Nauja redakcija patvirtinta 2019.10.31 direktoriaus įsakymu No. PL-V19-23

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUOMOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

 

 

I.    BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1.  Šios UAB „Prime Leasing“, juridinio asmens kodas 302565318, registracijos adresas Ozo g. 10A, 08200 Vilnius (toliau – Bendrovė) transporto priemonių nuomos ir paslaugų teikimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Vartotojo registracijos Bendrovės mobiliojoje programėlėje tvarką, naudojimosi motorinėmis transporto priemonėmis ir dviratėmis transporto priemonėmis taisykles, transporto priemonių eksploatavimo sąlygas ir atsakomybę bei atsiskaitymo tvarką.

 

1.2.  Prieš pradėdamas naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, Vartotojas privalo:

 

1.2.1.      atidžiai perskaityti ir atsakingai susipažinti su šiomis Taisyklėmis bei registracijos Bendrovės mobiliojoje programėlėje lauke pasirinkti mygtuką „Sutinku“. Pasirinkdamas mygtuką „Sutinku“ Vartotojas patvirtina, kad visa pateikta informacija jam yra aiški, suprantama ir tai, kad jis sutinka su šiomis Taisyklėmis; ir

1.2.2.      registracijos Bendrovės mobiliojoje programėlėje metu pateikti Bendrovei tokią informaciją ir dokumentus, kurių Bendrovė gali pagrįstai prašyti, vadovaudamasi šiomis Taisyklėmis.

 

1.3.  Tuo atveju, jeigu Vartotojui kyla bet kokių su Taisyklių aiškinimu arba taikymu susijusių klausimų, Vartotojas gali susisiekti su Bendrovės atstovais šiais kontaktais: telefonu 8 700 44844, el. paštu info@citybee.lt.

1.4.  Tarp Bendrovės ir Vartotojo, įvykdžiusio šių Taisyklių 1.2. punkte nurodytus reikalavimus ir įgijusio teisę naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, susiklosto civiliniai sutartiniai teisiniai santykiai dėl Bendrovės transporto priemonių nuomos ir paslaugų, kuriuos Bendrovė ir Vartotojas įgyvendina, vadovaudamiesi šiomis Taisyklėmis.

 

II.   TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

2.1.  Vartotojas – Bendrovės klientas (fizinis asmuo), sutikęs su šiomis Taisyklėmis ir jų pagrindu naudojantis Transporto priemones.

2.2.  Transporto priemonė — dviratė žmogaus raumenų jėga arba elektros varikliu varoma transporto priemonė arba motorinė transporto priemonė, kurią Bendrovė suteikia Vartotojui laikinai valdyti ir naudoti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

2.3.  Transporto priemonės naudojimo terminas - laiko tarpas, skaičiuojamas nuo Transporto priemonės atrakinimo/paėmimo iš Stovėjimo zonos iki jo užrakinimo/grąžinimo į Stovėjimo zoną momento.

2.4.  Paslaugos — tai Transporto priemonės techninės priežiūros (kapitalinio ir einamojo remonto, techninio aptarnavimo) paslaugos, įskaitant visas Transporto priemonės eksploatacijai reikalingas medžiagas ir degalus, bei transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimas.

2.5.  Tinklapis — Bendrovės interneto tinklapis, kurio adresas www.citybee.lt.

2.6.  Mobilioji programėlė - taikomoji programinė įranga, skirta išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ir kitiems mobiliesiems įrenginiams, kurių pagalba atliekama Transporto priemonių rezervacija, atrakinimo, užrakinimo ir/arba kiti veiksmai numatyti programinėje įrangoje.

2.7.  Elektroninė sistema – tai Transporto priemonių rezervacijos sistema, esanti Mobiliojoje programėlėje.

2.8.  Transporto priemonės sistema - Transporto priemonėje įdiegta elektroninė sistema, kuri fiksuoja Transporto priemonės buvimo vietą, Transporto priemonės nuvažiuotą atstumą, Transporto priemonės naudojimo laiką, Degalų kortelės panaudojimą ir kitus su Transporto priemone ir jos naudojimu susijusius duomenis ir juos persiunčia Bendrovei.

2.9.  Kainoraštis — Tinklapyje skelbiamos Transporto priemonės nuomos ir paslaugų kainos ir kitų mokesčių dydžiai.

2.10.   Degalų kortelė – degalų kortelė, esanti kiekvienoje motorinėje Transporto priemonėje, esanti Bendrovės nuosavybe ir skirta atsiskaityti už degalus Bendrovės nurodytoje degalinėje.

2.11.   Stovėjimo zona — tai Transporto priemonės stovėjimo aikštelė, iš kurios Vartotojas pasiima Transporto priemonę ir/ar į kurią ją grąžina. Stovėjimo zonos, iš kurios paimama Transporto priemonė ir į kurią grąžinama, gali nesutapti. Tam tikrų modelių, nurodytų Tinklapyje ir Mobiliojoje programėlėje, motorinės Transporto priemonės privalo būti grąžinamos į tą pačią Stovėjimo zoną, iš kurios Vartotojas šias motorines Transporto priemones pasiėmė. Stovėjimo zonų sąrašas yra nurodytas elektroninėje sistemoje.

2.12.   Šiose Taisyklėse vienaskaitos ir daugiskaitos forma pateikiamos sąvokos turi tapačią reikšmę, priklausomai nuo Taisyklių konteksto.

 

III.  VARTOTOJO REGISTRACIJA MOBILIOJOJE PROGRAMĖLĖJE

 

3.1.  Vartotojas turi teisę naudotis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka užsiregistravęs Mobiliojoje programėlėje ir pateikęs visą Bendrovės prašomą informaciją bei dokumentus.

3.2.  Užsiregistruoti Mobiliojoje programėlėje Vartotojas gali elektroninio ryšio priemonėmis, susipažinęs su Mobiliojoje programėlėje pateiktomis Taisyklėmis ir asmens duomenų nuostatas reglamentuojančia privatumo politika, suvedęs savo asmens duomenis ir užpildęs kitos prašomos informacijos laukus.

3.3.  Registracijos Mobiliojoje programėlėje metu Vartotojas nurodo savo elektroninio pašto adresą, kuris laikomas Vartotojo identifikavimo kodu, bei sukuria savo slaptažodį, kuris bus naudojamas vėlesniems prisijungimams prie Elektroninės sistemos.

3.4.  Vartotojas, pageidaujantis naudotis motorinėmis Transporto priemonėmis, privalo turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir patvirtinti jo galiojimą Mobiliojoje programėlėje nustatyta tvarka – t. y. registracijos metu įkelti savo veido atvaizdo ir vairuotojo pažymėjimo fotonuotraukas, kurias gavusi Bendrovė atlieka Vartotojo veido panašumo jose patikrą (verifikaciją)  bei patikrina teisę vairuoti motorines Transporto priemones patvirtinančio dokumento galiojimą.

3.5.  Jei Vartotojas neįvedė, neteisingai nurodė arba suklydo vesdamas savo asmeninius duomenis, Vartotojo registracija Mobiliojoje programėlėje laikoma negaliojančia. Vartotojas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos Bendrovė patirs dėl neteisingos ar netikslios Vartotojo informacijos pateikimo.

3.6.  Vartotojui susipažinus su Taisyklėmis, pateikus reikiamą informaciją ir dokumentus bei Bendrovei atlikus reikiamas Vartotojo identifikacijos ir informacijos patikrinimo operacijas, Bendrovė įsipareigoja suteikti Vartotojui teisę laikinai valdyti ir naudotis Transporto priemonėmis teikiant Paslaugas, o Vartotojas įsipareigoja naudotis Transporto priemonėmis Taisyklėse nustatyta tvarka ir mokėti mokestį už gautas Paslaugas.

3.7.  Sėkmingai sukūrusiam savo asmeninę paskyrą – užsiregistravusiam Mobiliojoje programėlėje Vartotojui suteikiami prisijungimo prie Elektroninės sistemos duomenys, kuriuos naudodamas Vartotojas gal atlikti su Transporto priemonių rezervacija susijusias operacijas. Prisijungimo prie Elektroninės sistemos duomenys suteikiami tik konkrečiam fiziniam asmeniui, todėl šiuos duomenis Vartotojas privalo saugoti ir niekam jų neatskleisti.

3.8.  Vartotojas įsipareigoja saugoti suteiktus prisijungimo prie Elektroninės sistemos duomenis ir slaptažodžius bei nedelsiant informuoti Bendrovę bendruoju informacijos telefonu, jeigu šie duomenys prarandami arba tampa žinomi tretiesiems asmenims.

3.9.  Bendrovė, gavusi Vartotojo pranešimą apie prarastus arba tapusius žinomais tretiesiems asmenims Vartotojo prisijungimo prie Elektroninės sistemos duomenis, įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 8 darbo valandas užblokuoti prisijungimą prie Vartotojo asmeninės paskyros.

3.10.   Tiek Bendrovė, tiek Vartotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas informuoti vienas kitą, jeigu pasikeitė jų asmens duomenys (vardas, pavardė/pavadinimas, adresas, kodas ir kt.).

3.11.   Nuostoliai, atsiradę po to, kai Bendrovei buvo pateiktas šių Taisyklių 3.9. punkte nurodytas Vartotojo pranešimas, tenka Bendrovei, išskyrus atvejus, jeigu nuostoliai atsirado dėl Vartotojo nesąžiningų veiksmų. Jeigu nuostoliai atsirado dėl Vartotojo prisijungimo duomenų praradimo ar tretiesiems asmenims pasinaudojus Vartotojo prisijungimo duomenimis iki šių Taisyklių 3.9. punkte nurodyto pranešimo pateikimo Bendrovei, laikoma, kad nuostoliai atsirado dėl Vartotojo didelio neatsargumo, jei Vartotojas neįrodo kitaip, ir juos atlyginti privalo Vartotojas.

3.12.   Vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad, naudojantis kompiuterine, programine ar kitokia įranga, kuria atliekama Vartotojo registracija ir/arba jungiamasi prie Elektroninės sistemos, būtų laikomasi visų racionalių saugumo priemonių, įskaitant antivirusines programas, ir yra atsakingas už visas pasekmes, atsiradusias dėl nepakankamos Vartotojo kompiuterinių ar kitų sistemų apsaugos. Jeigu buvo pažeistas programinės įrangos ir duomenų, būtinų naudojantis Elektronine sistema, saugumas, Bendrovė pagal Vartotojo prašymą, išduoda naują slaptažodį.

 

 

IV. TRANSPORTO PRIEMONĖS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

4.1.  Bendrovė įsipareigoja užtikrinti, kad Transporto priemonė būtų techniškai tvarkinga ir paruošta eksploatavimui.

4.2.  Trūkumais nėra pripažįstami tie Transporto priemonės trūkumai, kurie nedaro įtakos eismo saugumui ar nepadarys įtakos artimiausiu metu, taip pat tie, kurie nėra netinkamos Bendrovės atliekamos Transporto priemonės techninės priežiūros pasekmė.

4.3.  Vartotojas įsipareigoja naudotis Transporto priemone kaip atidus ir rūpestingas savininkas, naudoti ją tik pagal tiesioginę paskirtį.

4.4.  Vartotojas įsipareigoja laikytis Transporto priemonės gamintojo nustatytų Transporto priemonės eksploatavimo reikalavimų, nurodytų Transporto priemonėje laikomuose gamintojo parengtuose Transporto priemonės naudojimo vadovuose/instrukcijose, Bendrovės instrukcijų ir rekomendacijų, nurodytų šių Taisyklių IV-VII dalyse, teisės aktais nustatytų kelių eismo taisyklių bei kitų taikomų teisės aktų reikalavimų. Vartotojas taip pat įsipareigoja laikytis tų Transporto priemonės eksploatavimo reikalavimų, kurie nors ir aukščiau nepaminėti, tačiau laikomi įprastais tokio pobūdžio turto naudojimui.

4.5.  Vartotojas įsipareigoja nedelsiant pranešti Bendrovei ir atitinkamai valstybinei institucijai (pvz. policija, priešgaisrinė tarnyba), jeigu Transporto priemonė yra sunaikinama, sužalojama, sugenda ar kitaip tampa netinkama naudoti, taip pat jeigu atsiranda aplinkybės trukdančios valdyti ir naudoti Transporto priemonę ar užtikrinti normalias jo eksploatavimo sąlygas.

4.6.  Vartotojas neturi teisės be rašytinio Bendrovės sutikimo Transporto priemonės subnuomoti, perduoti savo teisių ir pareigų pagal šias Taisykles ar perduoti Transporto priemonę ar leisti Transporto priemone naudotis kitam asmeniui.

4.7.  Vartotojas yra visiškai atsakingas už Transporto priemonę visą Transporto priemonės naudojimo terminą. Transporto priemonės naudojimo terminu Vartotojui tenka Transporto priemonės padidinto pavojaus šaltinio valdytojo atsakomybė.

4.8.  Vartotojas neatsako už Transporto priemonės gedimus, kurie atsirado Transporto priemonės eksploatavimo metu ir yra ankstesnio Transporto priemonės eksploatavimo ar natūralaus nusidėvėjimo pasekmė, jeigu Vartotojas nedelsiant apie juos informavo Bendrovę telefonu ir vykdė Bendrovės duotas instrukcijas.

4.9.  Jeigu Transporto priemonės naudojimo terminu Transporto priemonė yra apgadinama, sunaikinama arba prarandama (įskaitant, bet neapsiribojant, Transporto priemonės konfiskavimu), taip pat jei prarandami, sunaikinami ar sugadinami Transporto priemonės priedai (pvz. užvedimo raktas), Vartotojas įsipareigoja sumokėti Bendrovei Kainoraštyje nustatyto dydžio baudą (besąlyginės išskaitos sumą) ir atlyginti Bendrovei visą padarytą žalą ir nuostolius, tiek, kiek jie viršija baudos dydį, tais atvejais, kai žala / nuostoliai Bendrovei kilo:

4.9.1.    Vartotojui nesilaikant Transporto priemonės eksploatavimo sąlygų;

4.9.2.    Transporto priemonę naudojant atlikti veiksmus, kurių atlikimui ji nėra pritaikyta;

4.9.3.    Transporto priemonę valdant neteisėtam valdytojui;

4.9.4.    Vartotojui neturint teisės vairuoti tos kategorijos transporto priemonę arba neturint teisės vairuoti transporto priemonę;

4.9.5.    Transporto priemonę valdant neblaiviam, apsvaigusiam nuo vaistų, ar kitų svaigiųjų medžiagų Vartotojui, taip pat, kai pastarasis vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo arba vengė neblaivumo arba apsvaigimo patikrinimo (šių Taisyklių prasme neblaivumas ir apsvaigimas suprantamas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką);

4.9.6.    Vartotojui, naudojančiam Transporto priemonę, nepaklusus kelių policijos ar kitų kompetentingų institucijų pareigūnų reikalavimams;

4.9.7.    Vartotojui Transporto priemonę naudojant nusikalstamiems veiksmams atlikti;

4.9.8.    dėl krovinio pakrovimo į arba iškrovimo iš Transporto priemonės;

4.9.9.    dėl Transporto priemonės salono dalių (įrangos) ištepimo, subraižymo, suplėšymo, padaryto Vartotojo, keleivių ar naminių gyvūnų; 

4.9.10. dėl Vartotojo tyčios arba didelio neatsargumo;

4.9.11. Vartotojui šių Taisyklių ir/arba Transporto priemonę apdraudusios draudimo bendrovės draudimo taisyklių nustatyta tvarka apie eismo įvykį nepranešus policijai, priešgaisrinei tarnybai ir/ar kitoms kompetentingoms institucijoms.

4.10.     Transporto priemonę apdraudusios draudimo bendrovės nustatytose draudimo taisyklėse nurodytais atvejais draudimo bendrovė, atlyginusi žalą, įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę (regreso teisę) išsiieškant visą išmokėtą draudimo išmoką iš Vartotojo, jei dėl šio kaltės ar veiksmų buvo padaryta žala nuo kurios draudžiama Transporto priemonė.

4.11.     Jeigu naudojant Transporto priemonę ji išsipurvina daugiau nei įprastai eksploatuojant (tiek viduje, tiek išorėje), Vartotojas privalo atlyginti Kainoraštyje nurodytus mokesčius, o jeigu nenurodyta - Transporto priemonės plovimo ir valymo išlaidas.

4.12.             Tuo atveju, jeigu dėl Vartotojo kaltės, naudojantis Transporto priemone arba dėl tokio naudojimosi atsiradusių aplinkybių Transporto priemonė yra konfiskuojama, sulaikoma arba prarandamos ar apribojamos bet kokios kitos teisės į ją, Vartotojas iki Transporto priemonės grąžinimo Bendrovei privalo įvykdyti visus su Transporto priemone susijusius šiose Taisyklėse numatytus įsipareigojimus. Vartotojas taip pat privalo atlyginti visus dėl šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo Bendrovės patirtus nuostolius.

4.13.             Vartotojas įsipareigoja vykdyti Transporto priemonę apdraudusios draudimo bendrovės nustatytų draudimo taisyklių reikalavimus. Draudimo taisyklės yra paskelbtos Tinklapyje.

4.14.             Vartotojas prisiima visišką atsakomybę už teisės aktų pažeidimus bei žalą, padarytą tretiesiems asmenims Transporto priemonės naudojimo terminu. Jeigu Vartotojas netinkamai eksploatuos Transporto priemonę ar kitaip pažeis šias Taisykles ir dėl to Bendrovė patirs nuostolių (pvz.: mokesčių ar baudų valstybinėms institucijoms ar tretiems asmenims mokėjimų, kt.), Vartotojas įsipareigoja juos atlyginti. Esant teisėtam pagrindui, Bendrovės turima Vartotojo asmeninė informacija gali būti perduodama valstybės institucijoms ir/arba antstoliams mokesčių ar baudų sumokėjimo ir išieškojimo tikslais.

4.15.             Bendrovei pareikalavus, Vartotojas už bet kurį Taisyklėse numatyto įsipareigojimo nevykdymą, pažeidimą ar netinkamą vykdymą įsipareigoja sumokėti Bendrovei Kainoraštyje nustatyto dydžio baudą, jeigu Taisyklėse už atitinkamą pažeidimą nenumatyta kitokia atsakomybė.

4.16.             Jeigu Bendrovė neužtikrina Vartotojo tinkamai Taisyklių teikiamų Paslaugų (t. y. Transporto priemonės nėra nurodytoje Stovėjimo zonoje arba ji techniškai netvarkinga ir jos negalima eksploatuoti), Vartotojui apie tai informavus Bendrovę telefonu, Bendrovė įsipareigoja Vartotojo pasirinkimu (1) atlyginti Vartotojui telefonu suderintas taksi išlaidas, neviršijant Kainoraštyje nurodytos sumos (išlaidos atlyginamos pagal Vartotojo pateiktą sąskaitą, suteikiant Elektroninėje sistemoje nurodytos sumos dydžio nuolaidą naudojimusi Transporto priemone ateityje) arba (2) ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą pristatyti Vartotojui kitą Transporto priemonę.

4.17.             Bendrovė neatsako už Vartotojo nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo naudotis Transporto priemone įvykus nelaimingam atsitikimui ar esant kitoms nuo Bendrovės nepriklausančioms priežastims.

4.18.             Jei Vartotojas negalėjo tinkamai naudotis Bendrovės paslaugomis, Vartotojas apie tai turi informuoti Bendrovę elektroniniu paštu, telefonu ar raštu. Vadovaujantis visa Vartotojo pateikta bei Bendrovės turima informacija, ginčą bus siekiama išspręsti abipusiu taikiu šalių susitarimu arba teisės aktų nustatyta tvarka. Pretenzijos dėl paslaugų turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo paslaugų suteikimo dienos. Į Vartotojo kreipimąsi Bendrovė sieks atsakyti kuo greičiau, tačiau bet kuriuo atveju – ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Bendrovei netenkinus Vartotojo reikalavimų arba juos tenkinus iš dalies, Vartotojas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią Lietuvos Respublikos valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (daugiau informacijos pateikiama šioje nuorodoje: www.vvtat.lt).

4.19.             Visi ginčai ir nesutarimai tarp Šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Bendrovės buveinės vietą.

4.20.             Bendrovė atsako už Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų vykdymą ir privalo atlyginti dėl netinkamo savo įsipareigojimų vykdymo Vartotojui padarytus tiesioginius nuostolius, ne didesnius nei Taisyklėse numatytų, tačiau nesuteiktų arba netinkamai suteiktų Paslaugų kainą. Šalių sutarta arba atsakingų institucijų nustatyta Bendrovės Vartotojui atlyginama suma, įtraukiama į kitą būsimą sąskaitą ir/ar įskaitoma į būsimus mokėjimus. Bendrovė neatsako už jokius netiesioginius nuostolius ir Taisyklių pagrindu atlyginami nuostoliai negali būti didesni, nei suma, kurią padengiant šiuos nuostolius išmokėtų jo civilinę atsakomybę apdraudusi draudimo bendrovė.

4.21.             Transporto priemonės gali būti naudojamos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Išvykimas iš LR teritorijos gali būti derinamas tik abiejų šalių sutarimu.

 

V.          BENDROSIOS NAUDOJIMOSI TRANSPORTO PRIEMONĖMIS TAISYKLĖS

 

5.1.      Vartotojas, vairuojantis Transporto priemonę turi būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų. Taip pat, neleidžiama vairuoti susirgus ar pavargus, jeigu dėl to gali kilti pavojus eismo saugumui, duoti motorinę Transporto priemonę vairuoti kitiems asmenims. Vairuodamas motorinę Transporto priemonę, Vartotojas privalo vadovautis vairuotojo pažymėjime nurodyta informacija apie leistinų vairuoti transporto priemonių kategorijas.

5.2.      Draudžiama Transporto priemonę vairuoti apsvaigus nuo alkoholinių gėrimų, narkotinių ir/ar psichotropinių medžiagų, kitų psichiką veikiančių medžiagų. Naudodamasis transporto priemone Vartotojas privalo būti visiškai blaivus (0,00 promilės) ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų. Vartotojui pažeidus šiame punkte nustatytą reikalavimą arba perdavus Transporto priemonę ar kitu būdu sudarius galimybę ją vairuoti kitam asmeniui, neatitinkančiam šiame punkte nurodyto reikalavimo, Vartotojas privalo Bendrovei sumokėti 2000 EUR (dviejų tūkstančių eurų) baudą, jeigu pažeidimas padarytas, vairuojant motorinę transporto priemonę, arba 500 EUR (penkis šimtus eurų), jeigu pažeidimas padarytas, vairuojant dviratę žmogaus raumenų jėga arba elektros varikliu varomą transporto priemonę. Šiame punkte nurodytą baudą Vartotojas sumoka Bendrovei per 3 (tris) dienas nuo šio punkto pažeidimo dienos. Bendrovė turi teisę nedelsiant neribotam laikui sustabdyti galimybę Vartotojui naudotis Paslauga, blokuoti Transporto priemonės užvedimą bei atsiimti Transporto priemonę be papildomo įspėjimo.

5.3.      Vartotojas įsipareigoja naudotis Paslaugomis, remdamasis šių Taisyklių nuostatomis ir elgdamasis kaip pagrįstai apdairus, atsakingas bei informuotas asmuo. Važiuodamas Transporto priemone, Vartotojas privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų kelių eismo saugumo taisyklių.

5.4.      Vartotojas privalo užtikrinti, kad kiekvieną kartą prieš pradedant naudoti Transporto priemonę, Transporto priemonė būtų apžiūrima ir įsitikinama, kad priemonėje ir jos įrangoje nėra jokių išoriškai matomų defektų ir trūkumų. Jeigu tokie buvo pastebėti Vartotojas privalo informuoti apie tai Bendrovę telefonu ar raštu. Priešingu atveju laikoma, kad visi pažeidimai atsirado Vartotojo Transporto priemonės naudojimo terminu ir už juos atsakingas yra Vartotojas.

5.5.      Vartotojas baigdamas kelionę, privalo grąžinti Transporto priemonę į Stovėjimo zoną.

5.6.      Nuo Transporto priemonės naudojimo pradžios Vartotojas yra visiškai atsakingas už Transporto priemonę, jam pereina didesnio pavojaus šaltinio valdytojo rizika ir atsakomybė.

5.7.      Vartotojas supažindintas ir sutinka, jog Transporto priemonės atrakinimas arba užrakinimas dėl ryšio operatorių (kiekvienas veiksmas atskirai) gali užtrukti iki 1 minutės ir šis laikas yra įtraukiamas į Paslaugų kainą, kaip paslaugos naudojimas.

5.8.      Vartotojas privalo grąžinti Transporto priemonę ne blogesnės būklės kaip gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Sprendžiant dėl motorinės Transporto priemonės normalaus nusidėvėjimo, Bendrovė ir Vartotojas vadovaujasi 2010 m. kovo 1 d. Lietuvos autoverslininkų asociacijos parengta atmintine, kuri paskelbta asociacijos interneto svetainėje adresu: http://www.laa.lt/uploads/Atmintine_2010_03_01.pdf, (ši atmintinė laikoma neatskiriama Taisyklių dalimi) bei valstybinės techninės apžiūros taisyklių nustatytais reikalavimais. Prie natūralaus nusidėvėjimo nėra priskiriama:

5.8.1.      sulaužytos, deformuotos ar kitaip mechaniniu arba terminiu būdu pažeistos detalės;

5.8.2.      neveikiantys prietaisai ir mechanizmai;

5.8.3.      kėbulo įlenkimai, dažų sluoksnio įskilimai ir ryškūs (pažeistas dažų sluoksnis iki grunto) įbrėžimai;

5.8.4.      dažų sluoksnio nusidėvėjimas intensyvaus automobilio plovimo ir/arba valymo pasėkoje;

5.8.5.      nekokybiškai atliktas remontas ir/arba remonto pasėkoje atsiradę defektai;

5.8.6.      kėbulo stiklų įskilimai;

5.8.7.      kėbulo stiklų subraižymai, atsiradę netvarkingo naudojimosi ir/arba valymo pasėkoje;

5.8.8.      interjero sugadinimai, tokie kaip pradeginti ar sutepti krėslai, sulaužytos plastmasinės priekinės panelės dalys ar bagažinės dangtis, langų atidarymo rankenėlės ir pan.

5.8.9.      pažeista kėbulo geometrija.

5.9.      Jeigu Transporto priemonė sugenda, prietaisų skydelyje užsidega įspėjamieji signalai, girdimi įtartini pašaliniai garsai arba nėra galimybės toliau saugiai eksploatuoti Transporto priemonės, Vartotojas privalo nedelsdamas nutraukti naudojimąsi Transporto priemone ir informuoti apie tai Bendrovę telefonu ir vykdyti tolesnius Bendrovės nurodymus.

5.10.   Įvykus eismo įvykiui ar esant kitoms aplinkybėms apgadinus Transporto priemonę, Vartotojas įsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai Bendrovę bei atitinkamas tarnybas (policiją, priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą ar pan.), užpildyti eismo įvykio deklaraciją ar atlikti kitus reikiamus veiksmus, siekiant išvengti ar sumažinti galinčią kilti žalą Transporto priemonei ir/ar asmenims bei turtui.

5.11.   Vartotojas privalo užtikrinti, kad Transporto priemonė nebūtų toliau naudojama tuo atveju, jeigu sugenda ir tolesnis jo naudojimas gali didinti žalą arba kelti grėsmę eismo saugumui, ar kad naudojant Transporto priemonę jis gali būti dar daugiau sugadinta.

5.12.   Jeigu Vartotojas vėluoja grąžinti Transporto priemonę, pagal numatytą maksimalų Transporto priemonės naudojimo laiką, Vartotojui už kiekvieną Transporto priemonės vėlavimo grąžinti minutę skaičiuojamas Kainoraštyje nurodytas Paslaugų mokestis.

5.13.   Bendrovė turi teisę Transporto priemonėse įrengti alkoblokus – Transporto priemonės užvedimą blokuojančius alkotesterius. Jeigu Vartotojas vartotojo alkoholį, papūtus į alkotesterį Transporto priemonės užvedimas bus blokuojamas, o Paslauga nesuteikiama. Jeigu alkoholio Vartotojas nevartotojo - Transporto priemonė užsives ir Paslauga bus suteikiama Vartotojui įprasta tvarka.

 

VI.        NAUDOJIMOSI DVIRATĖMIS ŽMOGAUS RAUMENŲ JĖGA IR DVIRATĖMIS ELEKTROS VARIKLIŲ SUKURIAMA JĖGA VAROMOMIS TRANSPOTO PRIEMONĖMIS TAISYKLĖS

 

6.1.      Nuvykus prie Stovėjimo zonos, Vartotojas turi pasirinkti atitinkamą komandą ir vykdyti  Mobiliosios programėlės ekrane nurodytas komandas, kad transporto priemonė atsirakintų, užbaigus rezervaciją – užsirakintų. Vartotojas privalo nedelsiant informuoti Bendrovę apie Mobiliosios programėlės sutrikimus.

6.2.      Vartotojas privalo apžiūrėti dviratę transporto priemonę, ar nėra išoriškai matomų transporto priemonės pažeidimų, transporto priemonė turi spyną/užraktą, yra transporto priemonės ratai. Jeigu buvo nustatyti bet kokie Transporto priemonės defektai, trūkumai ar kiti neatitikimai nurodyti šiame punkte (ar kiti), Vartotojas privalo apie juos nedelsiant, prieš pradedant naudotis transporto priemone, pranešti Bendrovei apie tai telefonu. Tuo atveju, jeigu pranešimas nebuvo pateiktas iki transporto priemonės faktinės naudojimo pradžios, už visus paaiškėjusius transporto priemonės defektus, neatitikimus ir trūkumus yra atsakingas Vartotojas.

6.3.      Jei Transporto priemonės naudojimo metu, Vartotojas trumpam laikui nesinaudoja Transporto priemone, tačiau kelionės neužbaigė, Vartotojas privalo imtis visų veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant, Transporto priemonės (dviračio) užrakinimu, (paspirtuko) pasiėmimu, kad nebūtų galimybės Transporto priemonės pasisavinti, pasinaudoti tretiesiems asmenims. Transporto priemonės naudojimo metu, Vartotojas yra visiškai atsakingas už jos saugumą ir privalo atlyginti Bendrovei jos patirtus nuostolius dėl Transporto priemonės sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo.

6.4.      Pasinaudojus transporto priemone, Vartotojas privalo grąžinti transporto priemonę į Stovėjimo zoną. Jeigu Transporto priemonė negrąžinama per 24 valandas, ji laikoma prarasta. Transporto priemonės praradimo atveju Vartotojas įsipareigoja sumokėti Bendrovei Kainoraštyje nurodytą baudą ir atlyginti Bendrovei visus nuostolius, kiek nepadengia bauda. Vartotojas sumokėjęs baudą Bendrovei, neįgyja nuosavybės teisės į Transporto priemonę. Bendrovė visomis išgalėmis stengsis susigrąžinti Transporto priemonę. Tuo atveju, jeigu yra numatoma, kad bus viršytas nurodytas maksimalus Transporto priemonės naudojimo laikas, Bendrovę apie tai privaloma informuoti ne vėliau, kaip likus dviem valandoms iki maksimalaus termino pabaigos. Maksimalus Transporto priemonės naudojimo laikas gali būti pratęstas atskiru šalių susitarimu.

6.5.      Grąžinus Transporto priemonę į Stovėjimo zoną, transporto priemonė turi būti užrakinama pagal Mobiliojoje programėlėje pateikiamą instrukciją. Tam, kad transporto priemonės spyna/užraktas užsirakintų, Vartotojas privalo pasirinkti atitinkamą komandą Mobiliosios programėlės ekrane, bei sekti ir vykdyti nurodytus žingsnius prieš ir po užrakinimo. Atlikęs visus žingsnius, bei įsitikinęs, kad spyna/užraktas užsirakino, Vartotojas gali palikti dviratę Transporto priemonę.

6.6.      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.7. ir 2.8. straipsniais ir atsižvelgiant į sudaromo sandorio pobūdį (smulkus sandoris, susijęs su savo uždirbtų lėšų, atstovų pagal įstatymą ar kitų asmenų suteiktų lėšų panaudojimu, kuriam nėra nustatyta notarinė ar kita speciali forma), dviratės transporto priemonės, varomos raumenų jėga, (dviračio) nuomos paslaugomis gali naudotis ir nepilnamečiai iki 18 metų, šių Taisyklių 9 dalyje nustatyta tvarka susieję savo asmeninę mokėjimo kortelę su asmenine Elektronine paskyra.

6.7.      Dviratės transporto priemonės, varomos elektros variklio jėga, toliau – „Dviratės motorinės transporto priemonės“ nuomos paslaugomis gali naudotis tik pilnamečiai asmenys (nuo 18 metų).

6.8.      Už visą žalą, kurią tiesiogiai arba netiesiogiai padarys asmuo iki 14 metų, naudodamasis Paslaugomis, bus atsakingi nepilnamečio tėvai arba teisėti globėjai. Tuo tarpu nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų patys atsako pagal savo sutartines prievoles, kilusias šių Taisyklių pagrindu.

6.9.      Kai dviratė transporto priemonė yra dviratis - jis gali išlaikyti iki 120 kg, o jo krepšys – iki 5 kg svorį.

6.10.   Kai dviratė motorinė transporto priemonė yra paspirtukas – jis gali išlaikyti iki 100 kg svorį.

6.11.   Visi Vartotojo gabenami daiktai – laikomi paties Vartotojo, padėti ant dviratės ar motorinės dviratės transporto priemonės arba įdėti į krepšį – yra vežami patiems Vartotojams prisiimant visą riziką ir atsakomybę už gabenamų daiktų saugumą.

6.12.   Už Vartotojo turto arba drabužių sugadinimą, sunaikinimą ar sutepimą naudojantis Paslauga yra atsakingas pats Vartotojas.

6.13.   Bendrovė nebus atsakinga už jokią žalą, kurią gali patirti Vartotojas dėl pavėlavimo, susijusio su Paslaugos naudojimu, už žalą, kurią tretiesiems asmenims gali padaryti Vartotojas, besinaudodamas Paslauga, taip pat už patirtą žalą Vartotojo sveikatai, naudojantis Paslauga.

6.14.   Vartotojas patvirtina, kad moka naudotis dvirate ar dvirate motorine transporto priemone, turi reikiamų žinių, įgūdžių naudojantis transporto priemone ir yra tinkamos fizinės būklės, kad galėtų juo važiuoti.

6.15.   Bendrovė neatsako už žalą Vartotojo sveikatai, gyvybei, atsiradusią Vartotojui naudojantis Transporto priemonėmis. Transporto priemonėmis Vartotojas naudojasi savo rizika, suprasdamas jų keliamą grėsmę.

6.16.   Vartotojas atlygina visą žalą tretiesiems asmenims, padarytą Vartotojui naudojantis Transporto priemonėmis.

6.17.   Naudodamiesi, važiuodami Transporto priemonėmis Vartotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų kelių eismo taisyklių, jų nepažeisti, nesukelti grėsmės ir nepadaryti žalos savo ir trečiųjų asmenų sveikatai, gyvybei, turtui.

6.18.   Dviratėms motorinėms transporto priemonėms šiomis taisyklėmis nustatomos tokios pačios naudojimosi ir važiavimo taisyklės, sąlygos, kokios nustatytos dviračiams Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose kelių eismo taisyklėse.

6.19.   Visais atvejais Vartotojas, naudodamas dvirates ir dvirates motorines transporto priemones privalo elgtis kaip apdairus ir rūpestingas turto šeimininkas.

6.20.   Vartotojams taip pat rekomenduojama:

6.20.1.   pasirinkti saugų greitį

6.20.2.   pradėti stabdyti ir važiuoti saugiu greičiu, atsižvelgiant į savo turimą patirtį, gebėjimus bei oro sąlygas;

6.20.3.   tinkamai sureguliuoti sėdynės aukštį;

6.20.4.   dėvėti galvos apsaugos priemones ir tinkamus drabužius;

6.20.5.   prieš pradedant važiuoti, patikrinti, ar dviratė transporto priemonė (ypač jo sėdynė), jei tokia yra) yra švarus.

 

VII.       NAUDOJIMOSI MOTORINĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS TAISYKLĖS

 

7.1.      MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS REZERVACIJOS VYKDYMO TVARKA

 

7.1.1.  Prieš pradedant kelionę, motorinę Transporto priemonę būtina rezervuoti. Motorinės transporto priemonės rezervacija vykdoma Mobilioje programėlėje. Rezervuoti motorinę Transporto priemonę galima prieš nurodytą laiką iki numatomos motorinės Transporto priemonės naudojimo pradžios. Rezervavimo laikas yra nurodomas prie kiekvienos motorinės Transporto priemonės, ją rezervuojant. Rezervacijai vykdyti reikia atlikti šiuos veiksmus:

7.1.1.1.  prisijungti prie Elektroninės sistemos;

7.1.1.2.  pasirinkti norimą motorinę Transporto priemonę;

7.1.1.3.  patvirtinti motorinės Transporto priemonės rezervaciją.

7.1.2.  Rezervacijos patvirtinimas sugeneruojamas Vartotojo Mobiliosios programėlės ekrane.

7.1.3.  Vartotojas gali pradėti naudotis motorine Transporto priemone per nurodytą laiką, kuris yra nurodytas prie kiekvienos motorinės Transporto priemonės, ją rezervuojant, nuo rezervacijos patvirtinimo momento – priešingu atveju motorinės Transporto priemonės rezervacija yra automatiškai atšaukiama Elektroninėje sistemoje. Jei rezervuojant motorinę Transporto priemonę pasirenkama pratęsta rezervacija, ir pradinės nurodytos trukmės rezervacijos laikas baigiasi iki motorinės Transporto priemonės naudojimosi pradžios, motorinės Transporto priemonės rezervacija pratęsiama Mobiliojoje programėlėje pasirinktam apmokestintam rezervacijos laikui. Vartotojui nepradėjus naudotis motorine Transporto priemone per pasirinktą mokamą rezervacijos laiką po pradinės nurodytos trukmės rezervacijos laiko pabaigos, pratęsta rezervacija automatiškai atšaukiama Elektroninėje sistemoje. Už pasirinktos pratęstos rezervacijos laiką Vartotojas moka pagal Kainoraštyje paskelbtus motorinės Transporto priemonės Paslaugų mokesčius.

7.1.4.  Motorinės Transporto priemonės naudojimo laikas, už kurį Vartotojas įsipareigoja mokėti Paslaugų mokestį, Transporto priemonės sistemoje pradedamas skaičiuoti nuo Vartotojo rezervuotos Transporto priemonės atrakinimo ir yra apskaitomas minutėmis iki Transporto priemonės pristatymo į Transporto priemonės grąžinimo Stovėjimo zoną ir užrakinimo momento (išskyrus atvejus, kai buvo pasirinkta ištęstinė rezervacija).

 

7.2.      MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS NAUDOJIMO TVARKA

 

7.2.1.  Nuvykus prie rezervuotos motorinės Transporto priemonės, Vartotojas turi pasirinkti komandą „atrakinti Automobilį“ Mobiliosios programėlės ekrane.

7.2.2.  Vartotojas privalo apžiūrėti motorinę Transporto priemonę (tiek vidų, tiek išorę), ar nėra išoriškai matomų motorinės Transporto priemonės  pažeidimų, taip pat, įsipareigoja patikrinti ar yra visi motorinės Transporto priemonės priedai ir aksesuarai (užvedimo raktas, degalų kortelė ir automobilio dokumentai), o apie pastebėtus trūkumus, iš karto apie tai informuoti Bendrovę telefonu: 8 700 44844 arba elektroniniu paštu: info@citybee.lt. Jeigu prie matomo apgadinimo yra oranžinis lipdukas nurodantis, kad apie apgadinimą jau pranešta – papildomai informuoti Bendrovės nereikia.

7.2.3.  Užvesti motorinę Transporto priemonę motorinės Transporto priemonės viduje esančiu, užvedimo raktu ir važiuoti. Jei motorinė Transporto priemonė, nereikalauja užvedimui raktelio, motorinę Transporto priemonę užvesti – mygtuko paspaudimu, laikant įspaudus, stabdymo pedalą.

7.2.4.  Laikinai sustojus, motorinė Transporto priemonė užrakinama ir vėl atrakinama motorinės Transporto priemonės raktu.

7.2.5.  Pasinaudojus motorine Transporto priemone, Vartotojas privalo grąžinti motorinę Transporto priemonę  į norimą Stovėjimo zoną (išskyrus tam tikrų modelių, nurodytų Tinklapyje ir Mobiliojoje programėlėje, motorines Transporto priemones, kurias privaloma grąžinti į tą pačią Stovėjimo zoną, iš kurios Vartotojas šias motorines Transporto priemones pasiėmė).

7.2.6.  Maksimalus naudojimosi motorine Transporto priemone laikotarpis yra 30 parų. Jei Vartotojas negrąžina motorinės Transporto priemonės ilgiau kaip 30 parų nuo Automobilio naudojimo laiko pradžios, Bendrovė turi teisę kreiptis į policiją dėl motorinės Transporto priemonės vagystės, taip pat turi teisę užblokuoti motorinės Transporto priemonės užvedimą. Tuo atveju, jeigu yra numatoma, kad bus viršytas nurodytas maksimalus motorinės Transporto priemonės naudojimo laikas, Bendrovę apie tai privaloma informuoti ne vėliau, kaip likus 2 (dviem) valandoms iki maksimalaus termino pabaigos. Maksimalus motorinės transporto priemonės naudojimo laikas gali būti pratęstas atskiru šalių susitarimu.

7.2.7.  Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu Transporto priemonės nuomos terminu, raštu, įskaitant elektroniniu paštu arba SMS žinute, įspėjusi Vartotoją prieš 2 (dvi) kalendorines dienas, pakeisti nuomojamą Transporto priemonę kita atitinkamos klasės ir parametrų Transporto priemone, tam, kad Bendrovė galėtų atlikti periodinius Transporto priemonės techninio aptarnavimo ir remonto darbus, pašalinti Transporto priemonės gedimus bei atlikti kitus veiksmus. Vartotojas, gavęs šiame punkte nurodytą Bendrovės pranešimą, privalo sudaryti sąlygas ir netrukdyti Bendrovei pakeisti Transporto priemonės, įskaitant, bet neapsiribojant, Bendrovės nurodytą dieną ir laiku Šalių suderintoje vietoje grąžinti Bendrovei nuomojamos Transporto priemonės raktus ir kitus iš Transporto priemonės paimtus daiktus, pasiimti iš Nuomojamos transporto priemonės visus asmeninius paliktus daiktus, bei šiose Taisyklėse nustatyta tvarka priimti Bendrovės perduodamą kitą Transporto priemonę. Vartotojas, neįvykdęs šiame punkte nurodyto įsipareigojimo, privalo atlyginti visus Bendrovės dėl to patirtus nuostolius.

7.2.8.  Grąžinus motorinę Transporto priemonę į Stovėjimo zoną, Vartotojas privalo įdėti motorinės Transporto priemonės raktą į tą pačią vietą, iš kurios pasiėmė, patikrinti ar nepaliko motorinėje Transporto priemonėje savo daiktų bei patikrinti ar paliko motorinės Transporto priemonės dokumentus, priedus ir aksesuarus.

7.2.9.  Motorinė transporto priemonė turi būti grąžinta ir priparkuota tokioje vietoje, kad būtų pasiekiama viešai bet kuriuo metu.  Automobiliai negali būti parkuojami:

7.2.9.1.  Aikštelėse su užtvarais (išskyrus oro uostų specialias stovėjimo zonas pažymėtas Mobiliojoje programėlėje);

7.2.9.2.  požeminėse parkavimo aikštelėse;

7.2.9.3.  privačiuose kiemuose.

7.2.10.                 Išlipus iš motorinės Transporto priemonės, Vartotojas pasirenka komandą „užrakinti Automobilį“ Mobiliosios programėlės ekrane. Vartotojas, palikdamas motorinę Transporto priemonę, įsipareigoja užtikrinti, kad ji būtų užrakinta, visi langai ir stoglangis uždaryti, o visi motorinės Transporto priemonės aksesuarai būtų palikti automobilyje.

 

7.3.      DEGALAI

 

7.3.1.  Degalų kortelė yra kiekvienoje motorinėje Transporto priemonėje. Kortelės yra Bendrovės nuosavybė. Tuo atveju, jeigu ši Degalų kortelė yra naudojama motorinei Transporto priemonei, degalų kaina yra įskaičiuota į Vartotojo Bendrovei pagal Taisykles mokamą Paslaugos mokestį.

7.3.2.  Draudžiama naudoti Degalų kortelę kitoms transporto priemonėms arba pilti degalus, pasinaudojant Degalų kortele, į bet kokią tarą. Jeigu Vartotojas pažeidžia šį draudimą, Bendrovė visais atvejais praneša policijai apie degalų pasisavinimą, taip pat Vartotojas privalo atlyginti Bendrovei už šiuos neteisėtai išnaudotus degalus ir papildomai sumokėti Bendrovei Kainoraštyje nurodytus mokesčius.

7.3.3.  Vartotojas privalo saugoti Degalų kortelę ir ją palikti motorinėje Transporto priemonėje baigęs ja naudotis, o praradęs – nedelsiant informuoti apie tai Bendrovę ir kompensuoti dėl to patirtus nuostolius.

7.3.4.  Motorinės Transporto priemonės degalų pildymui galima naudotis tik motorinėje Transporto priemonėje esančią Degalų kortelę.

7.3.5.  Jeigu degalų atsargos motorinėje Transporto priemonėje  sumažėja iki ¼ bako tūrio, Vartotojas įsipareigoja papildyti motorinės Transporto priemonės degalų baką artimiausioje bendrovės, kuriai priklauso degalų kortelė, degalinėje. Degalų kortelės PIN kodas yra ant kortelės.

 

7.4.      KITOS MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

 

7.4.1.  Vartotojas privalo užtikrinti, kad motorinės Transporto priemonės būtų naudojamos pagal jų paskirtį, atsižvelgiant į Taisyklėse numatytą tvarką, gamintojo rekomendacijas ir naudojimo instrukcijas, laikantis Kelių eismo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų.

7.4.2.  Vartotojas neturi teisės naudoti motorinės Transporto priemonės lenktynėms arba kitokiai sportinio ar varžybinio pobūdžio paskirčiai, naudoti ja kaip mokomąjį automobilį, taip pat naudoti Automobilio nuolatinio padidinto apkrovimo režime (sunkių krovinių vežimas ir pan., išskyrus krovininius Automobilius), naudoti motorinę Transporto priemonę tokiems tikslams, kokiems ji nėra pritaikyta, naudoti motorinę Transporto priemonę LR teisės aktais uždraustai veiklai vykdyti.

7.4.3.  Vartotojas privalo užtikrinti, kad motorinėse Transporto priemonėse nebūtų rūkoma, o jei motorine Transporto priemone vežami gyvūnai – jie bus vežami tik tam specialiai pritaikytose transportavimo dėžėse. Jeigu motorinėje Transporto priemonėje rūkoma arba vežami gyvūnai ne tam skirtoje vietoje ar pažeidžiant nustatytą tvarką, Vartotojas privalo Bendrovei sumokėti Kainoraštyje nurodytus mokesčius.

7.4.4.  Vartotojas privalo užtikrinti, kad palikus motorinę Transporto priemonę stovėti net ir trumpam laikui, būtų išjungtos šviesos ir grotuvas, uždaryti langai, stoglangis, užrakinti visi užraktai.

7.4.5.  Griežtai draudžiami bet kokie veiksmai ar bandymai nuskaityti motorinės Transporto priemonės sistemos duomenis, juos nukopijuoti, pakeisti ar panaikinti.

7.4.6.  Vartotojas, pabaigdamas kelionę, įsipareigoja palikti motorinę Transporto priemonę Stovėjimo zonoje. Vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad motorinė Transporto priemonė nebus statoma į tretiesiems asmenims rezervuotas Automobilių stovėjimo vietas, taip pat nebus paliekama toje vietoje, kur statyti motorinę Transporto priemonę draudžia kelio ženklai ar kelio ženklinimas. Atsakomybė už Kelių eismo taisyklių ar kitų teisės aktų pažeidimus ne vietoje pastačius motorinę Transporto priemonę, tenka Vartotojui.

7.4.7.  Vartotojas, naudojimosi motorinės Transporto priemonės laikotarpiu pastatęs motorinę Transporto priemonę mokamose Automobilių stovėjimo aikštelėse, už Automobilio stovėjimą įsipareigoja sumokėti pats.

 

VIII. ATSISKAITYMO SĄLYGOS

 

8.1.      Vartotojas moka Bendrovei Paslaugų mokestį pagal Transporto priemonės naudojimo metu galiojantį Kainoraštį.

8.2.      Transporto priemonės naudojimo laikas pradedamas skaičiuoti Transporto priemonės sistemoje nuo Transporto priemonės atrakinimo ir/arba paėmimo iš Stovėjimo zonos iki Transporto priemonės faktinio grąžinimo į Stovėjimo zoną ir užrakinimo momento. Paslaugų mokestis apskaičiuojamas pagal Paslaugos naudojimo metu galiojantį Kainoraštį.

8.3.      Už kiekvieną motorine Transporto priemone nuvažiuotą kilometrą, paslaugų mokestis apskaičiuojamas Transporto priemone nuvažiuotų kilometrų skaičių dauginant iš Kainoraštyje nurodyto vieno kilometro kainos. Motorine Transporto priemone nuvažiuotas atstumas apvalinamas į didesnę pusę kilometro tikslumu.

8.4.      Bendrovė turi teisę savo išimtine diskrecija suteikti Vartotojui kredito limitą paslaugoms – didžiausią leistiną Vartotojo galimą kaupti neapmokėtą už paslaugas sumą. Bendrovė turi išimtinę teisę bet kada šį kredito limitą keisti, panaikinti, sumažinti ar padidinti.

8.5.      Vartotojas, privalo susieti savo mokėjimo kortelę su asmenine Elektronine paskyra. Vartotojas savo noru gali susieti daugiau negu vieną mokėjimo kortelę ir pasirinkti iš kurios kortelės bus vykdomas atsiskaitymas už paslaugas prieš vykdydamas kiekvieną kelionę. Su Elektronine paskyra susieta mokėjimo kortelė turi leisti atlikti automatinius nuskaitymus nuo su kortele susietos kliento sąskaitos. Už suteiktas paslaugas pinigai iš aukščiau nurodytos kortelės bus nuskaitomi automatiškai. Jeigu nepavyks nuskaityti pinigų ir/ar aukščiau nurodytoje kortelėje nepakaks lėšų, tokiu atveju Paslaugų mokestis bus bandomas nuskaityti automatiškai kas 24 (dvidešimt keturias) valandas iki bus padengtas visas įsiskolinimas už priskaičiuotus mokėjimus ir/ar suteiktas paslaugas.

8.6.      Susiejus mokėjimo kortelę (pirmąją ar kiekvieną papildomą) su asmenine Elektronine paskyra, Bendrovė turi teisę atlikti mokėjimo kortelės autorizaciją – rezervuoti 1 (vieno) EUR sumą, kuri bus grąžinta į Vartotojo sąskaitą po sėkmingo autorizacijos (rezervacijos) patvirtinimo. Faktinio rezervuotos sumos grąžinimo į mokėjimo kortelę terminas priklauso nuo mokėjimo kortelę išdavusios finansų (mokėjimo) institucijos paslaugų teikimo sąlygų ir terminų.

8.7.      Už Paslaugas Vartotojas gali atsiskaityti CityBee dovanų kortele (CityBee kreditais) CityBee dovanų kortelės (CityBee Kreditų) naudojimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.

8.8.      Elektroninėje paskyroje prie susietos mokėjimo kortelės (arba vienos iš susietų kortelių), Vartotojas gali nurodyti rekvizitus, kuriais pageidauja gauti PVM sąskaitą – faktūrą.

8.9.      Jeigu nepavyks nuskaityti pinigų ir/ar aukščiau nurodytoje kortelėje nepakaks lėšų, tokiu atveju nauja kelionė (ar rezervacija) Transporto priemone nebus galima, kol nebus sumokėta ir pilnai atsiskaityta už visus priskaičiuotus mokėjimus pagal Taisykles ir Kainoraštį.

8.10.   Bendrovė, remdamasi Elektroninės ir Transporto priemonės sistemų duomenimis, išrašo PVM sąskaitą -faktūrą už per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas iki einamojo mėnesio 5 (penktos) darbo dienos ir išsiunčia el. paštu Vartotojui. Taip pat, Vartotojas visada gali peržiūrėti išrašytas sąskaitas savo elektroninėje paslaugų paskyroje Mobiliojoje programėlėje arba Tinklapyje. Pagal šias Taisykles, Vartotojas privalo atsiskaityti už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos, jei iki tol dar nėra atsiskaitęs. Vartotojas, gavęs sąskaitas, privalo per 5 (penkias) darbo dienas patikrinti, ar sąskaitose nurodyti duomenys yra teisingi, bei el. paštu informuoti apie pastebėtus neatitikimus. Bet kokio pobūdžio pretenzijas, susijusias su sąskaitose nurodyta informacija, Vartotojas privalo pateikti per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojant nuo sąskaitos gavimo dienos. Vartotojui nepateikus pretenzijų per aukščiau nurodytą terminą, laikoma, kad Vartotojas su pateikta sąskaita sutinka.

8.11.   Jeigu Vartotojas nori perrašyti/pakoreguoti jam išrašytą sąskaitą faktūrą ne dėl Bendrovės kaltės (pvz. Vartotojas nurodė neteisingus rekvizitus arba fizinio asmens sąskaita perrašoma juridinio asmens vardu), už sąskaitos faktūros perrašymą/pakoregavimą,  skaičiuojamas papildomas mokestis, nurodytas Kainoraštyje.

8.12.   Jei Vartotojas iki nurodyto apmokėjimo termino pabaigos negavo sąskaitos elektroniniu paštu, Vartotojas įsipareigoja kreiptis į Bendrovę dėl sąskaitos gavimo. Vartotojas visada gali atsisiųsti ir patikrinti visas išrašytas sąskaitas, prisijungęs prie savo asmeninės elektroninės paskyros.

8.13.   Tuo atveju, jei Vartotojas laiku neatsiskaito su Bendrove, Bendrovė turi teisę įgalioti skolų išieškojimo bendrovę atlikti išieškojimo veiksmus arba perduoti savo reikalavimo teisę Vartotojo skolų išieškojimo bendrovei.

8.14.   Jeigu Taisyklėse nenumatyti kitokie terminai, netesybas (baudas ir delspinigius) bei nuostolius, kompensacijas ir kitas mokėtinas sumas Vartotojas įsipareigoja sumokėti Bendrovei ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pareikalavimo.

8.15.   Už kiekvieną pradelstą atsiskaitymo dieną Vartotojas įsipareigoja mokėti Bendrovei 0,05 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos.

8.16.   Visos ir bet kokios Taisyklėse ar Kainoraštyje numatytos baudos laikomos minimaliais Šalių neįrodinėtinais nuostoliais. Netesybų (baudų ar delspinigių) mokėjimas neatleidžia Vartotojo nuo pareigos atlyginti visus kitus Bendrovės nuostolius, kurių nepadengia nurodyta bauda. Bet kokiu atveju, Taisyklėse numatytų baudų taikymas neatleidžia Vartotojo nuo pareigos įvykdyti numatytas prievoles.

8.17.   Vartotojui besinaudojant paslaugomis ir pasiekus limitą, nurodytą Kainoraštyje, Bendrovė turi teisę anksčiau Taisyklėse numatyto termino pareikalauti Vartotojo sumokėti už Transporto priemonės nuomą ir paslaugas, kuriomis Vartotojas pasinaudojo iki Bendrovės pareikalavimo. Jeigu Vartotojas per sutartą terminą nesumoka aukščiau nurodytos sumos, jis privalo ne vėliau kaip per 1 valandą nuo Bendrovės pareikalavimo grąžinti Transporto priemonę į Stovėjimo zoną ir tinkamai užbaigti Transporto priemonės rezervaciją. Vartotojui neatsiskaičius ar negrąžinus Transporto priemonės į Stovėjimo zoną, Bendrovė turi teisę blokuoti Vartotojo prieigą prie Elektroninės sistemos, blokuoti naudojimąsi Transporto priemone (užblokuoti Transporto priemonės užvedimą) iki tol, kol Vartotojas padengs už panaudotas paslaugas sukauptą sumą bei pranešti policijai apie neteisėtai pasisavintą Transporto priemonę.

8.18.   Prieš Vartotojui naudojantis transporto priemone, Bendrovė turi teisę patikrinti ar Vartotojo su Elektronine sistema susietoje atsiskaitymų kortelėje yra lėšų bei rezervuoti pinigų sumą, lygią 5 EUR (penkiems eurams). Pabaigus kelionę, aukščiau minima tvarka už Paslaugas bus nuskaičiuota faktinė suma, apskaičiuota pagal Kainoraštį, o jeigu prieš tai rezervuota pinigų suma bus didesnė – likusi rezervuota suma bus grąžinama atgal į Vartotojo atsiskaitymams naudojamą kortelę.

8.19.   Jeigu Vartotojas naudoja motorinę transporto priemonę ilgiau nei 1 (vieną) parą, Bendrovė turi teisę inicijuoti nuskaitymą iš  Vartotojo Elektroninėje sistemoje prijungtos atsiskaitymų kortelės už faktinę Paslaugos kainą, apskaičiuotą pagal Kainoraštį, esančią einamosios rezervacijos metu. Jeigu nepavyks nuskaityti pinigų ir/ar aukščiau nurodytoje kortelėje nepakaks lėšų, tokiu atveju Bendrovė turi teisę pareikalauti, kad Vartotojas per papildomai nustatytą terminą, apmokėtų susikaupusią sumą.

8.20.   Bendrovė turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą Vartotojo atžvilgiu, atšaukti Vartotojo keliones (ar rezervacijas) ir blokuoti Vartotojo prieigą prie Elektroninės sistemos, jeigu Vartotojas nesilaiko Taisyklėse numatytos tvarkos. Taip pat, jei Vartotojas nevykdo arba netinkamai vykdo Taisykles, Bendrovė turi teisę pareikalauti, kad Vartotojas per papildomai nustatytą terminą, kuris bet kuriuo atveju yra ne daugiau kaip 1 (viena) valanda, jei atskirame pranešime Bendrovė nenustato ilgesnio termino, pašalintų Taisyklių pažeidimą. Vartotojui nepašalinus Taisyklių pažeidimo per šiame punkte nurodytą terminą, laikoma, kad pasibaigus įspėjimo terminui pasibaigia ir Transporto priemonės nuomos terminas (rezervacija). Pranešimo dėl Taisyklių pažeidimo pašalinimo įteikimas, pažeidimo nepašalinimas nustatytu terminu ir įspėjimo termino suėjimas yra juridiniai faktai, kuriems suėjus pasibaigia Transporto priemonės nuomos (rezervacijos) terminas ir joks atskiras pranešimas dėl Transporto priemonės nuomos nebeteikiamas. Pasibaigus Transporto priemonės nuomos terminui (rezervacijai) Vartotojas privalo nedelsiant gražinti Transporto priemonę į artimiausią Stovėjimo zoną. Jei Vartotojas nesutinka arba neįvykdo aukščiau nurodyto Bendrovės reikalavimo per Bendrovės nustatytą terminą, Bendrovė turi teisę blokuoti Vartotojo prieigą prie Elektroninės sistemos ir/arba blokuoti naudojimąsi Transporto priemone (užblokuoti Transporto priemonės užvedimą), ir nebeleisti Vartotojui toliau naudoti Transporto priemonės, taip pat Bendrovės darbuotojas turi teisę Transporto priemonę atsiimti be Vartotojo.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9.1. Šios Taisyklės Vartotojo atžvilgiu įsigalioja nuo susipažinimo su jomis patvirtinimo Vartotojo registracijos Mobiliojoje programėlėje momento.

9.2. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles ir Kainoraštį, apie atliktus pakeitimus informuodama Vartotoją  elektroniniu paštu. Pakeistos Taisyklės taip pat pateikiamos Vartotojui susipažinti Mobiliojoje programėlėje. Pakeitimai įsigalioja nuo Vartotojų informavimo šiame Taisyklių punkte nustatyta tvarka momento.

9.3.  Jei po Taisyklių ar Kainoraščio pakeitimų, apie kuriuos Vartotojui pranešama Taisyklių 9.2. punkte nustatyta tvarka, įsigaliojimo momento Vartotojas Taisyklių pagrindu Transporto priemonėmis naudosis toliau, tokiu atveju bus laikoma, kad jis sutinka su Bendrovės atliktais Taisyklių ar Kainoraščio pakeitimais. Jeigu Vartotojas nesutinka su aukščiau nurodytais pakeitimais, jis privalo grąžinti Transporto priemonę į Stovėjimo zoną ir tinkamai užbaigti kelionę su Transporto priemone, toliau nesinaudoti Taisyklėse nurodytomis paslaugomis.  

9.4. Bendrovė turi teisę vienašališkai perleisti visas iš šių Taisyklių kylančias teises ir pareigas trečiajam su Bendrove susijusiam asmeniui, informuodamas apie tai Vartotoją raštu.

9.5.  Šios Taisyklės aiškinamos ir taikomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

 

 

 

____________________________________