PRIVATUMO POLITIKA

 

 

Šiame dokumente (toliau – Privatumo politika) paaiškiname, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, kuriuos renkame CityBee mobiliojoje programėlėje Jūsų naudojimosi CityBee transporto priemonėmis - automobiliais, dviračiais, elektriniais paspirtukais (toliau – Transporto priemonės) - metu. Kviečiame atidžiai susipažinti su šia Privatumo politika.

 

Naudodami surinktus asmens duomenis, užtikriname sklandų paslaugų teikimą ir nuolatinį paslaugų kokybės ir CityBee mobiliosios programėlės (toliau – Mobilioji programėlė) veikimo gerinimą. Negavus prašomų asmens duomenų, mums gali nepavykti Jums išnuomoti CityBee transporto priemonių ir suteikti su jų naudojimu susijusių paslaugų.

 

Tvarkydami asmens duomenis laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, ir šios Privatumo politikos.

 

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į apibrėžimus, pateiktas BDAR ir CityBee transporto priemonių nuomos ir paslaugų teikimo sąlygose ir taisyklėse, jeigu šioje Privatumo politikoje nenurodyta kitaip.

 

Laikas nuo laiko Privatumo politiką galime atnaujinti, todėl rekomenduojame periodiškai ją peržiūrėti. Apie bet kokius pakeitimus informuosime Jus, paskelbdami atnaujintą Privatumo politiką Mobiliojoje programėlėje. Jeigu Privatumo politiką pakeisime iš esmės, pranešimą apie tai išsiųsime Jums elektroniniu paštu.

 

 

       I.         KAS ATSAKO UŽ JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ?

 

Duomenų valdytojas (toliau – Mes, Įmonė), kuris tvarko Mobiliojoje programėlėje Jūsų pateiktus ir naudojantis Transporto priemonėmis surinktus asmens duomenis, yra:

 

UAB „Prime Leasing“

Įmonės kodas 302565318,

Ozo g. 10A, 08200 Vilnius, Lietuva

Kontaktai, kuriais Mums galite adresuoti su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus: info@citybee.lt, +37070044844.

 

 

      II.         KOKIU TEISINIU PAGRINDU REMIAMĖS TVARKYDAMI ASMENS DUOMENIS?

 

Jūsų duomenis tvarkome, vadovaudamiesi:

 

-        Jūsų sutikimu (-ais):

·       kurį davėte, aiškiai tai patvirtindami – savo įrenginyje įdiegėte Mobiliąją programėlę ir pasirinkote jos nustatymus;

·       kurį davėte, aiškiai tai patvirtindami – į Mobiliąją programėlę įkėlėte vairuotojo pažymėjimo abiejų pusių nuotrauką ir Jūsų veido nuotrauką su tikslu atlikti Jūsų tapatybės ir teisės vairuoti patikrinimą internetu;

·       atskirą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pasiūlymų pateikimo el. paštu ir naudojant aktyviuosius telefone iššokančius pranešimus (push notifications);

·       atskirą sutikimą dėl individualizuotų tiesioginės rinkodaros pasiūlymų pateikimo el. paštu ir naudojant aktyviuosius telefone iššokančius pranešimus (push notifications);  

·       atskirai Jūsų duotą leidimą Mobiliajai programėlei prieiti prie Jūsų įrenginyje integruotos fotokameros, geolokacinių Jūsų įrenginio duomenų;

·       Jūsų sutikimą įrašyti Jūsų telefoninį pokalbį su Mūsų klientų aptarnavimo centru.

 

-        Mūsų sutartiniais susitarimais su Jumis dėl Transporto priemonių nuomos ir paslaugų:

·       CityBee transporto priemonių nuomos ir paslaugų teikimo sąlygomis ir taisyklėmis.

 

-        galiojančiais įstatymais (teisinė prievolė), tokiais kaip mokesčius, finansinę apskaitą, kelių eismo saugumą reglamentuojančiais ir kitais teisės aktais.

 

-        Mūsų teisėtais interesais – tai sukčiavimo prevencija, analizė, skolų valdymas, duomenų apie skolas perdavimas skolų išieškojimo įmonėms ir kredito reitingų agentūroms, kreditingumo įvertinimas, tinklo ir informacijos saugumas, dalijimasis įrodymais apie galimus nusikalstamus veiksmus su valstybės institucijomis, GPS sekimas, siekiant užtikrinti Mūsų turto saugumą ir įgyvendinti su Jumis sudarytą sutartį dėl CityBee transporto priemonių nuomos ir paslaugų teikimo bei kiti teisėti interesai.

 

Svarbu:

-        jeigu nesuteikėte leidimo tvarkyti Jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, Jums bus siunčiami tik nereklaminio pobūdžio elektroniniai laiškai ir pranešimai (trumposios sms žinutės, aktyvieji telefone iššokantys pranešimai (push notifications)) dėl CityBee paslaugų naudojimo;

-        visų ir bet kokių aktyviųjų telefone iššokančių pranešimų (push notifications) galite atsisakyti, pakeisdami savo įrenginio operacinės sistemos nustatymus.

 

 

    III.         KOKIUS ASMENS DUOMENIS RENKAME IR KOKIEMS TIKSLAMS JUOS NAUDOJAME?

 

3.1.    Kai įdiegiate Mobiliąją programėlę ir parenkate jos nustatymus

 

Įrenginys veiks tinkamai tik leidus Mobiliajai programėlei naudoti šiuos įrenginio duomenis: įrenginio operacinė sistema ir įrenginio modelis. Jeigu nesutinkate, kad Mobilioji programėlė gautų šiuos duomenis, savo įrenginyje nediekite Mobiliosios programėlės ir nepasirinkite jos nustatymų. Jei tą jau padarėte atidžiai neperskaitę šios Privatumo politikos, esančios „Google Play“ ir „App Store“ platformose, prieš įdiegdami, nedelsdami ištrinkite Mobiliąją programėlę iš savo įrenginio.

 

Analizės ir reklamos tikslais naudojame trečiųjų šalių priemones pvz., „Google Firebase“, „Google Ads“, „Facebook Ads, kad galėtume surinkti apibendrintą ir nuasmenintą informaciją apie tai, kaip asmenys naudojasi Mobiliąja programėle, suprasti, kaip ją galime pagerinti ir pateikti aktualią neindividualizuotą reklamą apie Mūsų paslaugas. Jeigu nesutinkate, kad duomenys būtų tvarkomi pirmiau aprašytais tikslais, savo įrenginyje nediekite Mobiliosios programėlės ir nepasirinkite jos nustatymų. Jei tą jau padarėte atidžiai neperskaitę šios Privatumo politikos, esančios „Google Play“ ir „App Store“ platformose, prieš įdiegdami, nedelsdami ištrinkite Mobiliąją programėlę iš savo įrenginio.

 

3.2.    Paskyros sukūrimas Mobiliojoje programėlėje

 

Jeigu pageidaujate pradėti naudotis Mobiliąja programėle, turite joje įsiregistruoti, pateikdami paslaugų teikimui pagal CityBee transporto priemonių nuomos ir paslaugų teikimo sąlygas ir taisykles reikiamus asmens duomenis. Turime teisę prašyti pateikti ir tvarkyti tokius duomenis: Jūsų vardas, pavardė, kontaktinė informacija (telefono numeris, el. pašto adresas), adresas, kredito kortelės informacija (kortelės rūšis, banko pavadinimas, kortelės numeris, galiojimo laikotarpis), vairuotojo pažymėjimo nuotraukos iš abiejų pusių, vairuotojo pažymėjimo pirmoje pusėje pateikti duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, vairuotojo pažymėjimo galiojimo data, Jūsų veido nuotrauka).  

 

Jūsų veido nuotrauka (asmenukė), vairuotojo pažymėjime esanti nuotrauka ir vairuotojo pažymėjime pateikti duomenys Mums reikalingi tik tada, kai nuomojatės automobilius, kad galėtume įsitikinti Jūsų tapatybe ir teise automobilius vairuoti. Šiuo tikslu prieš pradėdami teikti paslaugas turime patikrinti Jūsų vairuotojo pažymėjimą, t. y.: i) patikrinti, ar Mobiliosios programėlės pagalba Jūsų padarytoje asmenukėje esantis Jūsų veido atvaizdas sutampa su vairuotojo pažymėjimo nuotraukoje esančiu veido atvaizdu (automatiniu būdu pagal paslaugos teikėjo pasirinktus algoritmus) ir ii) patikrinti, ar vairuotojo pažymėjimas galioja. Galite pasirinkti, kad šis patikrinimas būtų atliekamas internetu per Mobiliąją programėlę įkeliant nuotraukas, arba, jeigu nesutinkate, galite paskambinti Mums telefono numeriu +370 700 44844 ir Mes sugalvosime geriausią Jūsų lūkesčius atitinkantį sprendimą. Pirmiau nurodyto patikrinimo tikslais Mes naudojamės trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis.

 

Kai Jūs naudojatės CityBee transporto priemonėmis ir paslaugomis, turime teisę periodiškai tikrinti arba atnaujinti Jūsų  vairuotojo pažymėjimo patikrinimo procedūrą. Jeigu pastebėsime, kad Jūsų vairuotojo pažymėjimo galiojimas baigiasi, galime susisiekti su Jumis (el. paštu ar aktyviaisiais pranešimais) ir informuoti apie vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigą.

 

3.3.    Mobiliosios programėlės naudojimas

 

Jums naudojantis Mobiliąja programėle, Mes fiksuojame Jūsų atliekamus veiksmus (pvz., Transporto priemonių rezervacija, jų užrakinimas / atrakinimas ir pan.), taip pat renkame kitus duomenis, susijusius su paslaugų naudojimu (Jūsų naudotos Transporto priemonės, naudojimo data ir laikas, vietos, kuriose Transporto priemonė buvo paimta ir palikta, Transporto priemonės maršrutas, greitis, kuro ir kuro kortelės naudojimas bei kt.). Mobilioji programėlė galės naudotis Jūsų įrenginio geolokaciniais duomenimis, įrenginyje integruota fotokamera ir siųsti Mobiliosios programėlės pranešimus, jeigu tokį leidimą suteiksite Mobiliojoje programėlėje ir (arba) įrenginio nustatymuose. Atminkite, kad jeigu neleisite naudoti pirmiau minėtų duomenų (funkcijų), kai kurios Mobiliosios programėlės funkcijos gali neveikti ir Jums gali nepavykti pradėti nuomotis CityBee Transporto priemones ir (ar) naudotis paslaugomis.

 

Jūsų kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono numeris (trumposioms žinutėms siųsti) gali būti naudojami pateikti informaciją, susijusią su naudotomis paslaugomis, CityBee transporto priemonių nuomos ir paslaugų sąlygų ir taisyklių nuostatų pakeitimus, kainoraštį ir pan. Pirmiau nurodyta informacija taip pat gali būti siunčiama kaip Mobiliosios programėlės aktyvieji pranešimai. Galite bet kuriuo metu atsisakyti Mobiliosios programėlės pranešimų, pakeisdami savo įrenginio operacinės sistemos nustatymus.

 

Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, duomenis apie CityBee transporto priemonių naudojimą) tvarkome individualizuotos tiesioginės rinkodaros (įskaitant Mūsų partnerių tiesioginę rinkodarą, pvz., teikiančių viešojo maitinimo, transporto priemonių priežiūros pasaugos ir pan.) tikslais el. paštu ir (arba) aktyviaisiais pranešimais tik gavę aiškų ir nedviprasmišką Jūsų sutikimą per Mobiliąją programėlę. Turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą telefonu: +370 700 44844; el. paštu: info@citybee.lt, bet kuriuo metu paspaudę el. laiške esančią nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškių prenumeratos“ arba panaikinę rinkodaros pranešimų gavimo pasirinkimą Mobiliojoje programėlėje.

 

Atkreipkite dėmesį į tai, kad jeigu leidžia nacionaliniai teisės aktai turime teisę el. paštu siųsti bendro pobūdžio tiesioginės rinkodaros žinutes remdamiesi savo teisėtu interesu siūlyti paslaugas arba prašyti Jūsų išsakyti nuomonę apie Mūsų paslaugas. Be to, visada galite suteikti Mums leidimą gauti tokias žinutes kaip aktyviuosius pranešimus. Turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą telefonu: +370 700 44844; el. paštu: info@citybee.lt, bet kuriuo metu paspaudę el. laiške esančią nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškių prenumeratos“ arba panaikinę rinkodaros pranešimų gavimo pasirinkimą Mobiliojoje programėlėje.

 

3.4.    Transporto priemonių naudojimas

 

Kiekvienoje Transporto priemonėje įdiegta elektroninė sistema, kuri registruoja Transporto priemonės buvimo vietą, Transporto priemonės nuvažiuotą atstumą, Transporto priemonės naudojimo laiką, greitį ir kitus su Transporto priemone susijusius duomenis ir jų naudojimą bei Mums tokius duomenis perduoda. To Mums reikia CityBee transporto priemonių nuomai ir paslaugoms teikti pagal CityBee transporto priemonių nuomos ir paslaugų teikimo sąlygas ir taisykles.

 

Jeigu naudodamiesi Transporto priemone savo įrenginį prijungiate prie laidinių ar belaidžių Transporto priemonės prietaisų, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) navigacijos, multimedijos sistemų, jūsų įrenginio duomenys bus saugomi Transporto priemonėje, jeigu jų nepašalinsite, vadovaudamiesi Transporto priemonės gamintojo nurodymais. Naudodamiesi Transporto priemone privalote patys pašalinti savo įrenginio duomenis iš Transporto priemonės prietaisų atminties. Jeigu įrenginio duomenų nepašalinote, Mes neprisiimame jokios su tuo susijusios atsakomybės.

 

Kai registruojatės Mobiliojoje programoje ir naudojatės CityBee transporto priemonių nuoma ir paslaugomis, turime teisę, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus ir atsižvelgiant į Mūsų teisėtus interesus (rizikos vertinimas, Mūsų turto apsauga, trečiųjų šalių ir jų turto saugumo užtikrinimas, mokesčių už suteiktas pasaugas surinkimas), atsižvelgti į Jūsų kreditingumą, skolą, vairavimo stažą, atitinkamų kelių eismo taisyklių pažeidimus, su Jumis susijusių draudiminių įvykių (pvz., dėl greičio) istoriją per Transporto priemonės naudojimo laikotarpį ir priimti sprendimus remiantis šiais duomenims, kurie gali turėti įtakos tam, kaip teiksime Jums paslaugas (jeigu jau naudojatės Mūsų paslaugomis).

 

Jeigu Jūs nevykdote savo finansinių įsipareigojimų pagal CityBee transporto priemonių nuomos ir paslaugų teikimo sąlygas ir taisykles bei neapmokate savo skolos per 30 kalendorinių dienų nuo įspėjimo gavimo dienos, turime teisę, tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, perduoti Jūsų skolą ir asmens duomenis (įskaitant vardą, pavardę, asmens kodą) asmenims, turintiems teisėtą interesą, jungtinėms skolininkų duomenų rinkmenoms skolų valdymo ir (arba) išieškojimo tikslais atsižvelgdami į Mūsų ir trečiųjų šalių teisėtą interesą.

 

Jeigu jums atliekant registraciją Mobiliojoje programėlėje ir (arba) naudojantis CityBee transporto priemonių nuoma ir paslaugomis Mums kils kokių nors abejonių, kad Jūs negalėsite atsiskaityti už suteiktas paslaugas ir dėl to mes patirsime žalą, remdamiesi savo teisėtu interesu (rizikos vertinimas, Mūsų turto apsauga, mokesčio už suteiktas paslaugas surinkimas), kai kuriais atvejais (pvz., jeigu norite išsinuomoti išskirtinę transporto priemonę, planuojate kelionę į užsienį, planuojate naudoti Transporto priemonę ilgiau nei įprastai arba prašote atidėti mokėjimą, kelionės kaina viršija 250 eurų sumą ir esant kitoms svarbioms aplinkybėms, dėl kurių gali kilti bet kokios rūšies rizika) galime paprašyti UAB „Creditinfo Lietuva“ teisėtai prieinamų duomenų apie Jus (įskaitant kredito reitingą ir pan.) ir juos įvertinti mokumo, skolų valdymo ir (arba) išieškojimo tikslais.

 

Jeigu susisieksite su Mūsų klientų aptarnavimo centru telefonu ir sutiksite, kad būtumėte įrašomas Jūsų telefoninis pokalbis, Mes įrašysime Jūsų pateiktą informaciją ir duomenis (įskaitant asmens duomenis), kad galėtume tinkamai išnagrinėti Jūsų prašymą.

 

Įvykus eismo įvykiui su Transporto priemone, tvarkysime surinktus asmens duomenis, susijusius su eismo įvykiu, kad galėtume atlyginti žalą eismo įvykio dalyviams kartu su Mūsų ir (arba) eismo įvykio dalyvių draudimo bendrovėmis.

 

Siekdami pagerinti ir patobulinti CityBee transporto priemonių nuomos ir paslaugų teikimo kokybę, galime analizuoti neasmeninius, statistinius duomenis (tokius kaip Transporto priemonės naudojimo data ir laikas, vietos, kuriose Transporto priemonė buvo paimta ir palikta, Transporto priemonės maršrutas, greitis, kuro ir kuro kortelės naudojimas bei pan.), kuriuos surinkome Jums naudojantis CityBee transporto priemonių nuoma ir paslaugomis per Mobiliąją programėlę.

 

 

    IV.         AR JŪSŲ INFORMACIJA DALYSIMĖS SU KITAIS?

 

Galime naudotis trečiųjų šalių paslaugomis (trečiųjų šalių duomenų centrai, serveriai, dokumentų, nuotraukų patikrinimas, administravimo, mokėjimų, audito, apskaitos, teisinės ir konsultavimo paslaugos, skolų išieškojimas, Mobiliosios programėlės naudojimo analizės ir statistikos paslaugos, tiesioginės rinkodaros paslaugos, elektroninio pašto programos, trumpieji pranešimai ir pan.) arba bendradarbiauti su partneriais dėl paslaugų teikimo, kai reikia prieigos prie Jūsų asmens duomenų tam tikra apimtimi. Tokiu atveju užtikriname, kad trečiosios šalys laikysis įsipareigojimų dėl konfidencialumo ir tinkamos asmens duomenų apsaugos.

 

Prireikus, Jūsų asmens duomenys gali būti pateikiami kompetentingoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir (arba) Mūsų teisėtais interesais.

 

Įvykus eismo įvykiui su Transporto priemone, Jūsų duomenys bus perduoti draudimo įmonėms ir, jeigu tai būtina, kitoms su eismo įvykiu susijusioms šalims.

 

Vadovaudamiesi turimais Transporto priemonės duomenimis turime teisę ir, tam tikrais atvejais, pareigą perduoti informaciją apie Kelių eismo taisyklių pažeidimus (pvz., dėl greičio viršijimo, vairavimo apsvaigus) atsakingoms institucijoms (pvz., policijai).

 

 

     V.         KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 

CityBee nuomai ir paslaugoms teikti surinkti asmens duomenys turi būti saugomi tiek laiko, kiek jų reikia tikslams, dėl kurių asmens duomenys buvo renkami, pasiekti, išskyrus toliau nurodytus atvejus, kai duomenis galima laikyti ilgiau nei reikalaujama:

i) vykdyti teisines prievoles, pagal kurias reikalaujama tvarkyti pateiktus duomenis;

ii) išsaugoti informaciją dėl įtariamų nusikalstamų veiksmų;

iii) teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti arba apginti.

 

Jūsų asmens duomenys saugomi:

i) dalijimosi Transporto priemone paslaugos administravimo tikslais (t. y. kliento registracija ir apskaita, sutarčių valdymas ir jų vykdymo kontrolė, skolų išieškojimas ir baudos) – 3 mėnesius, jeigu atsisakoma paslaugos; 5 metus po sutarties galiojimo pasibaigimo datos. Duomenys apie klientus, kurie neįvykdė savo finansinių ir (arba) turtinių prievolių arba sukėlė Įmonei žalos, saugomi papildomus 5 metus;

ii) Įmonės turimo turto (nuomojamų Transporto priemonių) apsaugos užtikrinimo ir sutarties vykdymo tikslu (GPS duomenys) – 3 metus;

iii) tiesioginės rinkodaros tikslais – 3 metus, bet ne ilgiau nei galioja Jūsų sutikimas;

iv) telefoninių pokalbių su Jumis įrašai saugomi ne ilgiau kaip 6 mėnesius.

 

 

    VI.         KOKIAS TEISES TURITE?

 

Kad galėtumėte įgyvendinti savo kaip asmens duomenų subjekto teises, siekiame užtikrinti, jog Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi skaidriai. Būdamas asmens duomenų subjektu turite šias teises:

i) turite teisę būti informuotas apie asmens duomenų tvarkymą ir prašyti prieigos prie jų ar Jūsų asmens duomenų kopijų, kad galėtumėte žinoti, kokiais tikslais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, kiek laiko bus saugomi ir pan.;

ii) turite teisę reikalauti, kad pakeistume ar atnaujintume Jūsų asmens duomenis, jei jie yra netikslūs arba neišsamūs;

iii) turite teisę prašyti, kad visi arba tam tikri Jūsų asmens duomenys būtų laikinai arba iš viso netvarkomi;

iv) turite teisę prašyti nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu mes daugiau nebeturime teisėto intereso ar teisinės būtinybės jų tvarkyti;

v) turite teisę tam tikrais atvejais, pvz., kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis, naudojamus tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimui;

vi)  turite teisę prašyti perkelti susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu pateiktus savo asmens duomenis kitam paslaugos teikėjui.

 

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis Mes nenaudojame automatizuotų sprendimų priėmimo procesų, įskaitant profiliavimą, dėl kurio Jums gali kilti teisinės pasekmės arba kuris gali turėti panašų didelį poveikį. Visgi, tvarkydami Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Jus galime priskirti atitinkamai klientų kategorijai, todėl turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, kad galėtumėte pareikšti savo nuomonę ar paprieštarauti tokiam priskyrimui.

 

Jeigu ketinate pasinaudoti savo teisėmis, turėtumėte mums parašyti el. paštu info@citybee.lt, tačiau prieš tai turėsite įrodyti savo asmens tapatybę elektroninio ryšio ar kitomis priemonėmis, kad galėtume tinkamai Jus identifikuoti pagal teisės aktų nustatytą tvarką.

 

Informaciją pateiksime nedelsdami, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo Jūsų kreipimosi dienos. Informaciją Jums pateiksime nemokamai, tačiau, jeigu prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, galime reikalauti sumokėti pagrįsto dydžio mokestį administracinėms išlaidoms padengti arba atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą.

 

Turite teisę pateikti skundus dėl Mūsų vykdomos duomenų tvarkymo veiklos, tačiau pirmiausia mes pabandysime kartu su Jumis išspręsti visus nesusipratimus. Jeigu liksite nepatenkinti Mūsų atsakymu, turėsite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai www.vdai.lrv.lt.

 

 

   VII.         KAIP PASIRŪPINAME JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMU?

 

Naudojame tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. Šios priemonės pasirinktos, atsižvelgiant į riziką, kuri gali kilti Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms.

 

Mes griežtai kontroliuojame prieigą prie tvarkomų asmens duomenų, ją suteikdami tik tiems Įmonės darbuotojams, kuriems asmens duomenys reikalingi jų darbui atlikti, ir stebime, kaip jie naudojasi suteikta prieiga. Įmonės darbuotojai, kurie turi prieigą prie asmens duomenų, supažindinami su asmens duomenų apsaugos reikalavimais ir užtikrina tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

 

Reguliariai stebime savo sistemas dėl galimų pažeidimų ar išpuolių. Tačiau neįmanoma užtikrinti per internetą perduodamos informacijos saugumo. Atsižvelgdami į tai, Jūs, naudodamiesi interneto ryšiu, informaciją per Mobiliąją programėlę Mums pateikiate savo nuožiūra ir prisiimdami riziką.

 

Suteikiame prieigą prie asmens duomenų su reikiamo lygio slaptažodžiais ir parengiame susitarimus dėl konfidencialios informacijos apsaugos su asmenimis, kuriems suteikiama prieiga prie Jūsų asmens duomenų.

 

 

 VIII.         KAIP GALITE SUSISIEKTI SU MUMIS DĖL ŠIOS POLITIKOS?

 

Jeigu turėsite papildomų klausimų ar pastabų, galite su Mumis susisiekti el. paštu info@citybee.lt arba telefonu +37070044844.