. yra atsakingas už naudojimuisi Mobiliąja programėle bei Paslaugomis reikalingo ryšio ar tinklo prieigos turėjimą. Naudotojui tenka visi ryšio paslaugų teikėjo taikomi mokesčiai, įskaitant mokesčius už naudojantis Mobiliąja programėle perduodamus duomenis;
4.4.2. privalo naudotis originalia gamintojo suteikiama ir palaikoma operacine sistema ir jos standartinėmis priemonėmis, suteiktomis kartu su išmaniuoju įrenginiu. Naudotojas privalo diegti gamintojo siūlomus operacinės sistemos, programinės įrangos atnaujinimus, pakeitimus, naujinius (angl. updates), laikytis kitų operacinės sistemos, programinės įrangos, išmaniojo įrenginio gamintojo, o taip pat mobiliųjų programų prekyviečių (platformų) rekomendacijų ir nurodymų;
4.4.3. periodiškai pasitikrinti, ar mobiliųjų programų prekyvietėse ir skaitmeninio turinio platformose (pvz., „Google Play“, „AppStore“) nėra atnaujintos, naujesnės Mobiliosios programėlės versijos, naujinių ar atnaujinimų, ir naudoti naujausią prieinamą Bendrovės Mobiliosios programėlės versiją;
4.4.4. Bendrovės prašymu bendradarbiauti su Bendrove tiek, kiek tai pagrįstai ir techniškai įmanoma ir būtina Bendrovei siekiant išsiaiškinti Mobiliosios programėlės veikimo sutrikimo priežastis. 
4.5. Bendrovė turi teisę, tačiau neprivalo, Naudotojus informuoti apie atnaujintą Mobiliosios programėlės versiją, apie naujinio prieinamumą ir pateikti informaciją apie pasekmes jo neįdiegus.
4.6. Kadangi naudojimasis Mobiliąja programėle ir Paslaugomis priklauso nuo daugelio veiksnių (pvz., nuo nerezervuotų Transporto priemonių skaičiaus ir jų buvimo vietos, nuo Naudotojo buvimo vietos, nuo kitų naudotojų elgesio), Bendrovė negarantuoja, kad Naudotojas visuomet norimoje vietoje ir norimu laiku galės užsisakyti (rezervuoti) Transporto priemonę ir pasinaudoti Paslaugomis.
4.7. Mobilioji programėlė yra pateikiama „tokia, kokia yra“, „kai yra galimybė“. Mobiliosios programėlės veikimas gali būti su apribojimais, vėlavimais ir (arba) kitomis problemomis, būdingomis naudojantis internetu ir elektroninėmis ryšio priemonėmis, ir nėra garantuojama, kad ji visada bus pasiekiama ar nebus trikdžių. Bendrovė negarantuoja, kad Mobiliosios programėlės pasiekiamumas bus nepertraukiamas ar ji veiks be klaidų. Įvykus programinės įrangos gedimams, sutrikus jos veikimui, Bendrovė stengsis ištaisyti juos kaip įmanoma greičiau, tačiau Mobiliosios programėlės veikimas gali būti apribotas dėl atsitiktinių techninių klaidų ir Bendrovė negali garantuoti, kad Mobilioji programėlė visuomet funkcionuos tinkamai ir taip, kaip tikisi Naudotojas. Be to, kiek leidžiama pagal taikomus teisės aktus, Bendrovė negarantuoja, kad:
4.7.1. Mobilioji programėlė veiks be pertrūkių ar be klaidų;
4.7.2. nebus vėlavimo ar kitokio neatitikimo tarp Mobiliosios programėlės rodomos / atvaizduojamos informacijos, duomenų ir realios informacijos ir duomenų (pvz., tiksli Transporto priemonės lokacija, kt.).
4.8. Bendrovė turi teisę:
4.8.1. keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Mobiliosios programėlės funkcijų ar jų dalies veikimą, taip pat keisti Mobiliojoje programėlėje esančių elementų išdėstymą;
4.8.2. tobulinti Mobiliąją programėlę, savo informacinę sistemą ir šalinti pastebėtus trūkumus, net jei tai gali sukelti ir (ar) sukelia trumpalaikius Paslaugų teikimo Naudotojams sutrikimus. Esant ypatingoms aplinkybėms ir svarbioms priežastims, Bendrovė, siekdama išvengti galimų Naudotojo ir (ar) savo nuostolių, turi teisę šalinti Mobiliosios programėlės, informacinės sistemos trūkumus bet kuriuo paros metu.
4.9. Kiek leidžiama pagal taikomus teisės aktus, Bendrovė yra atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai žala (nuostoliai) kyla:
4.9.1. dėl Naudotojo naudojamo išmanaus įrenginio operacinės sistemos funkcionavimo, sąveikumo, suderinamumo sutrikimų, išmanaus įrenginio saugumo pažeidimų;
4.9.2. Naudotojui neįdiegus atnaujintos Mobiliosios programėlės versijos arba atnaujinimo, naujinio, apie kurių prieinamumą informavo Bendrovė;
4.9.3. dėl operacijų, veiksmų, atliktų Naudotojui nesilaikant Bendrovės pateiktų Mobiliosios programėlės diegimo, naujinimo ar naudojimo instrukcijų;
4.9.4. dėl trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo, prieigos prie Mobiliosios programėlės ir duomenų, įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolius, patirtus dėl elektroninio ryšių ir elektroninio ryšių tinklų trikdžių, gedimų;
4.9.5. jei Naudotojas dėl kokių nors priežasčių negali prisijungti prie Mobiliosios programėlės arba bet koks įrenginys, programa, operacinė sistema, kuri naudojama kartu su Mobiliąja programėle, nustoja veikti arba ji neveikia taip, kaip tikėjosi Naudotojas, ar buvo aptikta klaidų, arba Paslaugos negalėjo būti suteiktos laiku dėl virusų, kibernetinių atakų, kitokios trečiųjų asmenų įtakos (pvz., programinės įrangos, operacinės sistemos, operatorių ir pan.).
 
V. TRANSPORTO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS
 
Bendrosios taisyklės
 
5.1. Bendrovė įsipareigoja užtikrinti, kad Transporto priemonė būtų tvarkinga ir tinkama naudoti bei eksploatuoti pagal jos tiesioginę paskirtį, atsižvelgiant į normalų ir įprastą Transporto priemonės nusidėvėjimą.
5.2. Gedimai ir veikimo sutrikimai, kurie nedaro įtakos eismo saugumui ir nedarys jam įtakos artimiausiu metu (pvz., išoriniai ar vidiniai įrangos, detalių subraižymai, nubrozdinimai, multimedijos įrangos veikimo sutrikimai, daviklių gedimai), taip pat defektai, kurie nėra netinkamos Transporto priemonės priežiūros pasekmė, nepripažįstami trūkumais.
5.3. Naudodamasis Paslaugomis, Naudotojas, be kita ko:
5.3.1. privalo laikytis Transporto priemonės eksploatavimo reikalavimų, taip pat laikytis Transporto priemonės eksploatavimo reikalavimų, kurie nepaminėti šiose Taisyklėse, tačiau laikomi įprastais reikalavimais tokio turto naudojimui;
5.3.2. privalo laikytis Bendrovės instrukcijų, nurodymų ir rekomendacijų, nustatytų šiose Taisyklėse ir pateikiamų Mobiliojoje programėlėje, Paskyroje, Bendrovės interneto svetainėje;
5.3.3. privalo vairuoti atsargiai, rūpestingai, kultūringai ir saugiai, gerbdamas kitus eismo dalyvius bei asmenis, laikantis visų būtinų atsargumo priemonių ir nekeliant pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai;
5.3.4. privalo elgtis kaip pakankamai atsargus, apdairus, atsakingas ir informuotas asmuo;
5.3.5. privalo būti visiškai blaivus (0,00 promilės) ir nepaveiktas psichiką veikiančių medžiagų;
5.3.6. privalo nepradėti vairuoti Transporto priemonės, jei serga ar yra pavargęs ir vairavimas gali kelti pavojų eismo saugumui, ar yra kitų priežasčių, dėl kurių negali saugiai naudoti Transporto priemonės pagal teisės aktų reikalavimus;
5.3.7. neturi teisės perduoti vairuoti, valdyti ar naudoti Transporto priemonę kitiems asmenims, neturi teisės subnuomoti Transporto priemonės, perleisti jokių šiose Taisyklėse numatytų teisių ar pareigų;
5.3.8. neturi teisės kopijuoti, keisti ar ištrinti Transporto priemonės sistemos duomenų, pasisavinti, sunaikinti ar kitaip sugadinti Transporto priemonėje esančių Transporto priemonės dokumentų (pvz., techninio paso);
5.3.9. neturi teisės ardyti, remontuoti, modifikuoti Transporto priemonės;
5.3.10. privalo laikytis kitų reikalavimų, taikomų tų kategorijų Transporto priemonėms, kurias jis / ji turi teisę vairuoti, kaip tai nurodyta vairuotojo pažymėjime; 
5.3.11. neturi teisės Transporto priemone vežti sprogstamųjų, degių, toksinių medžiagų ar medžiagų, pavojingų žmogaus gyvybei ar sveikatai, kt., neturi teisės Transporto priemonėje arba šalia jos naudoti šildymo prietaisus, atviros ugnies ar kitus gaisrą sukelti galinčius šaltinius;
5.3.12. neturi teisės Transporto priemonės naudoti tiems tikslams, kuriems ji nėra skirta (pvz., transportuoti krovinius (šis ribojimas netaikomas naudojant krovinių perveržimui skirtas Transporto priemones), gyvūnus, kt.), perkrauti Transporto priemonę didesniu svoriu, netinkamai pritvirtinti ir išdėstyti krovinį;
5.3.13. privalo laikytis Kelių eismo taisyklių;
5.3.14. neturi teisės naudoti Transporto priemonės lenktynėse, varžybose ar kitais su sportu ar lenktynėmis susijusiais tikslais, nenaudoti jos kaip mokomosios transporto priemonės, taip pat nenaudoti Transporto priemonės padidintos apkrovos režimu (sunkių krovinių gabenimui ir pan., išskyrus tam pritaikytas krovinines Transporto priemones) ir (ar) kitoms transporto priemonėms vilkti, nenaudoti Transporto priemonės tiems tikslams, kuriems ji nėra skirta ar pritaikyta (pvz., nevažiuoti miškais, vandens telkiniais, kitomis nepravažiuojamomis vietomis), nenaudoti Transporto priemonės veiklai, kurią draudžia teisės aktai arba kuriai teisės aktai kelia specialius reikalavimus (pvz., taksi, pavėžėjimo veiklai);
5.3.15. privalo saugoti, tausoti Transporto priemones, įskaitant jose esantį turtą, privalo imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti Transporto priemonės saugumą (t. y. užrakinti Transporto priemonę, uždaryti langus, išjungti žibintus bei grotuvą ir kt.);
5.3.16. privalo užtikrinti, kad (i) Transporto priemonėje nebūtų rūkoma; kad (ii) gyvūnai būtų vežami specialiai tam pritaikytoje transportavimo dėžėje;
5.3.17. privalo laikytis kitų teisės aktų reikalavimų.
5.4. Transporto priemonė gali būti naudojama tik Lietuvos, Latvijos ir Estijos teritorijose. Naudotojui leidžiama naudotis Transporto priemone už Lietuvos, Latvijos ir Estijos teritorijų ribų tik gavus išankstinį rašytinį Bendrovės sutikimą.
 
Rezervacija. Transporto priemonės paėmimas, naudojimas
 
5.5. Naudotojas gali pradėti naudotis Transporto priemone per rezervacijos laiką, kuris kiekvienai Transporto priemonei yra nurodytas Mobiliojoje programėlėje ir prasideda nuo rezervacijos patvirtinimo momento; pasibaigus rezervacijos laikui Transporto priemonės rezervacija automatiškai atšaukiama. Jei Naudotojas rezervacijos metu pasirenka ilgesnį rezervacijos laiką, o pradinis rezervacijos laikas baigiasi iki Transporto priemonės naudojimo pradžios, rezervacijos laikas pratęsiamas Naudotojo Mobiliojoje programėlėje pasirinktam terminui; Naudotojas moka papildomą mokestį (nurodytą Mobiliojoje programėlėje) už pratęstą rezervacijos laiką. Jei Naudotojas nepradeda naudotis Transporto priemone per ilgesnį rezervacijos laiką, pratęsta rezervacija automatiškai atšaukiama, o aukščiau nurodytas papildomas mokestis už laikotarpį kol Transporto priemonė buvo rezervuota, nėra grąžinimas.
5.6. Maksimalus Transporto priemonės naudojimo laikas yra 30 (trisdešimt) dienų, nebent šalys susitaria kitaip ir nebent kitaip yra nurodyta Mobiliojoje programėlėje prie konkrečios Transporto priemonės. Bendrovė turi teisę vienašališkai nutraukti rezervaciją bet kuriuo metu, jei maksimalus Transporto priemonės naudojimo laikas yra pasibaigęs. Jei Naudotojas negrąžina Transporto priemonės pasibaigus maksimaliam Transporto priemonės naudojimo laikui, jeigu jis yra taikomas, Bendrovė turi teisę kreiptis į policiją dėl Transporto priemonės vagystės.
5.7. Naudotojui vengiant laiku grąžinti Transporto priemonę ir (ar) atsiskaityti už Paslaugas, blokavus Naudotojo Paskyrą, taip pat kitais Taisyklėse numatytais atvejais, Bendrovė turi teisę blokuoti Transporto priemonės užvedimą. 
5.8. Jei Naudotojas numato, kad gali būti viršytas maksimalus Transporto priemonės naudojimo terminas, jis / ji privalo apie tai informuoti Bendrovę ne vėliau kaip likus 2 valandoms iki maksimalaus termino pabaigos. Maksimalus Transporto priemonės naudojimo terminas gali būti pratęstas abipusiu šalių susitarimu.
5.9. Paslaugų teikimo laikotarpiu Bendrovė turi teisę raštu (įskaitant elektroninį laišką arba SMS) įspėjusi Naudotoją prieš 1 (vieną) dieną, Naudotojo išsinuomotą Transporto priemonę pakeisti kita atitinkamos kategorijos ir parametrų Transporto priemone tam, kad galėtų atlikti periodinius Transporto priemonės techninės priežiūros ir remonto darbus, pašalintų Transporto priemonės gedimą arba atliktų kitus būtinus veiksmus. Naudotojas, gavęs šiame punkte nurodytą Bendrovės pranešimą, privalo leisti pakeisti Transporto priemonę (įskaitant, bet neapsiribojant, grąžinti Transporto priemonės raktus ir kitus Transporto priemonės priedus, taip pat pasiimti visus savo asmeninius daiktus iš Transporto priemonės) Bendrovės nurodytą dieną ir laiku šalių sutartoje vietoje ir priimti kitą Transporto priemonę laikantis šių Taisyklių.
 
Kelionės pabaiga. Transporto priemonės grąžinimas
 
5.10. Prieš grąžinant Transporto priemonę, Naudotojas padeda Transporto priemonės raktą į tam skirtą vietą (t. y., puodelių laikiklyje, daiktų dėtuvėje arba kitoje aiškiai matomoje vietoje), patikrina, ar Transporto priemonėje neliko jo / jos asmeninių daiktų, išmeta šiukšles bei patikrina, ar visi Transporto priemonės dokumentai, priedai ir aksesuarai yra savo vietose.
5.11. Transporto priemonė turi būti grąžinta ir pastatyta tokioje viešoje vietoje Stovėjimo zonos ribose, kur bet kada galima ją pasiekti, taip pat laikantis Kelių eismo taisyklių bei kitų teisės aktų, taisyklių ir apribojimų, taikytinų Transporto priemonių parkavimui. Transporto priemonių negalima palikti:
5.11.1. aikštelėse su užkardomis (išskyrus specialias automobilių stovėjimo aikšteles oro uostuose ir kitose vietose, pažymėtose Mobiliojoje programėlėje);
5.11.2. požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse;
5.11.3. vietose, kuriose tai draudžiama pagal Kelių eismo taisykles bei kitus teisės aktus;
5.11.4. vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles bei kitus teisės aktus Transporto priemonės parkavimas arba Transporto priemonės laikinas sustojimas leidžiamas tik nustatytomis dienomis, nustatytomis savaitės dienomis, nustatytomis valandomis arba yra kitaip ribojamas laike (pvz., rezervuotose vietose su galiojimo laiku), net jeigu kelionės baigimo metu pagal Kelių eismo taisykles bei kitus teisės aktus Transporto priemonės parkavimas yra leidžiamas (t. y. net jeigu parkavimo ar kelionės baigimo metu draudžiantis ženklas negalioja);
5.11.5. palikti elektromobilį vietose, skirtose elektromobiliams ir kitoms elektros varikliais varomoms transporto priemonėms įkrauti, neįjungus įkrovimo;
5.11.6. tokios būklės ar tokiomis sąlygomis, kad su ja negalėtų pradėti ir/ar tęsti kelionės kitas Naudotojas (pvz., visiškai tuščiu kuro baku ar palikus kuro, kurio objektyviai neužtenka pasiekti artimiausios degalinės, kt.). 
5.12. Jeigu Naudojimo laikotarpiu Naudotojas pastato Transporto priemonę mokamoje aikštelėje ar palieka Transporto priemonę mokamoje aikštelėje, jis / ji privalo sumokėti už Transporto priemonės stovėjimą, išskyrus išimtis, nurodytas Mobiliojoje programėlėje (pvz., Bendrovė gali būti sudariusi sutartį su parkavimo bendrove, pagal kurią parkavimo paslaugas apmoka Bendrovė ir pan.).
5.13. Norėdamas grąžinti Transporto priemonę, Naudotojas Mobiliojoje programėlėje turi pasirinkti reikiamą komandą. Prieš palikdamas Transporto priemonę, Naudotojas turi įsitikinti, kad ji yra užrakinta, visi langai ir stoglangiai uždaryti, išjungti žibintai, priedai palikti Transporto priemonėje.
5.14. Naudotojas privalo grąžinti Transporto priemonę ne blogesnės būklės už tokią, kokios Transporto priemonė buvo gauta, atsižvelgiant į jos normalų nusidėvėjimą. Siekiant nustatyti Transporto priemonės normalų nusidėvėjimą, vadovaujamasi 2010 m. kovo 1 d. Lietuvos autoverslininkų asociacijos parengta atmintine, paskelbta asociacijos interneto svetainėje http://www.laa.lt/uploads/Atmintine_2010_03_01.pdf (su vėlesniais pakeitimais) (atmintinė laikoma neatskiriama Taisyklių dalimi), ir valstybinės techninės apžiūros taisyklėmis. Normaliu nusidėvėjimu nelaikoma, pvz.:
5.14.1. sulūžusios, deformuotos ar kitaip mechaniškai ar termiškai pažeistos dalys, įtaisai ir mechanizmai;
5.14.2. Transporto priemonės kėbulo įlenkimai, dažų sluoksnio įtrūkimai ir matomi įbrėžimai (kai dažų sluoksnis pažeistas iki grunto sluoksnio);
5.14.3. dažų sluoksnio nusidėvėjimas dėl intensyvaus Transporto priemonės plovimo ir (arba) valymo;
5.14.4. nekokybiškas remontas ir (arba) defektai, atsiradę dėl remonto (nepaisant to, kad Naudotojas neturi teisės nei pats, nei pasitelkdamas trečiuosius asmenis remontuoti Transporto priemonės);
5.14.5. kėbulo langų įtrūkimai;
5.14.6. kėbulo langų įbrėžimai, atsiradę dėl netinkamo Transporto priemonės naudojimo ir (arba) valymo;
5.14.7. interjero pažeidimai ir sugadinimas, pavyzdžiui, pradegintos ar suteptos sėdynės, sulaužytos priekinio skydelio ar kitos plastikinės dalys, bagažinės dangtis, langų atidarymo rankenėlės ir kt.;
5.14.8. pažeista kėbulo geometrija.
 
Kuro kortelės
 
5.15. Kiekvienoje Transporto priemonėje yra Kuro kortelė. Šios kortelės yra Bendrovės nuosavybė. Pasinaudojęs Kuro kortele Naudotojas už degalus atskirai nemoka, o jų kaina yra įtraukta į Naudotojo mokamą Paslaugos mokestį. Kuro kortelės PIN kodą sužinoti galima Mobiliojoje programėlėje.
5.16. Jei Transporto priemonės degalų atsargos sumažėja iki 1/4 degalų bako, Bendrovė gali paprašyti, kad Naudotojas mainais už Kuponą, nuolaidą ar kitą Bendrovės pasiūlytą paskatinimą, papildytų Transporto priemonės degalų baką artimiausioje degalinėje, kuri priklauso Kuro kortelę išdavusiai bendrovei.
5.17. Transporto priemonės degalų pildymui gali būti naudojama tik toje Transporto priemonėje esanti Kuro kortelė. Draudžiama Kuro kortele apmokėti už degalus, pilamus į bet kokią kitą transporto priemonę ar kitą tarą. Naudotojui pažeidus šį draudimą, Bendrovė praneša policijai apie neteisėtą kuro pasisavinimą, o Naudotojo atžvilgiu taikoma Taisyklių VII skyriuje numatyta atsakomybė.
5.18. Naudotojas privalo saugoti Kuro kortelę ir pasinaudojęs ją palikti Transporto priemonėje. Kuro kortelės praradimo atveju Naudotojas nedelsdamas praneša apie tai Bendrovei ir atlygina jos patirtus nuostolius.
5.19. Svetainėje ir Mobiliojoje programėlėje nurodytais atvejais Bendrovė naudotojams siūlo papildomą paslaugą – Transporto priemonės pristatymą į Naudotojo nurodytą pasirinktą vietą. Tokiai paslaugai taikomi mokesčiai numatomi Paslaugų įkainiuose / Kainoraštyje. Bendrovė taip pat turi teisę Naudotojui siūlyti už papildomus įkainius teikti ir kitas paslaugas.
 
Įvykiai Naudojimo laikotarpiu
 
5.20. Jeigu Transporto priemonė sugenda, Transporto priemonės prietaisų skydelyje įsijungia įspėjamieji signalai, girdimi įtartini pašaliniai garsai arba Transporto priemonės negalima toliau saugiai valdyti ir naudoti, Naudotojas privalo nedelsdamas: (i) nutraukti Transporto priemonės naudojimą, (ii) pranešti apie tai Bendrovei telefonu ir (iii) vykdyti kitus Bendrovės nurodymus.
5.21. Eismo įvykio metu ar dėl kitų aplinkybių padarius žalą Transporto priemonei, tretiesiems asmenims ar jų turtui, Bendrovei ar jos turtui, Naudotojas nedelsdamas apie tai praneša Bendrovei ir, kai tai taikoma, atitinkamoms valstybės institucijoms ar tarnyboms (policijai, priešgaisrinei tarnybai ir kt.), užpildo eismo įvykio deklaraciją ir (ar) atlieka kitus būtinus veiksmus, kuriuos privaloma atlikti pagal taikomus teisės aktus, o taip pat kuriuos būtina atlikti tam, kad būtų išvengta didesnės žalos Transporto priemonei, kitam turtui ir (arba) asmenims, arba ta žala būtų sumažinta.
 
Kelionės pabaiga ir Transporto priemonės grąžinimas
 
5.22. Baigęs kelionę Naudotojas privalo išjungti Transporto priemonę (užgesinti jos variklį), atlikti veiksmus, nurodytus Mobiliojoje programėlėje (pvz., užrakinti Transporto priemonę) ir palikti Transporto priemonę Stovėjimo zonoje. Atlikęs visus veiksmus ir įsitikinęs, kad Transporto priemonė yra užrakinta, Naudotojas gali palikti Transporto priemonę.
5.23. Stovėjimo zona, iš kurios paimama Transporto priemonė, ir Stovėjimo zona, į kurią grąžinama Transporto priemonė, gali skirtis. Kai kurių nurodytų Svetainėje ir (arba) Mobiliojoje programėlėje modelių Transporto priemonės turi būti grąžintos į tą pačią Stovėjimo zoną, iš kurios buvo paimtos. Stovėjimo zonų teritorijos pažymimos ir parodomos Bendrovės interneto svetainėje ir (ar) Mobiliojoje programėlėje. Transporto priemonės parkavimas ar palikimas Stovėjimo zonoje gali būti mokamas, t. y. už Transporto priemonės palikimą ar paėmimą (rezervavimą) tokioje zonoje gali būti imamas Paslaugų įkainiuose ir (ar) Kainoraštyje numatyto dydžio mokestis.
 

VI. NAUDOJIMOSI TURTU SĄLYGOS

 
6.1. Jeigu kitaip nenumatyta Taisyklėse ar Mobiliojoje programėlėje, turtu, esančiu Transporto priemonėje, įskaitant Transporto priemonės priklausinius (pvz., vaikiška kėdutė) ir kitu Transporto priemonėje esančiu turtu (pvz., rogutėmis), Naudotojas privalo naudotis laikantis šių Taisyklių reikalavimų.
6.2. Jeigu kitaip nenumatyta Taisyklėse ar Mobiliojoje programėlėje, Naudotojas gali naudoti turtą, esantį Transporto priemonėje, įskaitant jos priklausinius, tik pagal tiesioginę jo paskirtį, tik Transporto priemonėje arba su ja ir tik tuo metu, kai yra naudojamasi Paslaugomis.
6.3. Naudodamasis turtu, esančiu Transporto priemonėje, įskaitant jos priklausinius, Naudotojas privalo laikytis tokio turto naudojimo instrukcijų ir kitų reikalavimų.
6.4. Baigęs naudojimąsi Transporto priemone, Naudotojas privalo turtą, esantį Transporto priemonėje, įskaitant jos priklausinius, grąžinti kartu su grąžinama Transporto priemone ne blogesnės būklės už tokią, kokios šis turtas buvo gautas, atsižvelgiant į jo normalų nusidėvėjimą, grąžinamą turtą paliekant jam pritaikytoje ir (ar) jam skirtoje vietoje.
 
VII. ATSAKOMYBĖ
 
Bendrosios žalos atlyginimo nuostatos
 
7.1. Naudotojas, kaip didesnio pavojaus šaltinio valdytojas, visu Transporto priemonės Naudojimo laikotarpiu prisiima visišką atsakomybę už Taisyklių, teisės aktų pažeidimus bei žalą, padarytą Bendrovei, Transporto priemonei ir (ar) tretiesiems asmenims. Naudotojas yra atsakingas už asmenų, kurie naudojasi Transporto priemone kartu su Naudotoju (pavyzdžiui, keleivių), saugumą, sveikatą, gyvybę, taip pat savo ar kitų asmenų turto sugadinimą, sunaikinimą ar praradimą, nebent kitaip būtų numatyta taikytinuose teisės aktuose. 
7.2. Jokios šių Taisyklių nuostatos neriboja Bendrovės teisės nukreipti išieškojimą į trečiuosius asmenis (taikant deliktinę ar kvazideliktinę atsakomybę), savo veiksmais ar neveikimu sukėlusius žalą Bendrovei, tačiau tokia Bendrovės teisė niekaip neapriboja minėtos Naudotojo atsakomybės.
7.3.. Šių Taisyklių tikslais Bendrovės patirtą žalą (nuostolius) sudaro (įskaitant, bet neapsiribojant):
7.3.1. žala Bendrovės reputacijai, prestižui ir geram vardui, prekių ženklams ir pavadinimui, jos korporatyviniams principams, taip pat Bendrovės socialiniam įvaizdžiui;
7.3.2. žala Transporto priemonei (įskaitant jos vertės sumažėjimą) ir joje esančiam turtui, įskaitant priklausinius;
7.3.3. visos išlaidos, susijusios su Transporto priemonės transportavimu, saugojimu, valymu, parkavimu, remontu (tiek faktiškai patirtos, tiek ir išlaidos, kurios nėra patirtos, tačiau yra nustatytos ir įvertintos nepriklausomo žalos vertintojo kaip būtinos Transporto priemonės remonto išlaidos);
7.3.4. išlaidos, susijusios su žalos vertinimu, nustatymu, reguliavimu ir administravimu;
7.3.5. išlaidos, susijusios su Transporto priemonės pardavimu, realizavimu;
7.3.6. išlaidos, skirtos skolos išieškojimui;
7.3.7. netiesioginiai nuostoliai (pvz., negautos pajamos, Transporto priemonės prastova);
7.3.8. išlaidos, skirtos žalos prevencijai ar jai sumažinti. 
7.4. Neapribojant jokių šių Taisyklių nuostatų taikymo, Naudotojas bus pilnai atsakingas už žalą Transporto priemonei:
7.4.1. jeigu pavagiama Transporto priemonė ar jos dalis arba jos apgadinamos dėl to, kad vairuotojas paliko atidarytus langus, stoglangį, nudengtą stogą, neužrakintas duris ir pan.;
7.4.2. pavogus Transporto priemonę ar jos dalis arba juos apgadinus asmenims, kurie su Naudotoju ar jo žinia ir valia naudojosi Transporto priemone.
7.5. Naudotojas nėra atsakingas už žalą Transporto priemonei, Bendrovei ar kitiems asmenims, kai:
7.5.1. tokie pažeidimai ar žala yra padaryti dėl Bendrovės ir (ar) trečiųjų asmenų kaltės (išskyrus Taisyklių 7.6 punkte aptartą trečiųjų asmenų kaltę, už kurią atsako Naudotojas);
7.5.2. Transporto priemonės gedimai yra ankstesnio Transporto priemonės eksploatavimo arba normalaus nusidėvėjimo pasekmė, jeigu Naudotojas nedelsdamas informavo apie juos Bendrovę telefonu bei vykdė Bendrovės nurodymus;
7.5.3. egzistuoja kiti teisėti pagrindai, ribojantys arba panaikinantys Naudotojo atsakomybę (pavyzdžiui, nenugalima jėga (force majeure), valstybės veiksmai ir kt.).
7.6. Tais atvejais, kai Taisyklių pažeidimą ar kitus jose nurodytus veiksmus atlieka ir (arba) žalą Bendrovei ir (ar) kitiems asmenims, įskaitant patį Naudotoją, sukelia trečiasis asmuo, kuriam Naudotojas savo aktyviais ar pasyviais veiksmais ir (arba) neveikimu, tiesiogiai ar netiesiogiai, tyčia ar dėl neatsargumo, leidžia, sutinka, perduoda ar kitaip įgalina, arba sudaro galimybes, arba bet kaip kitaip sukuria sąlygas trečiajam asmeniui ar jų grupei patekti į, valdyti ir (ar) kitaip naudotis Transporto priemone, jų priedais ir (ar) savo Paskyra, arba neužkerta tam kelio:
7.6.1. Naudotojas prisiima visą riziką, atsakomybę ir nuostolius už trečiųjų asmenų veiksmais ar neveikimu padarytus Taisyklių, įstatymų pažeidimus ir (ar) sukeltą žalą Bendrovei ir (ar) tretiesiems asmenims;
7.6.2. Taisyklėse nurodytos baudos, žalos (nuostolių) atlyginimas, kitos atsakomybės priemonės ir visos jų pasekmės taikomos Naudotojui, laikant, kad tokius veiksmus ir pažeidimus padarė bei žalą sukėlė pats Naudotojas;
7.6.3.Taisyklių IX-X skyriuje nurodytos priemonės (Paskyros blokavimas, draudimas naudotis Paslaugomis, kt.) ir visos jų pasekmės taikomos Naudotojui, laikant, kad tokius veiksmus ir pažeidimus padarė pats Naudotojas;
7.6.4. visos kitos tokių veiksmų ir neveikimo pasekmės taikomos Naudotojui, laikant, kad tokius veiksmus (neveikimą) padarė pats Naudotojas.
 
Baudos
 
7.7. Taisyklėse yra aptariamos baudos bei jų taikymo sąlygos, principai ir tvarka, o konkrečios baudų rūšys ir jų konkretus dydis yra nurodomas Kainoraštyje, kuris gali būti periodiškai atnaujinamas. Kainoraštį galima rasti Svetainėje ir Mobiliojoje programėlėje. Be to, su kiekvienai rezervacijai taikomu ir tuo metu galiojančiu Kainoraščiu Naudotojas privalo susipažinti Mobiliojoje programėlėje prieš patvirtinant kiekvieną rezervaciją.
7.8. Taisyklėse aptariamos ir Kainoraštyje išvardijamos baudos yra laikomos iš anksto nustatytais būsimais, neginčijamais ir neįrodinėtinais Bendrovės nuostoliais, įskaitant nuostolius Bendrovės reputacijai, prestižui ir geram vardui, prekių ženklams ir pavadinimui, jos korporatyviniams principams, taip pat Bendrovės socialiniam įvaizdžiui, taip pat įskaitant visus kitus Bendrovės nepatogumus, suvaržymus ir pan., kuriuos ji patiria dėl to, kad Naudotojas netinkamai vykdo Taisyklių reikalavimus ar jų nevykdo, t. y. kuriuos sukelia neteisėti Naudotojo veiksmai. Visos baudos, kurios yra taikomos Naudotojui remiantis šiomis Taisyklėmis ir kurių dydžiai yra nurodyti Kainoraštyje, yra skirtos visų pirma užtikrinti Naudotojo prievolių, numatytų šiose Taisyklėse, tinkamą įvykdymą, o antra – kompensuoti Bendrovės nuostolius, todėl negali būti aiškinamos ar suprantamos kaip baudinės netesybos, kuriomis siekiama nubausti Naudotoją, net jei jos ir vadinamos „baudomis“
7.9. Visos Taisyklėse nurodytos baudos yra įskaitinės, tai yra, į jas yra įskaičiuoti Bendrovės patirti nuostoliai. Be to, Naudotojas sumokėjęs Kainoraštyje nurodytą baudą privalo atlyginti Bendrovei visus papildomo dydžio ar papildomo tipo nuostolius, kurių nepadengia sumokėta bauda. Baudos sumokėjimas neatleidžia Naudotojo nuo pareigos atlyginti visus kitus Bendrovės nuostolius, kurių ir kiek nepadengia sumokėta bauda. Taip pat, baudos taikymas neatleidžia Naudotojo nuo pareigos vykdyti kitus šiose Taisyklėse ir (ar) teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, tiek kiek pagal esmę ir turinį tokių įsipareigojimų nepadengia ar nepakeičia Naudotojo sumokėta bauda. Visi Naudotojo atskirais veiksmais sukelti atskirų rūšių žalos (nuostolių) atvejai nustatomi ir vertinami atskirai, net jeigu jie yra sukeliami tuo pačiu metu. Tokiais atskirais veiksmais sukeltų atskirų / skirtingų nuostolių (žalos) rūšių atlyginimas (sumokant baudą ir (ar) atlyginant nuostolius) nepadengia viena kitos ir taikomas atskirai kiekvienai tokiai žalos rūšiai ir atitinkamai ją sukėlusiam Naudotojo veiksmui.
7.10. Naudotojas privalo sumokėti Bendrovei Kainoraštyje nurodyto dydžio baudą šiais atvejais (atvejų sąrašas yra tik iliustracinis, nėra baigtinis, o baigtinis baudų sąrašas pateikiamas Kainoraštyje):
7.10.1. už Transporto priemonės, priedų ar įrenginių sugadinimą, praradimą;
7.10.2. už rūkymą Transporto priemonėje;
7.10.3. už netinkamą Kuro kortelės naudojimą;
7.10.4. už pavojingą, chuliganišką ar neatsargų vairavimą;
7.10.5. už išteptą, išpurvintą Transporto priemonę, kai ji tampa nešvaresnė nei įprastai naudojant Transporto priemones (pavyzdžiui, važiuojama bekele, miškais, vandens telkiniais, sekliomis pelkėmis, kalnais, tokiose vietose, kurios privažiuojamos tik specialiu transportu arba specialiai tam parengtais automobiliais, arba pažeidžiant kelių eismo taisykles, kt.);
7.10.6. už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio (viršijant 0,00 promilių), narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (arba kai Naudotojas vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo, arba vengė neblaivumo arba apsvaigimo patikrinimo (šių Taisyklių prasme neblaivumas ir apsvaigimas suprantamas taip, kaip jis apibrėžiamas teisės aktuose). Naudotojas privalo sumokėti Bendrovei Kainoraštyje nurodyto dydžio baudą už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio (viršijant 0,00 promilių), narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir tais atvejais, kai jis / ji perdavė Transporto priemonę ar kitu būdu sudarė galimybę ją vairuoti kitam asmeniui, apsvaigusiam nuo alkoholio (viršijant 0,00 promilių), narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, arba toks asmuo vengė neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo;
7.10.7. už Transporto priemonės, joje esančio turto pasavinimą, praradimą ar kuro pasisavinimą;
7.10.8. už leidimą kitiems asmenims naudotis Naudotojo Paskyra ar išsinuomota Transporto priemone;
7.10.9. už kitų šių Taisyklių ar teisės aktų nuostatų pažeidimą.
7.11. Naudotojas, sumokėjęs baudą Bendrovei ar atlyginęs jai žalą, neįgyja nuosavybės teisių į Transporto priemonę, ar regreso teisių į Bendrovę ar Transporto priemonės savininką.
 
Specialios baudų nuostatos
 
7.12. Kuro pasisavinimo atveju Naudotojas privalo sumokėti Bendrovei Kainoraštyje nurodytą baudą, kuri yra skirta kompensuoti Bendrovės nuostolius, patiriamus dėl tokių įvykių užkardymo, prevencijos, nustatymo, administravimo, o taip pat papildomai kompensuoti visą pasisavinto kuro vertę.
7.13. Tuo atveju, jeigu Naudotojas Transporto priemonę palieka (t. y., baigia kelionę) ne Mobiliojoje programėlėje pažymėtose Stovėjimo zonose ir tai įvyksta ne Lietuvoje, Naudotojas privalo sumokėti Bendrovei Kainoraštyje nurodytą baudą, kuri yra skirta kompensuoti Bendrovės nuostolius, patiriamus dėl tokių įvykių užkardymo, prevencijos, nustatymo, administravimo, o taip pat privalo kompensuoti visas Bendrovės patirtas Transporto priemonės transportavimo ir kitas papildomas išlaidas.
7.14. Tuo atveju, jeigu Naudotojas praranda Transporto priemonės užvedimo raktus, Naudotojas privalo sumokėti Bendrovei Kainoraštyje nurodytą baudą, kuri yra skirta kompensuoti Bendrovės nuostolius, patiriamus dėl tokių įvykių užkardymo, prevencijos, nustatymo, administravimo, o taip pat privalo kompensuoti visus rakto įsigijimo (gamybos) bei programavimo kaštus.
7.15. Kainoraštyje nurodyta bauda už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio (viršijant 0,00 promilių), narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (arba kai Naudotojas vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo, arba vengė neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo) yra laikoma Naudotojo ir Bendrovės iš anksto sutartais, neginčijamais ir neįrodinėtinais Bendrovės nuostoliais Bendrovės reputacijai, prestižui ir geram vardui, prekių ženklams ir pavadinimui, jos korporatyviniams principams, taip pat Bendrovės socialiniam įvaizdžiui, taip pat ji skirta atlyginti visus kitus Bendrovės nepatogumus, suvaržymus ir pan., kuriuos Bendrovė patiria dėl to, kad Naudotojas nevykdo ar netinkamai vykdo Taisyklių reikalavimus. Aptariama bauda taip pat atlieka tinkamo Naudotojo prievolės vairuoti neapsvaigus nuo alkoholio (neviršijant 0,00 promilių), narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, kaip detaliau aprašyta šiose Taisyklėse, užtikrinimo bei su tuo susijusią prevencinę funkciją.
 
Eismo įvykio sukelti nuostoliai
 
7.16. Išskyrus Taisyklių 7.17 punkte nurodytas išimtis, tais atvejais, kai eismo įvykio metu buvo sugadinta Transporto priemonė ar Bendrovei buvo sukelta kita žala, o dėl tokio eismo įvykio kaltas Naudotojas, jis Bendrovei atlygina dėl tokio įvykio sukeltų nuostolių sumą, kuri neviršija 500 (penkių šimtų) eurų ir dėl tokio įvykio Bendrovei neprivalo atlyginti jokių papildomų nuostolių. Tokiu atveju Bendrovė sau prisiima visus likusius dėl tokio įvykio patirtus nuostolius, kurie viršija 500 (penkių šimtų) eurų sumą. Jeigu dėl tokio įvykio Naudotojo sukelta žala Bendrovei nesiekia nurodytos 500 (penkių šimtų) eurų sumos, Naudotojas Bendrovei atitinkamai atlygina tokią nuostolių sumą.
7.17. Žemiau nurodytais atvejais, jeigu eismo įvykio metu buvo sugadinta Transporto priemonė ar Bendrovei padaryta kita žala, ir dėl tokio eismo įvykio kaltas Naudotojas (ar kitas asmuo, nurodytas Taisyklių 7.6 punkte), Naudotojas privalo Bendrovei atlyginti visus nuostolius, kurių dydis nėra ribojamas Taisyklių 7.16 punkte nurodyta suma:
7.17.1. kai žala atsirado Transporto priemonei dalyvaujant bet kurio pobūdžio sportinėse varžybose, sportinėse lenktynėse ar sportinėse treniruotėse;
7.17.2. kai Transporto priemonę valdė tokios teisės neturintis asmuo;
7.17.3. kai Transporto priemonė yra naudojama tikslams, kuriems ji nėra suprojektuota ar skirta (įskaitant kai įvykis nutiko važiuojant ne kelių eismui skirtomis vietovėmis (užšalusiais vandens telkiniais, miškais, pievomis ir pan.));
7.17.4. kai asmuo neturi teisės vairuoti tokios kategorijos arba visų Transporto priemonių, arba Transporto priemonė valdoma neteisėto valdytojo (įskaitant asmens, kuriam Transporto priemonę perdavė Naudotojas, pažeisdamas šias Taisykles);
7.17.5. kai vairuotojas Transporto priemone naudojosi apsvaigęs nuo alkoholio (viršijant 0,00 promilių), narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (taip pat, kai Naudotojas vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo, arba vengė neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo);
7.17.6. kai žala padaryta tyčia ar dėl didelio neatsargumo (pvz., dėl ženkliai viršyto greičio, dėl pavojingo ar chuliganiško vairavimo, dėl kitų šiurkščių KET pažeidimų);
7.17.7. kai žala Transporto priemonei sukeliama pažeidus Taisyklių 5.3.11 punkto, 5.3.12 punkto reikalavimus;
7.17.8. kai Naudotojas pasišalina iš įvykio vietos;
7.17.9. kai Naudotojas nevykdo kelių policijos ar kitų kompetentingų institucijų nurodymų;
7.17.10. kai Naudotojas naudoja Transporto priemonę nusikalstamai veikai vykdyti;
7.17.11. kai Naudotojas nepraneša Bendrovei, policijai, priešgaisrinei tarnybai ir (arba) kitoms kompetentingoms institucijoms ar tarnyboms apie eismo įvykį;
7.17.12. kai Naudotojas pažeidžia Taisyklių 7.19 punkte numatytas pareigas.
7.18. Į Transporto priemonę įpylus ne tos rūšies kurą, Naudotojas Bendrovei atlygina dėl to patirtų nuostolių sumą, neviršijančią 500 (penkis šimtus) eurų.
 
Žala (nuostoliai), eismo įvykio metu sukelti tretiesiems asmenims. Draudimas
 
7.19. Eismo įvykio metu Naudotojas privalo laikytis Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme įtvirtintų pareigų, įskaitant:
7.19.1. imtis jam prieinamų, protingų priemonių galimai žalai sumažinti, imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų suteikta medicinos pagalba nukentėjusiesiems, pagal galimybes apsaugoti nukentėjusiųjų turtą;
7.19.2. apie eismo įvykį nedelsdamas pranešti policijai Kelių eismo taisyklėse nustatytais atvejais;
7.19.3. teisės aktuose numatytais atvejais užpildyti eismo įvykio deklaraciją ir joje nubraižyti eismo įvykio schemą, aprašyti eismo įvykio aplinkybes ir duoti visiems eismo dalyviams pasirašyti;
7.19.4. pateikti kitiems eismo įvykio dalyviams informaciją, būtiną jo civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įmonei nustatyti;
7.19.5. apie įvykį nedelsdamas pranešti Bendrovei.
7.20. Naudotojas privalo atlyginti žalą, sukeltą tretiesiems asmenims, ar kitaip kompensuoti eismo įvykio metu jiems sukeltą žalą (arba kompensuoti šias sumas civilinės atsakomybės draudikui) tais atvejais, kai dėl Naudotojo kaltės arba kitų priežasčių, už kurias nėra atsakinga Bendrovė, draudikas atsisako išmokėti draudimo išmoką pagal Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo polisą:
7.20.1. Naudotojas pažeidė Taisyklių 7.19 punkte įtvirtintas pareigas;
7.20.2. egzistuoja Taisyklių 7.17 punkte nurodytos aplinkybės;
7.20.3. žala atsirado tuo metu, kai Transporto priemonė nedalyvavo viešajame kelių eisme: buvo garaže, remonto dirbtuvėse, kitoje ne kelių eismui skirtoje vietoje, buvo naudojama darbams ne keliuose;
7.20.4. atvejais, kai žala viršija sumą, numatytą Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo polise, arba draudikas, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras ir pan. atsisako išmokėti draudimo išmoką dėl kitų priežasčių, už kurias nėra atsakinga Bendrovė;
7.20.5. atvejais, kai dėl Naudotojo kaltės negalioja Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo polisas arba draudikas atsisako išmokėti draudimo išmoką.
 
Žalos nustatymas. Žalos reguliavimas
 
7.21. Tais atvejais, kai Bendrovė patiria žalą (išskyrus atvejus, kai žalos dydis patenka į šalių iš anksto sutartų nuostolių sumas (baudas), kurių dydžiai numatyti Kainoraštyje), Bendrovės patirtos žalos dydis (nuostolių suma) nustatomas Bendrovei pasitelkiant profesionalius nepriklausomus sertifikuotus (licencijuotus) žalos vertintojus ir kitus paslaugų teikėjus.
7.22. Bendrovė ar jos pasitelktas nepriklausomas žalų reguliavimo ekspertas gavęs pradinę informaciją, atlieka įvykio tyrimą, kurio metu gali būti apklausiamas Naudotojas, įvykio liudininkai, apžiūrima įvykio vieta, užklausiamos atitinkamos teisėsaugos, teisėtvarkos, gydymo medicininės ekspertizės įstaigos, taip pat organizacijos, kuriose sudaromi psichoneurologinių, toksikologinių, narkologinių įskaitų sąrašai, taip pat kitokios organizacijos, įmonės ar įstaigos. Prireikus, daromos nuotraukos, atliekamos ekspertizės, tyrimai. Visu žalos nustatymo ir tyrimo metu Naudotojas turi teisę teikti papildomą medžiagą, paaiškinimus Bendrovei ir (ar) jos pasitelktam nepriklausomam žalų reguliavimo ekspertui.
7.23. Žala Transporto priemonei bei Bendrovės patirta žala (nuostoliai) nustatoma ir įvertinama vadovaujantis transporto priemonių, kito turto vertinimo bei nustatymo metodikomis, žalos įvertinimo metodikomis ir taisyklėmis, kuriomis pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus privalo vadovautis nepriklausomi žalų reguliavimo ekspertai, nustatydami žalą Transporto priemonei.
7.24. Bendrovė ar jos pasitelktas žalų reguliavimo ekspertas informuoja Naudotoją apie pradėtą žalos nustatymo procesą, o atlikus žalos įvertinimą, Naudotojui pateikia žalos vertinimo ataskaitą, sąmatą bei susijusius dokumentus ir informaciją. Bendrovės ar jos pasitelkto žalų reguliavimo eksperto išvados yra privalomos Naudotojui, jei šių Taisyklių 7.25 punkte nurodyta tvarka nėra įrodoma, kad jos iš esmės neatitinka tikrosios padėties.
7.25. Naudotojas dėl Bendrovės ar jos pasitelkto žalų reguliavimo eksperto atlikto žalos vertinimo per 7 (septynių) dienų terminą gali pareikšti motyvuotus prieštaravimus, pateikdamas savo pasitelkto nepriklausomo sertifikuoto (licencijuoto) vertintojo žalos nustatymo (įvertinimo) ataskaitą, atitinkančią tokio pobūdžio vertinimui ir dokumentams keliamus teisės aktų reikalavimus (toliau – Alternatyvi žalos ataskaita). Naudotojo pateikta Alternatyvi žalos ataskaita ir kiti Bendrovei Naudotojo pateikti dokumentai vertinami drauge su kita Bendrovės ir jos pasitelkto žalų reguliavimo eksperto bei kitų paslaugų teikėjų surinkta ir parengta informacija. Tarp šalių kilus nesutarimams dėl žalos dydžio, galutinę išvadą šiuo klausimu pateikia Bendrovės pasitelktas žalų reguliavimo ekspertas, kurio išvados yra privalomos Bendrovei ir Naudotojui. Naudotojas prisiima visus kaštus, susijusius su Alternatyvia žalos ataskaita ir su savo ar kitų trečiųjų asmenų pasamdyto nepriklausomo žalos vertintojo darbu.
7.26. Naudotojas privalo padengti žalos nustatymo, reguliavimo ir administravimo kaštus, kuriuos patiria Bendrovė, taip pat prisiimti visas alternatyvaus ar papildomo tyrimo ar žalos vertinimo išlaidas, kurias Naudotojas patiria įgyvendindamas Taisyklių 7.25 punkte numatytas teises. 
 
Papildomi mokesčiai
 
7.27. Jei Naudotojas, naudodamasis Transporto priemone, pažeidžia Kelių eismo taisykles, Bendrovė turi teisę taikyti administravimo mokestį, kurio dydis nurodytas Kainoraštyje. Administravimo mokestis skirtas padengti minimalias Bendrovės išlaidas, susijusias su tokio pažeidimo administravimu.
7.28. Visos valstybės taikomos baudos už Kelių eismo taisyklių pažeidimus tenka Naudotojui.
7.29. Naudotojas turi pats susimokėti kelių naudotojo mokestį už važiavimą krovininėmis Transporto priemonėmis teisės aktų nustatyta tvarka (daugiau informacijos rasite čia: https://www.keliumokestis.lt/).
7.30. Taisyklėse numatytais atvejais Naudotojas taip pat privalo padengti Bendrovės patirtus su Naudotojo padarytos žalos ar skolos administravimu susijusius kaštus, išskyrus atvejus, kai šie kaštai jau yra įtraukti į Kainoraštyje nurodytos baudos sumą.
7.31. Naudotojas taip pat privalo sumokėti kitus papildomus mokesčius, nurodytus Kainoraštyje.
 
Baudų, papildomų mokesčių, kitų sumų mokėjimo sąlygos
 
7.32. Bendrovė automatiškai nurašo baudos ir (arba) papildomų mokesčių, nurodytų Kainoraštyje, sumą iš Mokėjimo sąskaitos. Lėšos nuo Mokėjimo sąskaitos nurašomos iškart po to, kai nustatomas pažeidimas, jis tinkamai užfiksuojamas ir apie tai iš anksto informuojamas Naudotojas (per Mobiliąją programėlę ar kitaip).
7.33. Naudotojas, gavęs Taisyklių 7.24 7.25 punkte nurodytus dokumentus ir sąskaitą, ją apmoka per 7 (septynias) dienas (išskyrus atvejus, kai Naudotojas pasinaudoja savo teise, numatyta Taisyklių 7.25 punkte).
 
Bendrovės atsakomybė
 
7.34. Bendrovė yra atsakinga už šiose Taisyklėse numatytų pareigų vykdymą ir atlygina Naudotojui nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo Bendrovės pareigų vykdymo, tik tuo atveju, jeigu tokie nuostoliai sukelti esant Bendrovės kaltei.
7.35. Neapribojant aukščiau pateiktų nuostatų taikymo, tiek, kiek tokius atsakomybės ribojimus leidžia taikytina teisė, Bendrovė neatsako už:
7.35.1. žalą, kurią Naudotojas patyrė dėl vėlavimo (pvz., vėlavimo atvykti į nustatytą vietą, kt.), termino praleidimo ir pan., susijusio su naudojimusi Paslaugomis;
7.35.2. žalą, kurią Naudotojas sukėlė tretiesiems asmenims ar jų turtui, naudodamasis Paslaugomis;
7.35.3. Naudotojo turtui, sveikatai ar gyvybei padarytą žalą, kurią Naudotojas patyrė naudodamasis Paslaugomis;
7.35.4. negautą pelną, pajamų, verslo praradimą, nesudarytus susitarimus ar nesudarytas sutartis, programinės įrangos, duomenų ar informacijos sugadinimą ar naudojimosi galimybių praradimą, reputacijos praradimą arba jai padarytą žalą;
7.35.5. Naudotojo nuostolius, kuriuos jis / ji patyrė dėl to, kad negalėjo naudotis Transporto priemone įvykus eismo įvykiui ar esant kitoms nuo Bendrovės nepriklausančioms priežastims;
7.35.6. nuostolius, viršijančius nesuteiktų ar netinkamai suteiktų Paslaugų kainą.
7.36. Jeigu Bendrovė neužtikrina tinkamo Paslaugų teikimo Naudotojui (t. y. Transporto priemonės rezervacijos galiojimo metu rezervuotos Transporto priemonės nėra toje vietoje, kuri nurodyta Mobiliojoje programėlėje, arba jos negalima eksploatuoti), Naudotojui informavus apie tai Bendrovę, Bendrovė įsipareigoja Bendrovės pasirinkimu: (i) atlyginti Naudotojo taksi išlaidas, kurių dydis suderinamas telefonu ir neviršija Kainoraštyje nurodytos sumos, arba (ii) suteikti atitinkamo dydžio nuolaidą, sumą pervedant į Naudotojo elektroninę piniginę (angl. wallet).
7.37. Bendrovės Naudotojui kompensuojama suma (dėl kurios susitarė šalys arba kurią nustatė kompetentinga institucija) Naudotojo pasirinkimu įtraukiama (įskaitoma) į būsimas sąskaitas ir (arba) mokėjimus už Paslaugas, arba pervedama į Mokėjimo sąskaitą, arba sumokama pervedant į Naudotojo elektroninę piniginę (angl. wallet).
7.38. Tiek, kiek leidžia taikytini teisės aktai, Bendrovė netaiko jokių garantijų ir neprisiima jokios atsakomybės už Naudotojo ar trečiosios šalies veiksmus ar neveikimą.
 
VIII. PASLAUGŲ KAINA. PAPILDOMI MOKESČIAI. MOKĖJIMO SĄLYGOS
 
8.1. Už naudojimąsi Paslaugomis Naudotojas moka Bendrovei kainą, nurodytą Paslaugų įkainiuose ir galiojančią Paslaugų užsakymo (rezervacijos) metu, taip pat sumoka visus papildomus mokesčius, nurodytus Kainoraštyje.
8.2. Bendrovė turi teisę vienašališkai nustatyti ir keisti Paslaugų įkainius, Kainoraštį, kitas rezervacijos sąlygas, jas paskelbdama Mobiliojoje programėlėje ir Svetainėje. Šie pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Mobiliojoje programėlėje ir (ar) Svetainėje. Su kiekvienai rezervacijai taikomomis Paslaugų kainomis ir su taikomu Kainoraščiu Naudotojas privalo susipažinti Mobiliojoje programėlėje kiekvieną kartą prieš patvirtindamas rezervaciją.
8.3. Mobiliojoje programėlėje nurodytais atvejais gali būti taikomi papildomi mokesčiai ar tarifai, nurodyti Kainoraštyje arba Paslaugų įkainiuose:
8.3.1. mokestis už Naudotojo tapatybės patikrinimą – verifikaciją (už vairuotojo pažymėjimo pridėjimą ir pan.);
8.3.2. registracijos mokestis, kurį Naudotojas gali išleisti Paslaugoms;
8.3.3. minimali Paslaugų kaina (t. y. minimali suma, kuri yra nuskaičiuojama nuo Mokėjimo sąskaitos nepriklausomai nuo Paslaugų trukmės).
8.4. Paslaugų mokesčio apskaičiavimo tikslais Naudojimo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Transporto priemonės atrakinimo (pratęstos rezervacijos atveju – nuo pratęsto rezervacijos laiko patvirtinimo momento), ir tęsiasi iki kelionės pabaigos atliekant Mobilioje programėlėje nurodytus veiksmus (arba rezervacijos atšaukimo). Paslaugos kaina apskaičiuojama pagal Paslaugų įkainius ir Kainoraštį, galiojančius Paslaugų užsakymo (rezervacijos) metu. Transporto priemonės atrakinimas arba užrakinimas (kiekvienas veiksmas atskirai) gali užtrukti iki 1 (vienos) minutės, ir šis laikas yra įtraukiamas į Naudojimo laikotarpį.
8.5. Išskyrus tuos atvejus, jeigu taikomas kitokias sąlygas numatantis Paslaugų planas, Paslaugų kaina už kiekvieną Transporto priemone nuvažiuotą kilometrą apskaičiuojama Transporto priemone nuvažiuotų kilometrų skaičių dauginant iš Paslaugų įkainiuose nurodyto vieno kilometro įkainio. Transporto priemone nuvažiuotas atstumas apvalinamas į didesnę pusę kilometro tikslumu.
8.6. Bendrovė gali savo nuožiūra nustatyti ir taikyti įvairius apmokėjimo už Paslaugas planus. Planų tipai, mokesčių dydžiai, sąlygos, taikoma kainodara, siūlomos naudos ir privalumai bei taikomos papildomos taisyklės (jeigu taikomos) yra nurodytos Svetainėje bei Mobiliojoje programėlėje.
8.7. Bendrovė turi teisę savo nuožiūra suteikti Naudotojui maksimalaus įsiskolinimo už suteiktas Paslaugas limitą naudojimuisi Paslaugomis. Bendrovė turi išimtinę teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, panaikinti, sumažinti ar padidinti šį limitą.
8.8. Prieš Naudotojui pradedant naudotis Transporto priemone, Bendrovė turi teisę patikrinti, ar Naudotojo Mokėjimo sąskaitoje yra pakankamai lėšų, bei Mokėjimo sąskaitoje rezervuoti Kainoraštyje nurodytą sumą. Užbaigus kelionę, už Paslaugas mokėtina suma gali būti išskaitoma iš rezervuotos sumos; tokiu atveju, jeigu rezervuota suma yra didesnė, skirtumas yra grąžinamas į Mokėjimo sąskaitą.
8.9. Už suteiktas Paslaugas Naudotojas privalo atsiskaityti ne vėliau kaip kelionės pabaigoje, tačiau ilgalaikės kelionės atveju Bendrovė turi teisę apskaičiuotas Paslaugų kainos sumas periodiškai nuskaičiuoti nuo Naudotojo Mokėjimo sąskaitos anksčiau nei baigiama kelionė. Naudotojas sutinka, kad ne vėliau kaip kelionės pabaigoje Paslaugų kaina būtų automatiškai nuskaitoma tokiu eiliškumu, laikant, kad iš pradžių visa Paslaugų kainos suma nuskaitoma:
8.9.1. nuo Naudotojo turimų dovanų kortelių (angl. gifts), o jeigu Paslaugų kainos suma viršija pastarąją, tuomet likusi suma nuskaitoma
8.9.2. nuo sumų, esančių Naudotojo elektroninėje piniginėje (angl. wallet), o jeigu likutis viršija pastarąsias, likusi suma nuskaitoma
8.9.3. nuo Mokėjimo sąskaitos; tuo atveju, jeigu Naudotojas su Paskyra susieja daugiau nei vieną Mokėjimo kortelę, sumos nuskaitomos nuo Pagrindinės Mokėjimo kortelės, o kai joje neužtenka lėšų – gali būti nuskaitoma nuo kitų su Paskyra susietų Mokėjimo kortelių, ir t.t.
Jeigu Paslaugų kainos ir kitų mokesčių nepavyksta nuskaityti ir (ar) aukščiau nurodytuose šaltiniuose nepakanka lėšų, Paslaugų kainą (jos likutį) ir kitas sumas Bendrovė bando nuskaityti automatiškai savo pasirinktu dažnumu iki bus padengta visa suma. Tais atvejais, kai Naudotojas su Paskyra susieja daugiau nei vieną Mokėjimo kortelę, atsiskaitymai, lėšų nurašymai ir kiti mokėjimai, numatyti Taisyklėse, yra atliekami iš Mokėjimo sąskaitos, susietos su Pagrindine Mokėjimo kortele.
8.10. Tais atvejais, kai už Paslaugas nepavyksta atsiskaityti Taisyklių 8.9 punkte nustatyta tvarka ir terminais, Naudotojo galutinis atsiskaitymas už suteiktas Paslaugas privalo įvykti mokėjimo pavedimu į Bendrovės sąskaitą ne vėliau nei per 5 (penkias) dienas po sąskaitos faktūros išrašymo.
8.11. Nepavykus nurašyti lėšų ir (arba) esant lėšų trūkumui Mokėjimo sąskaitoje, nauja šio Naudotojo kelionė (ar rezervacija) yra negalimi tol, kol nesumokama visa įsiskolinimo suma.
8.12. Naudotojas turi teisę prisijungęs prie Svetainėje esančios savitarnos nurodyti duomenis sąskaitų faktūrų išrašymui.
8.13. Bendrovė už suteiktas Paslaugas (remiantis Mobiliosios programėlės ir Transporto priemonės sistemos duomenimis) išrašo sąskaitą faktūrą ir ją išsiunčia Naudotojui elektroniniu paštu tokiais terminais:
8.13.1. už einamojo mėnesio 1–15 d., sąskaita faktūra išrašoma ir siunčiama Naudotojui iki einamojo mėnesio 16 d.;
8.13.2. už einamojo mėnesio 16–31 d., sąskaita faktūra išrašoma ir siunčiama Naudotojui iki sekančio mėnesio 1 d.
8.14. Bendrovė turi teisę už suteiktas Paslaugas sąskaitas faktūras išrašyti ir dažniau nei aukščiau nurodytu periodiškumu. Bendrovė teisės aktų nustatyta tvarka išrašo ir Naudotojui pateikia sąskaitas faktūras už visus papildomus mokesčius, nurodytus Kainoraštyje.
8.15. Gavęs sąskaitas faktūras, Naudotojas privalo per 5 (penkias) darbo dienas patikrinti, ar jos yra teisingos, o pastebėjęs neatitikimų, apie tai pranešti Bendrovei. Naudotojas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo sąskaitos gavimo pareikšti visas pretenzijas, susijusias su sąskaitose nurodoma informacija. Jei Naudotojas nepareiškia jokių pretenzijų per aukščiau nurodytą terminą, yra laikoma, kad Naudotojas sutinka su išrašyta sąskaita faktūra.
8.16. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu peržiūrėti jam išrašytas sąskaitas faktūras Svetainėje, prisijungęs prie savitarnos. Tuo atveju, jeigu visos per nurodytą laikotarpį Naudotojui suteiktos Paslaugos yra pilnai apmokėtos, Naudotojui siunčiamame pranešime yra nurodoma, jog jo neapmokėtas likutis – 0,00 EUR. Kitu atveju Naudotojui siunčiamame pranešime nurodomas nesumokėtos Paslaugų kainos likutis.
8.17. Jeigu Naudotojas nori, kad sąskaita faktūra būtų išrašyta iš naujo arba ištaisyta ne dėl Bendrovės kaltės (pavyzdžiui, kai Naudotojas nurodo neteisingus rekvizitus arba sąskaita fiziniam asmeniui turi būti išrašyta juridiniam asmeniui), už tokį sąskaitos faktūros išrašymą arba ištaisymą taikomas papildomas mokestis, nurodytas Kainoraštyje.
8.18. Tuo atveju, jei Naudotojas laiku neatsiskaito už suteiktas Paslaugas, ir to neatlieka per Bendrovės nustatytą papildomą protingą laikotarpį, Bendrovė turi teisę įgalioti skolų išieškojimo bendrovę atlikti išieškojimo veiksmus arba perduoti savo reikalavimo teisę į Naudotoją skolų išieškojimo bendrovei ar kitiems ūkio subjektams. Bendrovės turimi Naudotojo asmens duomenys skolų išieškojimo, administravimo, žalos apskaičiavimo ir valdymo ir pan. tikslais gali būti perduoti valdžios institucijoms ir (arba) antstoliams, kitiems asmenims ir institucijoms, turinčioms teisę gauti ir tvarkyti šiuos duomenis.
8.19. Naudotojas moka Bendrovei 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
8.20. Jei Naudotojas neatsiskaito už Paslaugas ir negrąžina Transporto priemonės, Bendrovė turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą Naudotojui šių Taisyklių IX skyriaus nustatyta tvarka, blokuoti Transporto priemonės naudojimą, atrakinimą ir (ar) užvedimą, kol Naudotojas neatsiskaitys už suteiktas Paslaugas, taip pat pranešti policijai apie neteisėtą Transporto priemonės pasisavinimą.
8.21. Visos Naudotojo pagal šias Taisykles Bendrovei mokėtinos sumos mokamos, nuskaitomos ir įskaitomos tokiu eiliškumu:
8.21.1. baudos ir delspinigiai;
8.21.2. žalos kompensacija (nuostolių atlyginimas);
8.21.3. kiti Bendrovei mokėtini papildomi mokesčiai ir mokėjimai;
8.21.4. įsiskolinimas už suteiktas Paslaugas.
 
Dovanos, nuolaidos, kuponai, elektroninė piniginė
 
8.22. Naudotojas gali įsigyti arba iš kito asmens gauti dovanų kuponą arba nuolaidų kuponą, arba Bendrovė už Naudotojo socialiai atsakingą ir bendruomenei naudingą elgesį, arba kaip kompensaciją už Naudotojo patirtus nepatogumus arba patirtas išlaidas naudojantis Paslaugomis, arba kitais atvejais (pvz., Naudotojui užpylus kuro, kt.) gali Naudotojui savo nuožiūra suteikti dovanų, nuolaidų kuponą ar kitokį paskatinimą (toliau – Kuponas), kurį Naudotojas turi teisę naudoti atsiskaitymams už Paslaugas ar kitiems Mobiliojoje programėlėje nurodytiems tikslams.
8.23. Bendrovė siūlo įvairių nominalų ir dydžių Kuponus. Savo nuožiūra Bendrovė gali nustatyti, kad Kupono kaina yra mažesnė nei Kupono nominalas.
8.24. Kuponas nėra Bendrovės garantija ar įsipareigojimas, kad Bendrovė neribotą laiką tokiomis pat sąlygomis ir būdu teiks Kupono įsigijimo metu ar kodo susiejimo su Paskyra metu teiktas Paslaugas.
8.25. PVM sąskaita faktūra išrašoma už suteiktas Paslaugas Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais, laikant, kad Kuponas suteikia teisę į atitinkamos sumos dydžio nuolaidą už Paslaugas, kuria atitinkamai sumažinama Paslaugų kaina.
8.26. Aktyvavus Kuponą, Naudotojo elektroninė piniginė (angl. wallet) yra automatiškai papildoma ekvivalenčiu skaičiumi kreditų (išankstinio apmokėjimo už Paslaugas verte). Už kreditus Naudotojas gali įsigyti Paslaugų. Bendrovė turi teisę pasiūlyti įvairias nuolaidas ir akcijas, kurios leistų už kreditus pasinaudoti didesniu kiekiu savo Paslaugų, išbandyti naujas Paslaugas.
8.27. Kupono ir jo kodo galiojimo terminas nurodomas Mobiliojoje programėlėje. Jei Kuponai neišnaudojami pilnai per jų galiojimo laikotarpį, yra laikoma, kad Pirkėjui Paslauga yra suteikta, toks Kuponas yra anuliuojamas.
8.28. Paslaugoms neišnaudota suma Paskyroje negali būti perkeliama į kitą Paskyrą bei nėra grąžinama ištrynus ar panaikinus Paskyrą.
8.29. Naudotojas gali bet kada pasitikrinti elektroninės piniginės (angl. wallet) likutį, Kuponų galiojimo laiką Mobiliojoje programėlėje.
8.30. Kuponas į pinigus nėra keičiamas ir po įsigijimo negali būti grąžinamas, perleidžiamas ar pan.
8.31. Bendrovė pasilieka teisę nepriimti Kupono kodo, suspenduoti arba anuliuoti kreditų sumą, ar kitaip apriboti Paslaugų teikimą, jei Naudotojo veiksmai kelia pagrįstų įtarimų, kad Kuponas yra suklastotas, Kuponas yra naudojamas nesąžiningai, neteisėtai arba kitaip pažeidžiantis Taisykles arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.
8.32. Naudotojas turi teisę į Paskyroje esančią elektroninę piniginę (angl. wallet) iš Mokėjimo sąskaitos pervesti sumą, kuria vėliau Naudotojas gali atsiskaityti už Paslaugas Taisyklių punkte 8.9punkte nustatyta tvarka. Naudotojo prašymu Bendrovė grąžina sumas iš elektroninės piniginės į tą pačią Mokėjimo sąskaitą.
 
IX. PASLAUGŲ TEIKIMO SUSTABDYMAS
 
Laikinas Paslaugų teikimo sustabdymas (Paskyros blokavimas)
 
9.1. Jei Bendrovės nuomone Naudotojas nesilaiko šių Taisyklių, neatsiskaito už Paslaugas, Naudotojas bando pakenkti Mobiliosios programėlės darbo stabilumui, saugumui, o taip pat kitais Taisyklėse įsakmiai nurodytais atvejais (pvz., Taisyklių III skyriuje), Bendrovė turi teisę savo pasirinkimu ir savo nuožiūra Naudojo atžvilgiu nedelsiant pritaikyti vieną iš šių arba visas šias laikinojo pobūdžio apsaugos priemones, skirtas apsaugoti Naudotojo, Bendrovės, kitų naudotojų, trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus (toliau – „Laikinos apsaugos priemonės“):
9.1.1. laikinai sustabdyti Paslaugų teikimą (užblokuoti Paskyrą) (t. y. apriboti Naudotojo galimybę rezervuoti Transporto priemonę);
9.1.2. atšaukti Naudotojo jau užsakytas keliones ar rezervacijas, ir
9.1.3. pritaikyti kitas adekvačias ir proporcingas laikinojo pobūdžio priemones, kurios yra tinkamos šiame punkte nurodytiems tikslams pasiekti.
9.2. Laikinos apsaugos priemonės gali būti taikomos ir Naudotojo prašymu, t. y. paties Naudotojo iniciatyva. Be to, laikinosios ar kitos analogiškos Paslaugų sustabdymo priemonės, Naudotojui pritaikytos Latvijoje ir (ar) Estijoje, t. y. pagal Naudotojo sutartis, sudarytas su SIA CityBee Latvija ir (ar) CityBee Eesti OÜ, automatiškai galioja ir Lietuvoje, laikant, kad jos Naudotojo atžvilgiu yra tinkamai pritaikytos ir galioja vadovaujantis šių Taisyklių nuostatomis.
9.3. Parinkdama Laikinas apsaugos priemones bei nustatydama jų taikymo laikotarpį, Bendrovė įvertina pažeidimo pobūdį, trukmę, sukeltus padarinius, ankstesnius Naudotojo veiksmus naudojantis Paslaugomis, kitus reikšmingus kriterijus.
9.4. Bendrovė nedelsdama praneša Naudotojui (Mobiliojoje programėlėje ar kitaip) apie jam pritaikytas Laikinas apsaugos priemones. Laikinos apsaugos priemonės įsigalioja ir Naudotojo atžvilgiu pradedamos taikyti nedelsiant (įskaitant atvejus, kai Bendrovė nusprendžia jas taikyti po pranešimo apie pažeidimą pateikimo pagal Taisyklių 9.6 punktą).
9.5. Taisyklėse numatyta tvarka ir sąlygomis Bendrovei pritaikius vieną ar kelias Laikinas apsaugos priemones:
9.5.1. laikinai sustabdomas Paslaugų teikimas Naudotojui;
9.5.2. laikinai sustabdomas su tuo susijusių Bendrovės pareigų vykdymas;
9.5.3. Naudotojas privalo nedelsdamas baigti kelionę (jeigu pranešimas gaunamas kelionės metu) ir grąžinti Transporto priemonę į artimiausią Stovėjimo zoną;
9.5.4. esant pakankamam pagrindui ir objektyvioms priežastims (pvz., Naudotojas toliau neteisėtai naudojasi Transporto priemone, atsisako grąžinti Transporto priemonę), Bendrovė turi teisę blokuoti Transporto priemonės naudojimą, atrakinimą ir (ar) užvedimą, taip pat atsiimti Transporto priemonę nedalyvaujant Naudotojui;
9.5.5. Naudotojui taikomos bendrosios Taisyklėse numatytos atsakomybės priemonės.
9.6. Prieš pritaikant vieną ar kelias Laikinas apsaugos priemones, Bendrovė turi teisę, tačiau neprivalo, pareikalauti, kad Naudotojas pašalintų pažeidimą per Bendrovės nustatytą terminą.
9.7. Laikinos apsaugos priemonės panaikinamos ir galimybė naudotis Paslaugomis atnaujinama:
9.7.1. gavus Naudotojo rašytinį prašymą, su sąlyga, kad:
9.7.1.1. Naudotojas pašalina pažeidimą(-us) ir jo padarinius (pvz., padengia įsiskolinimą, kt.);
9.7.1.2. išnyksta kitos priežastys, lėmusios tokių Laikinų apsaugos priemonių pritaikymą.
9.7.2. pačios Bendrovės iniciatyva ir nuožiūra.
9.8. Jeigu pasibaigus Taisyklių 9.3 punkte nurodytam laikotarpiui Laikinos apsaugos priemonės nėra panaikinamos Taisyklių 9.7 punkte nustatyta tvarka, Bendrovė nutraukia Sutartį Taisyklių X skyriuje numatyta tvarka.
9.9. Laikinas apsaugos priemones Bendrovė turi teisę savo pasirinkimu ir savo nuožiūra taikyti kartu su arba vietoje Taisyklių VII skyriuje numatytų atsakomybės priemonių.
 
X. NUTRAUKIMAS
 
10.1. Naudotojas turi teisę dėl bet kokių priežasčių bet kada nutraukti Sutartį ir reikalauti deaktyvuoti jo Paskyrą apie tai raštu įspėjęs Bendrovę. Bendrovė, gavusi Naudotojo pranešimą apie Sutarties nutraukimą, ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nutraukia Sutartį ir deaktyvuoja Paskyrą. Sutarties nutraukimas neatleidžia Naudotojo nuo pareigų, atsiradusių iki Sutarties nutraukimo, vykdymo. 
10.2. Bendrovė turi teisę nutraukti Sutartį su Naudotoju prieš 7 (septynias) dienas informavusi Naudotoją (pranešimu Mobiliojoje programėlėje, elektroniniu paštu ir (ar) SMS)šiais atvejais:
10.2.1. kai Transporto priemonę valdė tokios teisės neturintis asmuo;
10.2.2. kai Transporto priemonė yra naudojama tikslams, kuriems ji nėra suprojektuota ar skirta;
10.2.3. kai vairuotojas Transporto priemone naudojosi apsvaigęs nuo alkoholio (viršijant 0,00 promilių), narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (taip pat, kai Naudotojas vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo arba vengė neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo);
10.2.4. kai Naudotojas Transporto priemonei sukėlė žalą tyčia ar dėl didelio neatsargumo (pvz., dėl ženkliai viršyto greičio, dėl pavojingo ar chuliganiško vairavimo, dėl kitų šiurkščių Kelių eismo taisyklių pažeidimų);
10.2.5. chuliganiško ir pavojingo vairavimo atveju; 
10.2.6. kai Naudotojas pasišalina iš įvykio vietos;
10.2.7. kai Naudotojas nevykdo kelių policijos ar kitų kompetentingų institucijų nurodymų;
10.2.8. kai Naudotojas naudoja Transporto priemonę nusikalstamai veikai vykdyti;
10.2.9. kai Naudotojas nepraneša Bendrovei, policijai, priešgaisrinei tarnybai ir (arba) kitoms kompetentingoms institucijoms ar tarnyboms apie eismo įvykį;
10.2.10. kai Naudotojas pažeidžia Taisyklių 7.19 punkte numatytas pareigas;
10.2.11. kai Naudotojas ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius nepadengia įsiskolinimo už Paslaugas;
10.2.12. iki Taisyklių 9.3 punkte nurodyto termino pabaigos nepanaikinamos Naudotojo atžvilgiu pritaikytos Laikinos apsaugos priemonės, arba Bendrovė iki Taisyklių 9.3 punkte nurodyto termino pabaigos nustato, kad egzistuoja kiti šiame punkte išvardinti Sutarties nutraukimo pagrindai;
10.2.13. per vienerius kalendorinius metus Naudotojo atžvilgiu tris ir daugiau kartų pritaikomos Laikinos apsaugos priemonės;
10.2.14. kai Naudotojas sukuria Paskyrą pažeisdamas Taisyklių ir (ar) teisės aktų reikalavimus;
10.2.15. kai Naudotojas šiurkščiai pažeidžia šias Taisykles ir (arba) sistemingai nesilaiko Taisyklių, ir (arba) egzistuoja kitos objektyvios aplinkybės, dėl kurių Bendrovės nuomone Naudotojas kelia pavojų kitiems naudotojams, klientams, visuomenei, Bendrovei, Transporto priemonei;
10.2.16. teisės aktuose numatytais atvejais ir sąlygomis.
10.3. Be to, Bendrovė turi teisę iki Sutarties nutraukimo Naudotojui pritaikyti Laikinas apsaugos priemones, numatytas Taisyklių IX skyriuje.
10.4. Taisyklių 10.2 punkte išvardinti atvejai apima ir tuos atvejus, kai Taisyklių pažeidimą ar kitus nurodytus veiksmus atlieka ir (arba) žalą Bendrovei ir ar kitiems asmenims, įskaitant patį Naudotoją, sukelia trečiasis asmuo, kuriam Naudotojas savo aktyviais ar pasyviais veiksmais ir (arba) neveikimu, tiesiogiai ar netiesiogiai, tyčia ar dėl neatsargumo leidžia, sutinka, perduoda ar kitaip įgalina, arba sudaro galimybes, arba bet kaip kitaip sukuria sąlygas trečiajam asmeniui ar jų grupei patekti į Transporto priemonę, valdyti ir (ar) kitaip naudotis ja, jos priedais ir (ar) savo Paskyra, arba neužkerta tam kelio.
10.5. Taisyklėse numatyta tvarka ir sąlygomis Bendrovei nutraukus Sutartį su Naudotoju:
10.5.1. panaikinama Paskyra;
10.5.2. nutraukiamas Paslaugų teikimas;
10.5.3. nutraukiamas su tuo susijusių Bendrovės pareigų vykdymas;
10.5.4. Naudotojas privalo nedelsdamas baigti kelionę (jeigu pranešimas gaunamas kelionės metu) ir grąžinti Transporto priemonę į artimiausią Stovėjimo zoną;
10.5.5. esant pakankamam pagrindui ir objektyvioms priežastims (pvz., Naudotojas toliau neteisėtai naudojasi Transporto priemone, atsisako grąžinti Transporto priemonę), Bendrovė turi teisę blokuoti Transporto priemonės naudojimą, atrakinimą ir (ar) užvedimą, taip pat atsiimti Transporto priemonę nedalyvaujant Naudotojui;
10.5.6. laikoma, kad Sutartis nutraukta dėl Naudotojo kaltės;
10.5.7. Naudotojui taikomos Taisyklėse numatytos atsakomybės priemonės.
 
Draudimas naudotis Paslaugomis ateityje
 
10.6. Dėl bet kokių priežasčių nutraukus Sutartį su Naudotoju, Bendrovė turi teisę savo pasirinkimu ir savo nuožiūra apriboti Naudotojo galimybę arba uždrausti jam sudaryti Sutartį ateityje ir naudotis Paslaugomis Bendrovės nustatytą laikotarpį. Šiame Taisyklių punkte nurodytų priemonių trukmė – iki 10 metų, išskyrus išimtinius atvejus (pvz., vairavimas apsvaigus nuo alkoholio ar psichiką veikiančių priemonių, didelės žalos sukėlimas Bendrovei ar kitiems asmenims (jų turtui, sveikatai, gyvybei) tyčiniais Naudotojo veiksmais ar dėl jo didelio neatsargumo), kuriais Bendrovė savo nuožiūra gali taikyti ilgesnį šių priemonių taikymo laikotarpį.
10.7. Pritaikydama šias priemones bei parinkdama jų taikymo laikotarpį, Bendrovė įvertina pažeidimo pobūdį, pavojingumo laipsnį, trukmę, sukeltus padarinius, ankstesnius Naudotojo veiksmus naudojantis Paslaugomis, kitus reikšmingus kriterijus.
10.8. Naudotojui visą aukščiau Taisyklių 10.6 punkte nurodytą terminą yra draudžiama:
10.8.1. naudotis Paslaugomis;
10.8.2. susikurti naują Paskyrą;
10.8.3. bandyti bet kokiomis priemonėmis apeiti šį draudimą arba jo išvengti;
10.8.4. susikurti Paskyrą kito asmens vardu, naudotis kitų asmenų Paskyromis ir pan.
10.9. Pasibaigus Taisyklių 10.6 punkte nurodytam terminui, arba anksčiau, jeigu mano, kad išnyko aplinkybės / priežastys, lėmusios Taisyklių 10.6 punkte nurodytų apribojimų taikymą, Naudotojas turi teisę teikti motyvuotą prašymą Bendrovei dėl galimybės iš naujo susikurti Paskyrą ir vėl naudotis Bendrovės Paslaugomis.
10.10. Bendrovė turi teisę savo nuožiūra Naudojo atžvilgiu vienašališkai, anksčiau nei sueina Taisyklių 10.6 punkte nurodytas terminas, panaikinti Taisyklių 10.6 punkte nurodytus apribojimus.
10.11. Privatumo politikoje nurodytais pagrindais, tvarka ir terminais Bendrovė turi teisę ir po Sutarties nutraukimo ir Paskyros deaktyvavimo toliau tvarkyti Naudotojo duomenis, būtinus šiame Taisyklių skyriuje ir Privatumo politikoje numatytiems tikslams pasiekti.
 
XI.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
11.1. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles, apie tai pranešdama Naudotojui elektroniniu paštu; Taisyklių pakeitimai taip pat nurodomi Mobiliojoje programėlėje ir Svetainėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja praėjus 5 (penkioms) dienoms nuo pranešimo apie juos Naudotojams. Jei Naudotojas užsako Paslaugas (atlieka rezervaciją) pagal pakeistas Taisykles, laikoma, kad Naudotojas sutiko su jų pakeitimais. Jau atliktų rezervacijų (pradėtų kelionių) atžvilgiu visais atvejais taikoma Taisyklių redakcija, galiojusi rezervacijos atlikimo momentu.
11.2. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti Paslaugų įkainius, Kainoraštį, kitas rezervacijos sąlygas, jas paskelbdama Mobiliojoje programėlėje ir Svetainėje. Šie pakeitimai įsigalioja nuopaskelbimo Mobiliojoje programėlėje ir (ar) Svetainėje. Jau atliktų rezervacijų (pradėtų kelionių) atžvilgiu taikomi įkainiai, galioję rezervacijos atlikimo momentu.
11.3. Šių Taisyklių tikslais yra laikoma, kad Naudotojas yra tinkamai raštu informuotas kitą dieną po to, kai: (i) Naudotojui išsiunčiamas elektroninis pranešimas jo Paskyroje nurodyto elektroninio pašto adresu; arba (ii) jo Paskyroje pateikiamas Mobiliosios programėlės pranešimas.
11.4. Šių Taisyklių tikslais yra laikoma, kad Naudotojas yra tinkamai raštu informavęs Bendrovę kitą dieną po to, kai: (i) iš savo Paskyroje nurodyto elektroninio pašto adreso išsiunčia elektroninį pranešimą Bendrovei elektroniniu paštu support@citybee.lt; arba (ii) pateikia prašymą elektroniniu paštu support@citybee.lt, pasirašytą kvalifikuotu el. parašu (pvz., naudojant „Smart-ID“ arba „M. parašą“). Tais atvejais, kai pagal Taisykles Naudotojas privalo nedelsdamas informuoti Bendrovę, tokia Naudotojo pareiga yra laikoma tinkamai įvykdyta tik Bendrovę informavus tiesioginio ir momentinio ryšio priemonėmis, t. y. telefonu.
11.5. Bendrovė turi teisę vienašališkai perleisti dalį ar visas iš šių Taisyklių ir (ar) Sutarties kylančias teises ir pareigas trečiajam asmeniui, (i) iš anksto informavusi apie tai Naudotoją ar visus Naudotojus raštu (siunčiant bendro pobūdžio pranešimą elektroniniu būdu arba Paskyroje, pateikiant Mobiliosios programėlės pranešimą), ir (ii) užtikrinusi, kad dėl tokio perleidimo nesumažės Naudotojo teisių apimtis.
11.6. Visos teisės, kurios nėra aiškiai suteiktos Naudotojui pagal Taisykles, priklauso Bendrovei. Mobilioji programėlė, visi duomenys, surinkti naudojant Mobiliąją programėlę (įskaitant visas su jais susijusias intelektinės nuosavybės teises) yra ir išlieka Bendrovės, su Bendrove susijusių bendrovių nuosavybė arba licencijų turėtojų nuosavybė. Bendrovė turi teisę ir po Sutarties nutraukimo toliau naudoti Naudotojo pateiktą turinį, kuris negali būti panaudotas kitoje aplinkoje nei Mobilioji programėlė, arba kuris susijęs tik su Naudotojo veikla naudojantis Mobiliąja programėle, arba kuris yra susietas su kitais Bendrovės duomenimis ir negali būti atsietas arba gali būti atsietas tik dedant neproporcingas pastangas arba kuris buvo sukurtas Naudotojo kartu su kitais asmenimis ir kiti klientai ar asmenys gali toliau naudotis turiniu.
11.7. Naudotojas neturi teisės, o taip pat negali leisti jokiems tretiesiems asmenims:
11.7.1. naudotis, demonstruoti ar valdyti Bendrovės ar CityBee pavadinimus, ženklus ar kūrinius jokiais kitais tikslais, išskyrus Mobiliosios programėlės naudojimui;
11.7.2. kurti ar registruoti bet kokius žymenis, domenus, programinės įrangos programų vardus ar pavadinimus, arba socialinių tinklų naudotojų vardus ar profilius, kuriuose yra Bendrovės pavadinimai, ženklai ar kūriniai, arba klaidinamai ar iš esmės panašūs ženklai, vardai, pavadinimai ar kūriniai;
11.7.3. naudoti Bendrovės ar CityBee pavadinimus, ženklus ar kūrinius kaip savo socialinių tinklų profilio paveikslėlį ar ekrano foną;
11.7.4. pirkti raktinius žodžius (įskaitant, bet neapsiribojant „Google AdWords“), kuriuose yra Bendrovės ar CityBee pavadinimai, ženklai ar kūriniai; arba
11.7.5. jokiais tikslais ir būdais neįregistruoti, nenurodyti, nenaudoti, nekopijuoti ir (arba) nereikalauti nuosavybės teisių į vardus, žymenis, ženklus ar kūrinius, arba bet kokį klaidinamai ar iš esmės panašų vardą, ženklą, žymenį, pavadinimą ar kūrinį atskirai arba kartu su kitomis raidėmis, skyrybos ženklais, žodžiais, simboliais, piešiniais ir (arba) kitais kūrybos darbais ar elementais, išskyrus aukščiau nurodytas išimtis.
11.8. Bet kurių Taisyklių punktų negaliojimas neturi įtakos likusių Taisyklių punktų galiojimui ir vykdymui. Bet kuris toks negaliojantis, neteisėtas ar neįgyvendinamas punktas yra laikomas panaikintu.
11.9. Bet kokios pretenzijos dėl Paslaugų turi būti pareikštos ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo sužinojimo (turėjimo sužinoti) apie netinkamai suteiktas Paslaugas. Bendrovė sieks atsakyti į Naudotojo pretenziją kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo. Jei Bendrovė netenkina Naudotojo pretenzijos arba ją tenkina tik iš dalies, Naudotojas turi teisę kreiptis į nacionalinę vartotojų teisių apsaugos instituciją – Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (http://www.vvtat.lt/, tel. numeris 85 262 67 51; prašymai ar skundai gali būti siunčiami el. pašto adresu tarnyba@vvtat.lt, siunčiami paštu ar pristatomi adresu Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, Lietuva (arba teritorinių padalinių adresais http://www.vvtat.lt/vartotojams/aptarnavimas/432).
11.10. Naudotojas gali pasinaudoti Europos elektronine ginčų sprendimo (EGS) platforma (daugiau informacijos rasite https://ec.europa.eu/consumers/odr). Ši nuostata jokiu būdu neapriboja Naudotojo teisės dėl savo teisių gynimo kreiptis į kompetentingą teismą.
11.11. Visi ginčai ir nesutarimai tarp šalių sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Šios Taisyklės aiškinamos ir taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
11.12. Visais dėl šių Taisyklių kilusiais klausimais Naudotojas gali kreiptis į Bendrovę telefonu + 370 700 77084, el. paštu support@citybee.lt.
 
Taisyklės paskutinį kartą atnaujintos: 2022 m. vasario 16 d.
 
 
PRIEDAS PRIE NAUDOJIMOSI TAISYKLIŲ
 
DVIRATĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS
 
 
I. SĄVOKOS
 
1.1. „Dviratė transporto priemonė“ – dviratė transporto priemonė, varoma raumenų jėga ar elektriniu varikliu, kurią Bendrovė suteikia Naudotojui laikinai naudotis už mokestį laikantis šio Priedo prie Taisyklių bei Taisyklių nuostatų.
1.2. „Priedas prie Taisyklių“ – šios Dviračių transporto priemonių naudojimosi taisyklės.
1.3. „Taisyklės“ – Bendrovės Paslaugų teikimo taisyklės (pasiekiamos adresu https://citybee.lt/lt/naudojimosi-taisykles/).
1.4. Kitos šiame Priede prie Taisyklių naudojamos sąvokos turi reikšmes nurodytas Taisyklių 1.2 punkte nurodytuose šaltiniuose bei Taisyklių II skyriuje.
 
II. NAUDOJIMOSI DVIRATĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS SĄLYGOS
 
2.1. Dvirate transporto priemone naudotis gali Naudotojai susikūrę Paskyrą Mobiliojoje programėlėje ir atlikę Taisyklių 3.2 ir 3.3 punkte nurodytus veiksmus.
 
Dviratės transporto priemonės rezervavimas, naudojimas
 
2.2. Naudotojas gali pradėti naudotis Dvirate transporto priemone Mobiliojoje programėlėje įvedęs individualų Dviratės transporto priemonės numerį arba nuskenavęs QR kodą, kurį galima rasti ant Dviratės transporto priemonės vairo ir Mobiliojoje programėlėje pasirinkus komandą „Atrakinti“.
2.3. Dvirate transporto priemone galima naudotis:
2.3.1. Be abonemento;
2.3.2. Įsigijus Dviratės transporto priemonės abonementą. Abonementą įsigyti galima Mobiliojoje programėlėje pasirinkus norimą abonemento rūšį.
2.4. Fizine raumenų jėga varomą dviratį naudoti gali asmenys, kurie yra ne jaunesni nei 14 metų.
2.5. Elektros variklio jėga varomas Dvirates transporto priemones (pvz., elektrinį paspirtuką, elektrinį dviratį) naudoti gali tik pilnamečiai asmenys (t. y., asmenys nuo 18 metų), turintys galiojantį vairuotojo pažymėjimą.
2.6. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų patys atsako pagal savo sutartines prievoles, kylančias iš šio Priedo prie Taisyklių bei Taisyklių.
2.7. Naudotojas privalo laikytis Dviračių transporto priemonių eksploatavimo reikalavimų. Dviratis gali išlaikyti iki 100 kg svorį, o jo krepšys – iki 5 kg svorį. Naudotojas privalo neviršyti šių svorio limitų.
2.8. Dviratės transporto priemonės Naudojimosi laikotarpiu Naudotojas gali laikinai palikti Dviratę transporto priemonę ją užrakinus spynele. Dviratės transporto priemonės spynelė atrakinama Mobiliojoje programėlėje pasirinkus komandą „Atrakinti“.
 
Dviratės transporto priemonės grąžinimas
 
2.9. Baigdamas naudoti Dviratę transporto priemonę, Naudotojas patikrina, ar Dviratės transporto priemonės krepšyje neliko asmeninių daiktų, išmeta šiukšles bei patikrina ar visi Dviratės transporto priemonės priedai ir aksesuarai yra savo vietose.
2.10. Dviratė transporto priemonė turi būti grąžinta ir tvarkingai pastatyta prie bet kurio Bendrovės dviračių stovo, kurių vietos yra pažymėtos Mobiliojoje programėlėje.
2.11. Norėdamas grąžinti Dviratę transporto priemonę, Naudotojas rankiniu būdu spynele užrakina Dviratę transporto priemonę. Atlikus šį veiksmą Naudotojas Mobiliojoje programėle pasirenka reikiamą komandą „Baigti kelionę“. Prieš palikdamas Dviratę transporto priemonę, Naudotojas turi įsitikinti, kad ji yra užrakinta.
 
III. KITOS SĄLYGOS
 
3.1. Visos kitos Dviračių transporto priemonių naudojimosi sąlygos, naudojimo reikalavimai, Naudotojų pareigos ir atsakomybė, neapibrėžtos šiame Priede prie Taisyklių, yra įtvirtinamos Taisyklėse, laikant, kad visos Taisyklėse pateiktos nuorodos į transporto priemones apima ir Dvirates transporto priemones, kiek tai yra tinkama pagal kontekstą, prasmę ir reikšmę.
 
Priedas prie Taisyklių paskutinį kartą atnaujintas: 2022 m. balandžio 1 d.